Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2015. március

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2015. március 20., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Monetáris politika

Átdolgozott kérdőív a bankhitelezési felmérés számára

A Kormányzótanács 2015. március 2-án jóváhagyta 2015. áprilisi hatállyal a bankhitelezési felmérés átdolgozott kérdőívét és szerkesztési útmutatóját. Az átdolgozott kiadás biztosítani fogja a következetességet, és tovább javítja a felmérés résztvevői számára a bankhitelezési felmérés kifejezéseinek egységes értelmezését. A felmérés fő célja, hogy javítsa az eurorendszer ismereteit az euroövezetbeli finanszírozási feltételekről, és ezáltal támogassa a Kormányzótanácsot a monetáris politikai döntéseihez információként használt monetáris és gazdasági fejlemények értékelése során.

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki betartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Ezzel összhangban 2015. március 18-án az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta a 2014-es évre vonatkozó jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB 2015. április 20-án a weboldalán közzétett, 2014-es Éves jelentésének külön fejezetében lesz olvasható.

Külső kommunikáció

A Törvényszéknek a központi szerződő felekre vonatkozó letelepedési politikáról szóló ítéletét követő EKB-nyilatkozat

A Kormányzótanács 2015. március 4-én értesült a központi szerződő felek letelepedési politikájáról szóló törvényszéki ítéletről. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB 2014-es Éves jelentése

2015. március 16-án a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2014-es Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament elé terjesztenek, majd 2015. április 20-án az EU 23 hivatalos nyelvén közzétesznek az EKB weboldalán.

Piaci műveletek

Az eurorendszer fedezeti keretrendszerében a belföldi hitelkövetelések szabványos minimális küszöbértékének bevezetését megelőző átmeneti időszak meghosszabbítása

A Kormányzótanács 2015. február 26-án úgy döntött, hogy a belföldi hitelkövetelések 500 000 eurós minimális küszöbértékének eredetileg 2015 márciusára előirányozott bevezetését ismét elhalasztják legalább 2018 szeptemberének végéig.

Az állami szektor eszközeinek másodpiacon történő megvásárlására vonatkozó programról (PSPP) szóló EKB-határozat és alkalmazási kérdések

A Kormányzótanács 2015. március 4-én elfogadta az állami szektor eszközeinek másodpiacon történő megvásárlására vonatkozó programról szóló EKB/2015/10 határozatot. A határozat, amely meghatározza a 2015. január 22-én bejelentett PSPP hatáskörét és részletezi a fő operatív eljárásait, 2015. március 9-én lépett hatályba, és az EKB weboldalán olvasható. A Kormányzótanács ezenkívül a fennmaradó alkalmazási kérdések részeként 2015. március 4-én jóváhagyta azon nemzetközi és szupranacionális intézmények és hivatalok jegyzékét, amelyek által kibocsátott értékpapírokat vásárlásra alkalmasnak minősítik a PSPP keretében. A jegyzék az EKB weboldalán olvasható.

A garantált „mezzanine” ügyletrészek (tranche) megvásárlásának kritériumai az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program (ABSPP) keretében

A Kormányzótanács 2015. március 18-án úgy határozott, hogy az eurorendszer a jövőben vásárolni fogja az eszközfedezetű értékpapírok „mezzanine” ügyletrészeit is azzal a feltétellel, hogy ezekre olyan garancia vonatkozik, amely megfelel az eurorendszer fedezeti feltételrendszerében meghatározott garanciakövetelményeknek (az EKB/2011/14 iránymutatás 6. fejezetének 3. bekezdése 2. pontja c) alpontjában előírtaknak megfelelően [2014. május 1., EKB/2014/60 iránymutatás 114. cikke]). Ez azt jelenti, hogy a garancia nem feltételhez kötött, visszavonhatatlan, első kérésre fizetendő, és fedezi a tőkeösszeget, a kamatot és bármely a szóban forgó kötvényekhez kapcsolódó esedékes összegeket. Emellett az eurorendszer megfelelő hitelkockázati és átvilágítási eljárásokat folytat le az adott eszközfedezetű értékpapír garantált „mezzanine” ügyletrészeinek megvásárlása előtt.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Valamely kapcsolat eseti értékelése azoknak a standardoknak a fényében, amelyek az értékpapír-elszámolási rendszerek eurorendszer-beli hitelműveletek céljára történő alkalmazására vonatkoznak

A Kormányzótanács 2015. február 26-án jóváhagyta a Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) és a VP Securities A/S (Dánia) közötti közvetlen kapcsolat alkalmasságát az eurorendszer hitelműveleteiben. Az elfogadott kapcsolatok átfogó jegyzéke az EKB weboldalán tekinthető meg.

Útmutató a kártyás fizetési konstrukciók felvigyázói követelményekkel szembeni értékeléséhez

A Kormányzótanács 2015. február 23-án jóváhagyta a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága által készített útmutatót, amely a kártyás fizetési konstrukcióknak (CPS) az eurorendszer által kidolgozott és 2008-ban közzétett felvigyázói követelményekkel szembeni értékeléséről szól. Az útmutatót egyaránt szánják a CPS-re vonatkozó szabályokért felelős irányító szerveknek és az eurorendszer felvigyázói standardjain alapuló nemzeti és nemzetközi CPS-eket felvigyázó hatóságoknak. A következő dokumentumok hozzáadásával aktualizálták: a Kormányzótanács által 2013. januárban elfogadott „Ajánlások az internetes fizetések biztonságára” (Recommendations for the security of internet payments), valamint a 2014. februári „Útmutató az internetes fizetési tranzakciók biztonságának értékeléséhez” (Assessment guide for the security of internet payments). Az útmutató megtekinthető az EKB weboldalán.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB „Európai pénzügyi integráció” című 2015-ös beszámolója

A Kormányzótanács 2015. március 18-án közölte, hogy 2015. április 27-én – az EKB és az Európai Bizottság európai pénzügyi piaci integrációról és stabilitásról szóló közös konferenciája alkalmából – megjelenik a bank „Európai pénzügyi integráció” című jelentésének kilencedik kiadása. A kiadvány ismerteti, hogy hol tart az euroövezeten belüli pénzügyi integráció, és bemutatja az eurorendszernek az integráció előmozdítására hozott intézkedéseit. Található benne egy fejezet a bankunió megvalósítása terén tett további előrelépésről, valamint több egyéb témával is foglalkozik.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a makroprudenciális politikai stratégiáról Litvániában

2015. február 25-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2015/7 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Banka Slovenije és döntéshozó testületi tagjainak függetlenségéről

2015. március 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2015/8 véleményt, amelyet a Szlovén Köztársaság országgyűlése elnökének felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer és az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere

A Kormányzótanács 2015. március 12-én elfogadta az EKB/2015/11 iránymutatást, amelyben meghatározzák az eurorendszer etikai keretrendszerének alapelveit, valamint hatályon kívül helyezik a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az Európai Központi Bankra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról szóló EKB/2002/6 iránymutatást. Ezenkívül elfogadta az EKB/2015/12 iránymutatást is, amelyben meghatározzák az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszerének alapelveit. Ezek a jogszabályok olyan etikai standardokat fektetnek le, amelyek tiszteletben tartása garantálja az EKB és az egész eurorendszer hitelességét és hírnevét, valamint – a monetáris politikai és felügyeleti feladatok ellátása terén – az EKB munkavállalóinak és testületeinek feddhetetlenségébe és pártatlanságába vetett közbizalmat. Mindkét jogszabály megtekinthető az EKB honlapján.

Bankjegy

Bankjegyetikai kezdeményezés

A Kormányzótanács 2015. február 20-án úgy határozott, hogy az eurorendszer központi bankjainak nevét felveszik a bankjegyetikai kezdeményezés (BnEI) weboldalán azon szervezetek jegyzékébe, amelyek támogatják a kezdeményezés átfogó céljait. A BnEI a bankjegyágazat olyan új keletű programja, amely a korrupció megelőzését és az ágazatra vonatkozó trösztellenes törvények betartását tűzte ki célul.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok