Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2015

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 20 Μαρτίου 2015

Νομισματική πολιτική

Αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις

Στις 2 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του ερωτηματολογίου της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις και του οδηγού για την κατάρτιση της σχετικής έρευνας με ισχύ από τον Απρίλιο του 2015. Με την αναθεώρηση αυτή διασφαλίζεται η συνέπεια και βελτιώνεται περαιτέρω η κοινή κατανόηση των όρων της έρευνας μεταξύ των συμμετεχόντων. Κύριος στόχος της έρευνας είναι να ενισχύσει τη γνώση του Ευρωσυστήματος σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ κι έτσι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην αξιολόγηση των νομισματικών και οικονομικών εξελίξεων την οποία λαμβάνει υπόψη του κατά τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 18 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 αυτής και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2014. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα θα περιληφθούν και σε σχετική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2014, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 20 Απριλίου 2015.

Εξωτερική επικοινωνία

Δήλωση της ΕΚΤ κατόπιν της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου για την πολιτική σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων

Στις 4 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου για την πολιτική σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2014

Στις 16 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2014, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20 Απριλίου 2015.

Δραστηριότητες αγορών

Παράταση της μεταβατικής περιόδου πριν από τη θέσπιση τυποποιημένου ελάχιστου ορίου για εγχώριες δανειακές απαιτήσεις στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών

Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θέσπιση ελάχιστου ορίου ύψους 500.000 ευρώ για εγχώριες δανειακές απαιτήσεις, η οποία αρχικά προβλεπόταν για τον Μάρτιο του 2015, θα αναβληθεί περαιτέρω τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018.

Απόφαση της ΕΚΤ και ζητήματα εφαρμογής σχετικά με το πρόγραμμα του Ευρωσυστήματος για την αγορά στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές

Στις 4 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/10 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές. Η απόφαση, η οποία καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις λεπτομέρειες των βασικών λειτουργικών ρυθμίσεων του εν λόγω προγράμματος, το οποίο ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2015, ισχύει από τις 9 Μαρτίου 2015 και διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Στο πλαίσιο των εκκρεμών ζητημάτων εφαρμογής, στις 4 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τον κατάλογο των εθνικών και υπερεθνικών οργανισμών και ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων των οποίων οι τίτλοι κρίνονται αποδεκτοί προς αγορά στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα. Ο κατάλογος αυτός διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κριτήρια για την αγορά καλυπτόμενων από εγγύηση ενδιάμεσων τμημάτων τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος αγοράς

Στις 18 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το Ευρωσύστημα θα αγοράζει ενδιάμεσα τμήματα τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities - ABS), υπό τον όρο ότι τα εν λόγω τμήματα υπόκεινται σε εγγυήσεις που πληρούν τα κριτήρια εγγυήσεων του πλαισίου του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών (όπως περιγράφονται στην ενότητα 6.3.2(γ) της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 (από την 1η Μαΐου 2014, άρθρο 114 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/60)). Αυτό σημαίνει ότι η εγγύηση πρέπει να είναι ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη, πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και να καλύπτει το κεφάλαιο, τους τόκους και τυχόν άλλα ποσά που οφείλονται σε σχέση με τα χρεόγραφα. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα θα διενεργεί κατάλληλες διαδικασίες πιστωτικού κινδύνου και δέουσας επιμέλειας προτού προβεί στην αγορά καλυπτόμενων από εγγύηση ενδιάμεσων τμημάτων τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Έκτακτη αξιολόγηση ζεύξης βάσει των προτύπων που ισχύουν για τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 26 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την άμεση ζεύξη από την Clearstream Banking AG Cascade (Φρανκφούρτη) στη VP Securities A/S (Δανία) ως αποδεκτή προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Οδηγός αξιολόγησης των σχημάτων πληρωμών μέσω καρτών ως προς τα πρότυπα επίβλεψης

Στις 23 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον οδηγό που εκπόνησε η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού για την αξιολόγηση των σχημάτων πληρωμών μέσω καρτών ως προς τα πρότυπα επίβλεψης, τα οποία καταρτίστηκαν από το Ευρωσύστημα και δημοσιεύθηκαν το 2008. Αποδέκτες αυτού του οδηγού αξιολόγησης είναι αφενός οι αρχές διακυβέρνησης των σχημάτων πληρωμών μέσω καρτών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, και αφετέρου οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την επίβλεψη τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών σχημάτων πληρωμών μέσω καρτών τα οποία βασίζονται στα πρότυπα επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για τα εν λόγω σχήματα. Στον οδηγό αυτό περιλαμβάνονται πλέον οι συστάσεις για την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου ("Recommendations for the security of internet payments"), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2013, καθώς και ο οδηγός αξιολόγησης της ασφάλειας των πληρωμών μέσω διαδικτύου ("Assessment guide for the security of internet payments") του Φεβρουαρίου 2014. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη για το 2015

Στις 18 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση ότι η ένατη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη ("Financial integration in Europe") πρόκειται να δημοσιευθεί στις 27 Απριλίου 2015 με την ευκαιρία της κοινής διάσκεψης ΕΚΤ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενοποίηση και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Αυτή η έκδοση παρουσιάζει την πρόοδο της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα για να την προωθήσει. Περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης, καθώς και διάφορα ειδικά θέματα.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στρατηγική της μακροπροληπτικής πολιτικής στη Λιθουανία

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/7, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije και των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεών της

Στις 2 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/8, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πλαίσια δεοντολογίας για το Ευρωσύστημα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Στις 12 Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/11 που καθορίζει τις αρχές ενός πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος και καταργεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/6 για τους ελάχιστους κανόνες που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, καθώς και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/12 που καθορίζει τις αρχές ενός πλαισίου δεοντολογίας για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Οι εν λόγω νομικές πράξεις καθορίζουν τους κανόνες δεοντολογίας, η συμμόρφωση με τους οποίους διασφαλίζει την αξιοπιστία και το κύρος της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος ως συνόλου, καθώς και την εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα και την αμεροληψία των μελών των οργάνων και των υπαλλήλων της ΕΚΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αφορούν τη νομισματική πολιτική και την εποπτεία. Και οι δύο νομικές πράξεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια

Πρωτοβουλία όσον αφορά τη δεοντολογία στον κλάδο των τραπεζογραμματίων

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι επωνυμίες των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος θα περιληφθούν στον κατάλογο των οργανισμών που στηρίζουν τους συνολικούς στόχους της Πρωτοβουλίας όσον αφορά τη δεοντολογία στον κλάδο των τραπεζογραμματίων (Banknote Ethics Initiative), ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο δικτυακό τόπο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πρόσφατα ο κλάδος τραπεζογραμματίων και έχει ως στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία του κλάδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου