Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2015

EMBARGO

EMBARGO până la data de 20 martie 2015, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Politica monetară

Chestionarul revizuit pentru Sondajul privind creditul bancar

La data de 2 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea revizuită a chestionarului pentru Sondajul privind creditul bancar și ghidului de compilare, care intră în vigoare în luna aprilie 2015. Versiunea revizuită va asigura consecvenţa termenilor utilizați în Sondajul privind creditul bancar, precum și o mai bună înțelegere comună a acestora de către participanții la sondaj. Obiectivul principal al sondajului este de a îmbunătăți cunoștințele Eurosistemului cu privire la condiţiile de finanțare din zona euro și, implicit, de a ajuta Consiliul guvernatorilor în evaluarea evoluțiilor monetare și economice, ca o contribuție la deciziile de politică monetară.

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 18 martie 2015, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din Tratat și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul pentru anul 2014. Informații suplimentare pe această temă vor fi furnizate în cadrul unei secțiuni speciale a Raportului anual 2014 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 20 aprilie 2015.

Comunicare externă

Declarația BCE în urma hotărârii Tribunalului referitoare la politica privind localizarea contrapartidelor centrale

La data de 4 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a luat act de hotărârea Tribunalului referitoare la politica privind localizarea contrapartidelor centrale. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul anual 2014 al BCE

La data de 16 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2014 al BCE, care va fi prezentat Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 23 de limbi oficiale ale UE la data de 20 aprilie 2015.

Operațiuni de piață

Prelungirea perioadei intermediare anterioare introducerii unui prag minim standard pentru creanțele private interne în cadrul de garantare al Eurosistemului

La data de 26 februarie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis ca introducerea unui prag minim de 500 000 EUR pentru creanțele private interne, programată inițial pentru luna martie 2015, să fie amânată, cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Decizia BCE și aspecte ale implementării legate de programul Eurosistemului de achiziționare de active emise de sectorul public pe piețele secundare

La data de 4 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2015/10 privind programul de achiziționare de active emise de sectorul public pe piețele secundare. Decizia, care stabilește domeniul de aplicare și detaliază modalitățile operaționale principale ale programului de achiziționare de active emise de sectorul public pe piețele secundare, anunțat la 22 ianuarie 2015, se aplică începând cu data de 9 martie 2015 și este disponibilă pe website-ul BCE. Ca parte a celorlalte aspecte ale implementării, la data de 4 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, lista instituțiilor și agențiilor internaționale și supranaționale ale căror titluri de valoare sunt eligibile pentru achiziționare în cadrul programului de achiziționare de active emise de sectorul public pe piețele secundare. Această listă este disponibilă pe website-ul BCE.

Criteriile pentru achiziția de tranșe garantate cu rang mediu (mezzanine ) ale unor titluri garantate cu active în cadrul programului de achiziționare de titluri garantate cu active

La data de 18 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis ca Eurosistemul să achiziționeze tranşe cu rang mediu ( mezzanine) ale unor titluri garantate cu active, cu condiția ca tranşele respective să fie garantate în conformitate cu criteriile privind garanțiile din cadrul de garantare al Eurosistemului [astfel cum se subliniază în Capitolul 6.3.2 litera (c) din Orientarea BCE/2011/14 (de la 1 mai 2014, articolul 114 din Orientarea BCE/2014/60)]. Aceasta înseamnă că respectiva garanţie trebuie să fie necondiționată și irevocabilă, plătibilă la prima solicitare și să acopere principalul, dobânda și orice sume datorate în conformitate cu titlurile achiziționate. În plus, Eurosistemul va derula proceduri adecvate privind riscul de credit și evaluarea prealabilă înainte de achiziția tranșelor cu rang mediu garantate ale unor titluri garantate cu active.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Evaluarea ad-hoc a unei conexiuni în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 26 februarie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat drept eligibilă pentru utilizare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului conexiunea directă de la Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) la VP Securities A/S (Danemarca). Lista cuprinzătoare a tuturor conexiunilor eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Ghid pentru evaluarea schemelor de plăți cu cardul în raport cu standardele de monitorizare

La data de 23 februarie 2015, Consiliul guvernatorilor a aprobat ghidul întocmit de Comitetul pentru sistemele de plăți și de decontare ( Payment and Settlement Systems Committee – PSSC) pentru evaluarea schemelor de plăți cu cardul în raport cu standardele de monitorizare elaborate de Eurosistem și publicate în 2008. Acest ghid de evaluare este destinat atât autorităților care asigură guvernanța schemelor de plăți cu cardul, responsabile de asigurarea conformității, cât și autorităților care monitorizează schemele de plăți cu cardul naţionale și internaționale pe baza standardelor de monitorizare ale Eurosistemului pentru schemele de plăți cu cardul. Ghidul a fost actualizat prin includerea „Recomandărilor privind securitatea plăților prin internet”, aprobate de Consiliul guvernatorilor în luna ianuarie 2013, precum și a „Ghidului de evaluare a securității plăților prin internet” din luna februarie 2014. Ghidul va fi disponibil pe website-ul BCE.

Supravegherea și stabilitatea financiară

Raportul 2015 al BCE privind integrarea financiară în Europa

La data de 18 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că cea de-a noua ediție a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa („Financial integration in Europe”) va fi publicată la data de 27 aprilie 2015 cu ocazia conferinței comune organizate de BCE și de Comisia Europeană pe tema integrării piețelor financiare și a stabilității financiare în Europa. Această ediție a raportului prezintă situația integrării financiare în zona euro și activitățile Eurosistemului destinate promovării acesteia. Raportul conține, de asemenea, un capitol privind noile progrese înregistrate în implementarea uniunii bancare, precum și mai multe secțiuni tematice speciale.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la strategia privind politica macroprudențială în Lituania

La data de 25 februarie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/7, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la independența Banka Slovenije și a membrilor organelor de decizie ale acesteia

La data de 2 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2015/8, la solicitarea președintelui Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Guvernanța corporativă

Cadrele de etică pentru Eurosistem și Mecanismul unic de supraveghere

La data de 12 martie 2015, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2015/11 de stabilire a principiilor cadrului etic din Eurosistem și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE, precum și Orientarea BCE/2015/12 de stabilire a principiilor cadrului etic pentru Mecanismul unic de supraveghere. Aceste acte juridice prevăd standarde de etică a căror respectare garantează credibilitatea și reputația BCE și a Eurosistemului ca întreg, precum și încrederea publicului în integritatea și imparțialitatea membrilor organelor și personalului BCE în îndeplinirea atribuțiilor lor de politică monetară și de supraveghere. Ambele acte juridice sunt disponibile pe website-ul BCE.

Bancnote

Inițiativa privind etica în domeniul bancnotelor

La data de 20 februarie 2015, Consiliul guvernatorilor a decis ca numele băncilor centrale din Eurosistem să fie incluse pe lista organizațiilor care susțin obiectivele generale ale Inițiativei privind etica în domeniul bancnotelor ( Banknote Ethics Initiative – BnEI) de pe website-ul BnEI. Inițiativa privind etica în domeniul bancnotelor este o inițiativă recentă, instituită de sectorul bancnotelor în vederea prevenirii corupției și pentru conformarea cu legea antitrust în cadrul sectorului.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media