Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2015. gada marts

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2015. gada 20. martam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Monetārā politika

Pārstrādāta banku veiktās kreditēšanas apsekojuma aptaujas anketa

Padome 2015. gada 2. martā apstiprināja pārstrādāto banku veiktās kreditēšanas apsekojuma (BLS) aptaujas anketu un tās aizpildīšanas norādījumus (spēkā no 2015. gada aprīļa). Pārstrādātā versija nodrošinās konsekvenci un vēl vairāk uzlabos apsekojuma dalībnieku vispārējo izpratni par BLS nosacījumiem. Apsekojuma galvenais mērķis ir uzlabot Eurosistēmas zināšanas par finansēšanas nosacījumiem euro zonā, tādējādi palīdzot Padomei novērtēt monetārās un ekonomiskās norises monetārās politikas lēmumu pieņemšanai.

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2015. gada 18. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību, kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro šā līguma 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja attiecīgo pārskatu par 2014. gadu. Sīkāka informācija par to tiks sniegta 2015. gada 20. aprīlī ECB interneta vietnē publicētā ECB 2014. gada pārskata atsevišķā sadaļā.

Ārējā komunikācija

ESB paziņojums attiecībā uz Vispārējās tiesas spriedumu par centrālo darījuma partneru atrašanās vietas politiku

Padome 2015. gada 4. martā pieņēma zināšanai Vispārējās tiesas spriedumu par centrālo darījuma partneru (CCP) atrašanās vietas politiku. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB 2014. gada pārskats

Padome 2015. gada 16. martā apstiprināja ECB 2014. gada pārskatu, kurš tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un 2015. gada 20. aprīlī publicēts ECB interneta vietnē 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Pārejas perioda pagarināšana standarta minimālā apjoma sliekšņa ieviešanai iekšzemes kredītprasībām Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā

Padome 2015. gada 26. februārī pieņēma lēmumu, ka minimālā apjoma sliekšņa 500 000 euro apmērā ieviešana iekšzemes kredītprasībām, kas sākotnēji bija plānota 2015. gada martā, tiks atlikta vēl vismaz līdz 2018. gada septembra beigām.

ECB lēmums un piemērošanas jautājumi attiecībā uz Eurosistēmas "Otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu"

Padome 2015. gada 4. martā pieņēma Lēmumu ECB/2015/10 par "Otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu" (VSIP). Lēmums, kas nosaka VSIP darbības jomu un sīkāk paskaidro 2015. gada 22. janvārī publiskotos programmas galvenos operatīvos pasākumus, stājas spēkā 2015. gada 9. martā un pieejams ECB interneta vietnē. Padome 2015. gada 4. martā atlikušo īstenošanas pasākumu ietvaros apstiprināja arī starptautisko un starpvalstu iestāžu un aģentūru sarakstu, kuru aktīvi atbilst iegādēm VSIP ietvaros. Šis saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru garantēto mezanīna tranšu iegādes kritēriji atbilstoši APSIP

Padome 2015. gada 18. martā pieņēma lēmumu, ka Eurosistēma veiks ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru mezanīna tranšu iegādi ar nosacījumu, ka uz šīm mezanīna tranšām attiecas garantijas, kas atbilst Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas garantiju kritērijiem (kā norādīts Pamatnostādnes ECB/2011/14 6.3.2.c) nodaļā; ar 2014. gada 1. maiju, Pamatnostādnes ECB/2014/60 114. pants). Tas nozīmē, ka garantijai jābūt beznosacījuma un neatsaucamai, maksājamai pēc pirmā uzaicinājuma un jāsedz pamatsummas, procentu un jebkuru citu ar parāda instrumentiem saistītu summu maksājumi. Turklāt Eurosistēma pirms garantēto ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru mezanīna laidienu iegādes piemēros attiecīgās kredītriska un uzticamības pārbaudes procedūras.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Saiknes ad hoc novērtējums attiecībā uz vērtspapīru norēķinu sistēmas izmantošanas standartiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2015. gada 26. februārī apstiprināja tiešo saikni no Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurte) uz VP Securities A/S (Dānija) par atbilstošu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Visu atbilstošo saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Norādījumi karšu maksājumu shēmu novērtējuma veikšanai atbilstoši pārraudzības standartiem

Padome 2015. gada 23. februārī apstiprināja Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas (PSSC) sagatavotos norādījumus karšu maksājumu shēmu novērtējuma veikšanai atbilstoši Eurosistēmas izstrādātajiem pārraudzības standartiem, kas publicēti 2008. gadā. Šie norādījumi par novērtējuma veikšanu paredzēti gan karšu maksājumu shēmu pārvaldības institūcijām atbilstības nodrošināšanai, gan novērotājiem, kuri veic valstu un starptautisko karšu maksājumu shēmu pārraudzību, pamatojoties uz Eurosistēmas karšu maksājumu shēmu pārraudzības standartiem. Norādījumi papildināti, iekļaujot interneta maksājumu drošības rekomendāciju, ko Padome apstiprinājusi 2013. gada janvārī, kā arī 2014. gada februārī apstiprinātos norādījumus interneta maksājumu drošības novērtējumam. Norādījumi pieejami ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB 2015. gada ziņojums Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā")

Padome 2015. gada 18. martā atzīmēja, ka 2015. gada 27. aprīlī saistībā ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgo konferenci par finanšu tirgu integrāciju un stabilitāti Eiropā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe 9. izdevums. Šajā ziņojuma izdevumā sniegts apskats par finanšu integrācijas norisi euro zonā un Eurosistēmas veiktajiem pasākumiem tās veicināšanai. Tajā ietverta arī nodaļa par banku savienības izveides turpmāko progresu, kā arī vairākām tās specifiskām iezīmēm.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par makroprudenciālās politikas stratēģiju Lietuvā

Padome 2015. gada 25. februārī pieņēma Atzinumu CON/2015/7 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par Banka Slovenije un tās lēmējinstitūciju locekļu neatkarību

Padome 2015. gada 2. martā pieņēma Atzinumu CON/2015/8 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas prezidenta lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma Ētikas regulējuma principi

Padome 2015. gada 12. martā pieņēma Pamatnostādni ECB/2015/11 par Eurosistēmas Ētikas regulējuma principiem, ar ko atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus, kā arī pieņēma Pamatnostādni ECB/2015/12 par Vienotā uzraudzības mehānisma Ētikas regulējuma principiem. Šajos tiesību aktos noteikti ētikas standarti, kuru ievērošana nodrošina ECB un visas Eurosistēmas uzticamību un reputāciju, kā arī nodrošina iedzīvotāju uzticēšanos ECB vadības iestāžu locekļu un darbinieku integritātei un objektivitātei, veicot monetārās politikas un uzraudzības uzdevumus. Abi tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē.

Banknotes

Banknošu ētikas iniciatīva

Padome 2015. gada 20. februārī pieņēma lēmumu, ka Eurosistēmas centrālo banku nosaukumi tiks iekļauti to organizāciju sarakstā, kuras atbalsta Banknošu ētikas iniciatīvas (BnEI) mērķus BnEI interneta vietnē. BnEI ir jauna banknošu nozares iniciatīva, kuras mērķis ir korupcijas novēršana un atbilstības nodrošināšana prettrestu likumam nozares ietvaros.

Kontaktinformācija presei