Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 17 октомври 2014 г.

Пазарни операции

Програми за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и на обезпечени облигации

На 2 октомври 2014 г. ЕЦБ обяви оперативните параметри на своите програми за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и на обезпечени облигации, одобрени на същата дата от Управителния съвет. Програмите ще продължат най-малко две години и имат за цел да подобрят функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика и да подкрепят предоставянето на кредити за икономиката на еврозоната. Принципите за допустимост, установени съгласно рамката за обезпечения на Евросистемата, ще се прилагат за покупките на активи, които ще започнат през четвъртото тримесечие на 2014 г., като се започне с обезпечени облигации през втората половина на октомври. Прессъобщение по темата и две технически приложения с подробна информация за всяка от програмите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Отчетност във връзка с портфейлите по паричната политика

За да се установи цялостен подход към публикуването на данни за портфейлите от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, както и за да се въведат различни практики за сетълмент за емитиране на първичния пазар, на 15 октомври 2014 г. Управителният съвет реши да публикува със седмична честота стойността на всички портфейли по паричната политика, държани от Евросистемата. В резултат на това страницата на ЕЦБ „Операции на открития пазар“ (Open market operations) и седмичният финансов отчет ще представят агрегираната стойност и промените спрямо предходната седмица, както и разбивка по отделни портфейли. Ще бъде преустановено ежедневното публикуване на данни за предходните програми за закупуване на обезпечени облигации. Новата процедура за отчетност ще бъде въведена на 21 октомври 2014 г.

Решение на ЕЦБ относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации

На 15 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/40 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации. Решението определя критериите за допустимост и процедурите за покупките, които ще се извършат по тази програма след октомври 2014 г. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Специална оценка на система за сетълмент на ценни книжа и връзка спрямо стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа при кредитните операции на Евросистемата

На 9 октомври 2014 г. Управителният съвет одобри оценката на латвийската система за сетълмент на ценни книжа (CSDL) и нейната пряка връзка към Clearstream Banking S.A. като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на допустимите системи за сетълмент на ценни книжа и връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно разделението и регулирането на банкови дейности във Франция

На 19 септември 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/70 по искане на министъра на финансите и публичните сметки на Франция.

Становище на ЕЦБ относно публикуването на годишния процент на разходите за договорите за потребителски кредити в Естония

На 2 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/71 по искане на Министерството на правосъдието на Естония.

Становище на ЕЦБ относно допълнителни правила, приложими към определени договори за потребителски кредит в Унгария

На 10 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/72 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно правилата при конфликт на интереси, приложими спрямо членовете на управителните органи и ръководния персонал на Banca d’Italia

На 13 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/73 по искане на италианския министър, отговарящ за публичната администрация и опростяването.

Становище на ЕЦБ относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари в Дания

На 14 октомври 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/74 по искане на Службата за финансов надзор в Дания.

Международно и европейско сътрудничество

Принос на Евросистемата към обществената консултация на Европейската комисия относно средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“

На 6 октомври 2014 г. Управителният съвет одобри приноса на Евросистемата към обществената консултация на Европейската комисия относно средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“. Евросистемата призовава да се постави по-силен акцент върху амбициозните структурни реформи, целящи да увеличат потенциалния растеж и създаването на високи нива на заетост. Тя също така отново подчертава позицията си, че от особено значение за паричния съюз е необходимостта да се осигурят добре функциониращи трудови и продуктови пазари, устойчиви фискални политики и стабилни финансови системи. Текстът на приноса на Евросистемата ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка

На 17 септември 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/39 относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на Европейската централна банка. Това разделение се изисква съгласно член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, според който ЕЦБ изпълнява надзорните си задачи отделно и без да се засягат задачите, свързани с паричната политика, и другите задачи. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите