Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 17. oktobra 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic

ECB je 2. oktobra 2014 objavila podrobnosti izvajanja programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in programa nakupa kritih obveznic, ki ju je na ta dan odobril Svet ECB. Programa bosta trajala najmanj dve leti, njun namen pa je okrepiti delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike in podpreti kreditiranje gospodarstva v euroobmočju. Za nakupe finančnega premoženja, ki se bodo začeli v četrtem četrtletju 2014, najprej s kritimi obveznicami v drugi polovici oktobra, bodo veljala načela primernosti, ki so določena v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu. S tem povezano sporočilo za javnost je skupaj z dvema tehničnima prilogama, ki vsebujeta podrobne informacije o obeh programih, na voljo na spletni strani ECB.

Poročanje o portfeljih denarne politike

Za uvedbo celostnega pristopa k objavljanju podatkov o portfeljih vrednostnih papirjev, ki so v posesti za namene denarne politike, in za vključitev različnih postopkov poravnave vrednostnih papirjev, izdanih na primarnem trgu, je Svet ECB 15. oktobra 2014 sklenil, da bo vsak teden objavljal vrednost portfeljev, ki so v posesti Eurosistema za namene denarne politike. Tako bodo na spletni strani ECB v razdelku o operacijah odprtega trga ( Open market operations) in v tedenskih računovodskih izkazih Eurosistema prikazani podatki o agregatni vrednosti portfeljev in njihovih gibanjih v primerjavi s prejšnjim tednom kot tudi razčlenjeni podatki za vsak portfelj. Dnevno objavljanje podatkov o prejšnjih programih nakupa kritih obveznic bo ukinjeno. Novi sistem poročanja bo uveden 21. oktobra 2014.

Sklep ECB o tretjem programu nakupa kritih obveznic

Svet ECB je 15. oktobra 2014 sprejel Sklep ECB/2014/40 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic. S sklepom je določil merila primernosti in postopke za nakupe, ki se bodo v okviru tega programa izvajali od oktobra 2014 dalje. Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Priložnostna ocena sistema poravnave vrednostnih papirjev in povezave po standardih za uporabo teh sistemov v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 9. oktobra 2014 odobril litovski sistem CSDL in njegovo neposredno povezavo s sistemom Clearstream Banking S.A. kot primerna za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam primernih sistemov in povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ločitvi in regulaciji bančnih dejavnosti v Franciji

Svet ECB je 19. septembra 2014 mnenje CON/2014/70 sprejel na zahtevo francoskega ministra za javne finance.

Mnenje ECB o objavljanju efektivne obrestne mere za potrošniške kredite v Estoniji

Svet ECB je 2. oktobra 2014 mnenje CON/2014/71 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za pravosodje.

Mnenje ECB o nadaljnjih pravilih za določene potrošniške posojilne pogodbe na Madžarskem

Svet ECB je 10. oktobra 2014 mnenje CON/2014/72 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o pravilih o navzkrižju interesov za člane organov upravljanja in vodstveni kader centralne banke Banca d’Italia

Svet ECB je 13. oktobra 2014 mnenje CON/2014/73 sprejel na zahtevo italijanske ministrice za poenostavitev in javno upravo.

Mnenje ECB o finančni preglednosti, plačilnih storitvah in elektronskem denarju na Danskem

Svet ECB je 14. oktobra 2014 mnenje CON/2014/74 sprejel na zahtevo danskega urada za finančni nadzor.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Prispevek Eurosistema k javni razpravi Evropske komisije o vmesnem pregledu strategije Evropa 2020

Svet ECB je 6. oktobra 2014 odobril prispevek Eurosistema k javni razpravi Evropske komisije o vmesnem pregledu strategije Evropa 2020. V prispevku se Eurosistem zavzema za močnejši poudarek na ambicioznih strukturnih reformah, katerih cilj je povečati potencialno rast in zagotoviti visoko stopnjo zaposlenosti. Poleg tega ponovno izpostavlja svoje sporočilo, da so za denarno unijo posebej pomembni dobro delujoči trgi dela in trgi proizvodov ter vzdržne javnofinančne politike in zdrav finančni sistem. Prispevek Eurosistema bo kmalu objavljen na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Sklep o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo Evropske centralne banke

Svet ECB je 17. septembra 2014 sprejel Sklep ECB/2014/39 o izvajanju ločenosti med funkcijo denarne politike in nadzorno funkcijo Evropske centralne banke. To ločitev zahteva člen 25(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013, ki določa, da mora ECB izvajati svoje nadzorne naloge brez poseganja v naloge, ki se nanašajo na denarno politiko, in druge naloge ter ločeno od njih. Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije