Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada oktobris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 17. oktobrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

"Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programma" un "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas"

ECB 2014. gada 2. oktobrī sniedza sīkāku operatīvo informāciju par "Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmu" un "Nodrošināto obligāciju iegādes programmām", kuras šajā dienā apstiprināja Padome. Šīs programmas tiks īstenotas vismaz divus gadus un to mērķis ir uzlabot monetārās politikas transmisiju un atbalstīt euro zonas tautsaimniecības kreditēšanu. Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmai noteiktie atbilstības kritēriji attieksies uz aktīvu iegādēm, kas tiks uzsāktas 2014. gada 4. ceturksnī, sākot ar nodrošināto obligāciju iegādi oktobra otrajā pusē. Attiecīgais paziņojums presei, kā arī divi tehniskie pielikumi ar detalizētu informāciju par katru no programmām pieejami ECB interneta vietnē.

Pārskatu sniegšana par monetārās politikas portfeļiem

Lai izveidotu visaptverošu pieeju attiecībā uz datu publicēšanu par vērtspapīru portfeļiem, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem, un lai iekļautu dažādās norēķinu veikšanas prakses emisijām sākotnējā tirgū, Padome 2014. gada 15. oktobrī pieņēma lēmumu reizi nedēļā publicēt visu Eurosistēmas turēto monetārās politikas portfeļu vērtību. Tādējādi ECB interneta vietnes "Atklātā tirgus operāciju" lapā, kā arī nedēļas finanšu pārskatā tiks atspoguļota kopējā vērtība un pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, kā arī dalījums pa atsevišķiem portfeļiem. Tiks pārtraukta datu publicēšana katru dienu par iepriekšējām "Nodrošināto obligāciju iegādes programmām". Jaunā pārskatu sniegšanas prakse tiks sākta 2014. gada 21. oktobrī.

ECB lēmums par trešo "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu"

Padome 2014. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu ECB/2014/40 par trešās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" īstenošanu. Lēmumā noteikti atbilstības kritēriji un šīs programmas ietvaros veicamo iegāžu procedūras no 2014. gada oktobra. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) un saiknes ad hoc novērtējums attiecībā uz VNS izmantošanas standartiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2014. gada 9. oktobrī novērtēja un apstiprināja Lietuvas VNS (CSDL) un tās tiešās saiknes uz Clearstream Banking S.A. atbilstību izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atbilstošo VNS un saikņu pilns saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banku darbību nošķiršanu un regulēšanu Francijā

Padome 2014. gada 19. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2014/70 pēc Francijas finanšu un publisko pārskatu ministra lūguma.

ECB atzinums par patēriņa kredītlīgumu gada procentu likmes publicēšanu Igaunijā

Padome 2014. gada 2. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/71 pēc Igaunijas Tieslietu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par papildu noteikumiem, kas piemērojami noteiktiem patēriņa kredīta līgumiem Ungārijā

Padome 2014. gada 10. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/72 pēc Ungārijas Tautsaimniecības ministrijas lūguma.

ECB atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem, kas piemērojami attiecībā uz Banca d’Italia vadības un izpildinstitūciju locekļiem

Padome 2014. gada 13. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/73 pēc Itālijas ministres, kas atbildīga par vienkāršošanu un valsts pārvaldi, lūguma.

ECB atzinums par finansiālo caurredzamību, maksājumu sistēmām un elektronisko naudu Dānijā

Padome 2014. gada 14. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2014/74 pēc Dānijas finanšu uzraudzības iestādes lūguma.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas viedoklis par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par stratēģijas "Eiropa 2020" vidusposma pārskatu

Padome 2014. gada 6. oktobrī apstiprināja Eurosistēmas viedokli par Eiropas Komisijas organizēto sabiedrisko apspriešanu par stratēģijas "Eiropa 2020" vidusposma pārskatu. Eurosistēmas viedoklī pausts aicinājums pievērst lielāku uzmanību vērienīgām strukturālajām reformām ar mērķi paaugstināt potenciālo izaugsmi un radītu augstu nodarbinātības līmeni, kā arī atkārtoti sniegts Eurosistēmas paziņojums, ka monetārajai savienībai īpaši būtiska ir nepieciešamība nodrošināt labi funkcionējošu darba un preču tirgu, ilgtspējīgu fiskālo politiku un stabilas finanšu sistēmas. Eurosistēmas viedoklis drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Lēmums par Eiropas Centrālās Bankas monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības īstenošanu

Padome 2014. gada 17. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2014/39 par Eiropas Centrālās Bankas monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtības īstenošanu. Šāda nošķiršana nepieciešama saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. panta 2. punktu, kas nosaka, ka ECB veic uzraudzības uzdevumus, neskarot monetārās politikas un visus citus uzdevumus un atsevišķi no tiem. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem