Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 17 oktober 2014

Marknadsoperationer

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och av säkerställda obligationer

Den 2 oktober 2014 tillkännagav ECB detaljuppgifter om hanteringen av dess program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och av säkerställda obligationer, vilka ECB-rådet godkände samma dag. Programmen kommer att löpa i minst två år och syftar till att förstärka överföringen av penningpolitiken och främja förmedlingen av krediter till euroområdets ekonomi. De godtagbarhetsprinciper som fastställts i Eurosystemets ramverk för säkerheter kommer att gälla för köp av tillgångar. Dessa kommer att inledas under det fjärde kvartalet 2014 och börjar med säkerställda obligationer under senare hälften av oktober. Ett pressmeddelande, och två tekniska bilagor med detaljinformation om vart och ett av programmen, finns på ECB:s webbplats.

Rapportering om penningpolitiska portföljer

I syfte att upprätta ett heltäckande tillvägagångssätt för publicering av data om värdepappersportföljer som hålls för penningpolitiska syften och för att införliva olika avvecklingspraxis för primärmarknadsemissioner beslutade ECB-rådet den 15 oktober 2014 att veckovis offentliggöra värdet på alla penningpolitiska portföljer som hålls av Eurosystemet. Följaktligen kommer sidan för öppna marknadsoperationer (Open market operations) på ECB:s webbplats och veckobalansräkningen (Weekely financial Statement) att visa det aggregerade värdet och rörelser jämfört med föregående vecka. En uppdelning av de olika portföljerna kommer också att redovisas. Den dagliga publiceringen av data om de tidigare programmen för köp av säkerställda obligationer kommer att upphöra. Den nya rapporteringen inleds den 21 oktober 2014.

ECB-beslut om det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer

Den 15 oktober 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer. I beslutet anges godtagbarhetskriterier och förfaranden för köp som kommer at utföras inom ramen för detta program från och med oktober 2014. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ad hoc-utvärdering av värdepappersavvecklingssystem och länk mot standarderna som används för värdepappersavvecklingssystem i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 9 oktober 2014 godkände ECB-rådet utvärderingen av Litauens värdepappersavvecklingssystem (CSDL) och dess direktlänk till Clearstream Banking S.A. för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Listorna över godkända värdepappersavvecklingssystem och länkar finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

Yttrande om uppdelning och reglering av bankverksamheter i Frankrike

Den 19 september 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/70 på begäran av det franska ministeriet för finanser och offentliga räkenskaper.

Yttrande om offentliggörandet av den effektiva årsräntan för konsumentkreditavtal i Estland

Den 2 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/71 på begäran av justitieministeriet i Estland.

Yttrande om ytterligare regler för vissa typer av konsumentkrediter i Ungern

Den 10 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/72 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om regler avseende intressekonflikter för ledamöter av de beslutande organen och styrelsen för Banca d’Italia

Den 13 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/73 på begäran av det italienska ministeriet med ansvar för förenkling och offentlig förvaltning.

ECB-yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar i Danmark

Den 14 oktober 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/74 på begäran av den danska finansövervakningsmyndigheten.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samrådsförfarande om halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin

Den 6 oktober 2014 godkände ECB-rådet ett bidrag från Eurosystemet till Europeiska kommissionens offentliga samrådsförfarande om halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin I Eurosystemets bidrag efterfrågas ett kraftigare fokus på ambitiösa strukturreformer som syftar till att öka tillväxtpotentialen och skapa hög sysselsättning. Vidare upprepas Eurosystemets budskap att det är särskilt viktigt för den monetära unionen att säkerställa väl fungerande arbets- och varumarknader, hållbar finanspolitik och sunda finanssystem. Eurosystemets bidrag kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Beslut om hur ECB:s penningpolitiska arbete och dess tillsynsarbete ska åtskiljas.

Den 17 september 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/39 om hur ECB:s penningpolitiska arbete och dess tillsynsarbete ska åtskiljas. En sådan uppdelning krävs i enlighet med artikel 25.2 i rådets förordning nr 1024/2013, som föreskriver att ECB ska utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och separat från dess penningpolitiska uppgifter och alla andra uppgifter. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media