Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 17 października 2014 r.

Operacje rynkowe

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i program skupu obligacji zabezpieczonych

2 października 2014 r. EBC przedstawił szczegóły operacyjne programów skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i obligacji zabezpieczonych, zatwierdzone tego dnia przez Radę Prezesów. Programy te będą prowadzone przez co najmniej dwa lata. Ich celem jest poprawa działania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i podtrzymanie napływu kredytów do gospodarki strefy euro. Przy skupie aktywów będą stosowane kryteria kwalifikacji obowiązujące w systemie zabezpieczeń Eurosystemu. Realizacja programów rozpocznie się w czwartym kwartale 2014 r. Jako pierwszy – w drugiej połowie października – ruszy skup obligacji zabezpieczonych. Komunikat prasowy w tej sprawie wraz z dwoma załącznikami przedstawiającymi szczegóły techniczne obu programów jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Publikowanie informacji o portfelach prowadzonych na potrzeby polityki pieniężnej

W dążeniu do określenia całościowego podejścia do publikacji danych o portfelach papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej oraz aby uwzględnić różne sposoby rozrachunku transakcji na rynku pierwotnym, 15 października 2014 r. Rada Prezesów postanowiła, że raz w tygodniu będzie ogłaszana informacja o wartości wszystkich portfeli prowadzonych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej. W związku z tym w części serwisu internetowego EBC „Open market operations” i w tygodniowych sprawozdaniach finansowych przedstawiane będą wartość zbiorcza i zmiany w porównaniu z poprzednim tygodniem oraz dane dotyczące poszczególnych portfeli. Dane dzienne o poprzednich programach skupu obligacji zabezpieczonych nie będą już publikowane. Nowe zasady sprawozdawcze będą obowiązywać od 21 października 2014 r.

Decyzja EBC w sprawie trzeciego programu skupu obligacji zabezpieczonych

15 października 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/40 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Decyzja ta określa kryteria kwalifikacji i procedury dokonywania zakupów w ramach tego programu, który będzie prowadzony od października 2014 r. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Doraźna ocena systemu rozrachunku papierów wartościowych i połączenia między systemami według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych w operacjach kredytowych Eurosystemu

9 października 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła ocenę litewskiego systemu rozrachunku papierów wartościowych (CSDL) i jego bezpośredniego połączenia z Clearstream Banking S.A. jako spełniających kryteria kwalifikacji do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu. Pełne wykazy zatwierdzonych systemów rozrachunku papierów wartościowych i połączeń między nimi są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie rozdzielenia i regulacji działalności bankowej we Francji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/70 w dniu 19 września 2014 r. na wniosek francuskiego ministra finansów i rachunkowości publicznej.

Opinia EBC w sprawie publikacji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania stosowanej w umowach kredytu konsumenckiego w Estonii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/71 w dniu 2 października 2014 r. na wniosek estońskiego ministerstwa sprawiedliwości.

Opinia EBC w sprawie dodatkowych zasad mających zastosowanie do określonych umów kredytu konsumenckiego na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/72 w dniu 10 października 2014 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów obowiązujących członków organów zarządzających i dyrektorów Banca d’Italia

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/73 w dniu 13 października 2014 r. na wniosek włoskiego ministra ds. administracji publicznej i jej uproszczenia.

Opinia EBC w sprawie przejrzystości finansowej, usług płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w Danii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/74 w dniu 14 października 2014 r. na wniosek duńskiego urzędu nadzoru finansowego.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie średniookresowego przeglądu strategii „Europa 2020”

6 października 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie średniookresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. W swojej odpowiedzi Eurosystem wzywa do większego skupienia się na ambitnych reformach strukturalnych, których celem ma być zwiększenie wzrostu potencjalnego i osiągnięcie wysokiego zatrudnienia, oraz powtarza swoje przesłanie, że unia walutowa potrzebuje przede wszystkim sprawnie działających rynków pracy i rynków produktów, zrównoważonej polityki fiskalnej i zdrowych systemów finansowych. Tekst odpowiedzi zostanie wkrótce opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego

17 września 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/39 w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego. Rozdział taki jest wymagany na mocy art. 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013, który stanowi, że EBC powinien wykonywać zadania nadzorcze bez uszczerbku dla zadań dotyczących polityki pieniężnej i wszelkich innych zadań oraz oddzielnie od nich. Decyzja jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami