Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 17. oktoobril 2014

Turuoperatsioonid

Varaga tagatud väärtpaberite ja tagatud võlakirjade ostukavad

2. oktoobril 2014 tegi EKP teatavaks tehnilised üksikasjad varaga tagatud väärtpaberite ja tagatud võlakirjade ostukavade kohta, mille EKP nõukogu samal päeval heaks kiitis. Ostukavad vältavad vähemalt kaks aastat ning nende eesmärk on tõhustada rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ja toetada laenuandmist euroala majandusele. Varaostude puhul kehtivad eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus kehtestatud kõlblikkuspõhimõtted. Varasid hakatakse ostma 2014. aasta neljandas kvartalis, alustades tagatud võlakirjade ostmisest oktoobri teisel poolel. Asjakohane pressiteade koos ostukavade tehnilisi üksikasju käsitleva kahe lisaga on kättesaadav EKP veebilehel.

Rahapoliitiliste portfellidega seotud aruandlus

Selleks, et kehtestada ühtsed põhimõtted andmete avaldamiseks rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite portfellide kohta ning võtta arvesse esmasturgude emissioonidega seotud erinevaid arveldustavasid, tegi EKP nõukogu 15. oktoobril 2014 otsuse, et eurosüsteemi rahapoliitiliste portfellide väärtust hakatakse avaldama igal nädalal. Seega esitatakse EKP veebilehe rubriigis „Open market operations” ja iganädalases konsolideeritud finantsaruandes koondväärtused ja muutused võrreldes eelnenud nädalaga ning samuti jaotused portfellide kaupa. Samal ajal lõpetatakse igapäevane andmete avaldamine tagatud võlakirjade varasemate ostukavade kohta. Uus aruandlus algab 21. oktoobril 2014.

EKP otsus tagatud võlakirjade kolmanda ostukava kohta

15. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/40 tagatud võlakirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta. Otsuses sätestatakse kõlblikkuskriteeriumid ja menetlused, mis kehtivad kõnealuse ostukava raames alates 2014. aasta oktoobrist tehtavate varaostude puhul. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Väärtpaberiarveldussüsteemi ja ühenduse erakorraline hindamine standardite alusel, mis käsitlevad väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides

9. oktoobril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks hinnangu Leedu väärtpaberiarveldussüsteemile CSDL ning selle ja Clearstream Banking S.A. vahelisele otseühendusele, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonide teostamisel. Kõlblike väärtpaberiarveldussüsteemide ja ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus pangandustegevuse lahususe ja reguleerimise kohta Prantsusmaal

19. septembril 2014 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa rahandus- ja avaliku sektori arvepidamise ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/70.

EKP arvamus tarbijakrediidilepingute krediidikulukuse määra avaldamise kohta Eestis

2. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi justiitsministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/71.

EKP arvamus täiendavate reeglite kohta, mida kohaldatakse teatavate tarbimislaenulepingute suhtes Ungaris

10. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Ungari majandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/72.

EKP arvamus Banca d'Italia juhtorganite liikmete ja tegevjuhtide huvide konflikti reeglite kohta

13. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Itaalia avaliku halduse ja haldusliku lihtsustamise eest vastutava ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/73.

EKP arvamus finantsläbipaistvuse, makseteenuste ja e-raha kohta Taanis

14. oktoobril 2014 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalve taotlusel vastu arvamuse CON/2014/74.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi osalus Euroopa Komisjoni avalikus konsultatsioonis strateegia „Euroopa 2020” vahehindamise kohta

6. oktoobril 2014 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi panuse Euroopa Komisjoni avalikku konsultatsiooni, mis käsitleb strateegia „Euroopa 2020” vahehindamist. Eurosüsteemi vastuses kutsutakse üles pöörama suuremat tähelepanu majanduskasvu potentsiaali edendavatele ja tööhõive kõrget taset loovatele ambitsioonikatele struktuurireformidele ning rõhutatakse veel kord, et vajadus tagada töö- ja tooteturgude hea toimimine, jätkusuutlik eelarvepoliitika ning usaldusväärsed finantssüsteemid on rahaliidu seisukohalt äärmiselt oluline. Eurosüsteemi vastus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Otsus Euroopa Keskpanga rahapoliitika- ja järelevalveülesannete rakendamise lahususe kohta

17. septembril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/39 Euroopa Keskpanga rahapoliitika- ja järelevalveülesannete rakendamise lahususe kohta. Ülesannete lahusus on ette nähtud nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 25 lõikega 2, kus sätestatakse, et EKP täidab oma järelevalveülesandeid ilma rahapoliitikaga seotud ülesandeid ja muid ülesandeid mõjutamata ning nendest eraldi. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid