Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2014

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 17 oktober 2014

Openmarkttransacties

Aankoopprogramma's voor effecten op onderpand van activa en voor gedekte obligaties

Op 2 oktober 2014 maakte de ECB operationele details bekend over zijn aankoopprogramma voor effect op onderpand van activa en voor gedekte obligaties, die op die dag door de Raad van Bestuur waren goedgekeurd. De programma's duren ten minste twee jaar en hebben tot doel de transmissie van het monetaire beleid te verbeteren en de kredietverlening aan de economie van het eurogebied te ondersteunen. De op basis van het onderpandskader van het Eurosysteem vastgestelde beleenbaarheidscriteria zijn van toepassing op de activa-aankopen, die in het vierde kwartaal van 2014 starten, te beginnen met gedekte obligaties in de tweede helft van oktober. Het bijbehorende persbericht, samen met twee technische bijlagen waarin gedetailleerde informatie is opgenomen over elk van de programma's, is beschikbaar op de website van de ECB.

Rapportage over monetairbeleidsportefeuilles

Om tot een alomvattende aanpak te komen ten aanzien van de publicatie van gegevens over de effectenportefeuilles die worden aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden en om de verschillende verrekeningspraktijken op de emissiemarkt onder één noemer te brengen, heeft de Raad van Bestuur op 15 oktober 2014 besloten om wekelijks de waarde van alle monetairbeleidsportefeuilles te publiceren. Als gevolg daarvan wordt op de “Openmarkttransacties”-pagina van de website van de ECB en in de Weekstaat de totaalwaarde en de bewegingen ten opzichte van de voorafgaande week getoond, alsmede een uitsplitsing van de afzonderlijke portefeuilles. De dagelijkse publicatie van gegevens over de voorgaande aankoopprogramma’s voor gedekte obligaties zal worden stopgezet. Het nieuwe rapportageregime treedt op 21 oktober 2014 in werking.

ECB-besluit inzake het derde programma voor aankoop van gedekte obligaties

Op 15 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2014/40 houdende de uitvoering van het derde programma voor aankoop van gedekte obligaties. In het Besluit worden de beleenbaarheidscriteria en -procedures uiteengezet voor de aankopen die op basis van dit programma vanaf oktober 2014 worden uitgevoerd. Het Besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ad-hoctoetsing van een afwikkelingsysteem voor effecten en bijbehorende koppeling aan de normen voor het gebruik van zulke systemen bij krediettransacties van het Eurosysteem.

Op 9 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het oordeel dat het Litouwse afwikkelingssysteem voor effecten (CSDL) en de bijbehorende directe koppeling aan Clearstream Banking S.A. gebruikt mogen worden bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst met erkende afwikkelingssystemen voor effecten en koppelingen daartussen is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de scheiding en regulering van bankactiviteiten in Frankrijk

Op19 september 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Franse minister van Financiën en Openbare Rekeningen, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/70.

ECB-Advies inzake de publicatie van het mutatietempo op jaarbasis voor consumptieve kredieten in Estland

Op 2 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Estse ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/71.

ECB-Advies inzake verdere regels die van toepassing zijn op specifieke consumentenleningen in Hongarije

Op 10 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/72.

ECB-Advies inzake de regels voor leden van de bestuursorganen en directie van de Banca d'Italia betreffende belangenconflicten

Op 13 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Italiaanse minister verantwoordelijk voor de vereenvoudiging van het openbaar bestuur, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2014/73.

ECB-advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld in Denemarken

Op 14 oktober 2014 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Deense Autoriteit voor financieel toezicht, zijn goedkeuring gehecht aan advies CON/2013/74.

Internationale en Europese samenwerking

Bijdrage van het Eurosysteem aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de interimbeoordeling van de Europa 2020-strategie.

Op 17 februari 2014 gaf de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan de bijdrage van het Eurosysteem aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de interimbeoordeling van de Europa 2020-strategie. In de bijdrage van het Eurosysteem wordt opgeroepen tot een krachtiger focus op ambitieuze structurele hervormingen gericht op het verhogen van de potentiële groei en het scheppen van meer werkgelegenheid, en wordt de boodschap van het Eurosysteem herhaald dat goed functionerende arbeids- en productmarkten, duurzaam begrotingsbeleid en gezonde financiële stelsels van bijzonder belang zijn voor de monetaire unie. De bijdrage van het Eurosysteem wordt binnenkort op de website van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

Besluit houdende de tenuitvoerlegging van de scheiding tussen de monetaire beleidsfunctie en de toezichtfunctie van de Europese Centrale Bank

Op 17 september 2014 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2014/39 betreffende de implementatie van de scheiding tussen de monetairebeleids- en toezichtfuncties van de Europese Centrale Bank Een dergelijke scheiding is vereist ingevolge artikel 25, lid 2, van de Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad, die bepaalt dat toezichthoudende taken gescheiden moeten worden uitgevoerd van taken die betrekking hebben op monetair beleid en van de andere taken. Het besluit is op de website van de ECB geplaatst.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media