Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 17. října 2014

Tržní operace

Programy nákupů cenných papírů krytých aktivy a krytých dluhopisů

ECB oznámila 2. října 2014 provozní podrobnosti týkající se programů nákupů cenných papírů krytých aktivy a krytých dluhopisů. Tyto údaje byly schváleny v tentýž den Radou guvernérů. Tyto programy potrvají alespoň dva roky a jejich cílem je podpořit transmisní mechanismus měnové politiky a úvěrování ekonomiky eurozóny. Zásady způsobilosti zajištění zavedené rámcem zajištění Eurosystému se budou vztahovat na nákupy aktiv, které budou zahájeny ve čtvrtém čtvrtletí 2014, počínaje krytými dluhopisy ve druhé polovině října. Související tisková zpráva společně se dvěma technickými přílohami s podrobnými údaji o každém z programů je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Podávání informací o měnověpolitických portfoliích

Rada guvernérů rozhodla 15. října 2014 zveřejňovat v týdenních intervalech hodnotu všech měnověpolitických portfolií držených Eurosystémem. Cílem je zavést komplexní přístup ke zveřejňování údajů o portfoliích cenných papírů držených pro účely měnové politiky a začlenit různé postupy vypořádání emisí na primárních trzích. Z tohoto důvodu budou stránky „Open market operations“ (operace na volném trhu) a „Weekly Financial Statement“ (týdenní rozvaha) na internetových stránkách ECB uvádět celkové hodnoty a pohyby oproti předchozímu týdnu a dále členění jednotlivých portfolií. Denní zveřejňování údajů o předchozích programech nákupů krytých dluhopisů bude ukončeno. Tento nový způsob podávání informací bude zahájen 21. října 2014.

Rozhodnutí ECB o třetím programu nákupu krytých dluhopisů

Rada guvernérů přijala 15. října 2014 rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů. Rozhodnutí stanovuje kritéria způsobilosti a postupy při nákupech prováděných podle tohoto programu od října 2014. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Ad hoc hodnocení systému vypořádání obchodů s cennými papíry a spojení na základě standardů pro využívání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 9. října 2014 hodnocení systému vypořádání obchodů s cennými papíry (centrální depozitář cenných papírů) v Litvě a jeho přímé spojení s Clearstream Banking S.A. jako způsobilé pro použití v úvěrových operacích Eurosystému. Úplné seznamy způsobilých systémů vypořádání obchodů s cennými papíry a spojení jsou uvedeny na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k oddělení bankovních činností a jejich regulaci ve Francii

Rada guvernérů přijala 19. září 2014 stanovisko CON/2014/70 na žádost francouzského ministra financí a veřejných rozpočtů.

Stanovisko ECB ke zveřejňování roční procentní sazby nákladů u smluv o spotřebitelském úvěru v Estonsku

Rada guvernérů přijala 2. října 2014 stanovisko CON/2014/71 na žádost Ministerstva spravedlnosti Estonska.

Stanovisko ECB k dalším pravidlům, která se vztahují na určité smlouvy o spotřebitelském úvěru v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 10. října 2014 stanovisko CON/2014/72 na žádost maďarského ministerstva národního hospodářství.

Stanovisko ECB k pravidlům týkajícím se střetu zájmů členů řídicích orgánů a vedoucích pracovníků Banca d’Italia

Rada guvernérů přijala 13. října 2014 stanovisko CON/2014/73 na žádost italské ministryně bez portfeje odpovědné za veřejnou správu a její zjednodušení.

Stanovisko ECB k finanční transparentnosti, platebním službám a elektronickým penězům v Dánsku

Rada guvernérů přijala 14. října 2014 stanovisko CON/2014/74 na žádost dánského orgánu pro finanční dohled.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Příspěvek Eurosystému k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období

Rada guvernérů schválila 6. října 2014 příspěvek Eurosystému k veřejné konzultaci vedené Evropskou komisí o hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období. Příspěvek Eurosystému vyzývá k výraznější orientaci na ambiciózní strukturální reformy zaměřené na zvýšení potenciálního růstu a vytváření vysoké míry zaměstnanosti a zdůrazňuje myšlenku Eurosystému, že potřeba zajistit dobře fungující trhy práce, výrobků a služeb, udržitelnou fiskální politiku a zdravé finanční systémy má pro měnovou unii mimořádný význam. Příspěvek Eurosystému bude v brzké době zveřejněn na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 17. září 2014 rozhodnutí ECB/2014/39 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky. Toto oddělení vyžaduje čl. 25 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, který stanoví, že ECB musí provádět své úkoly týkající se dohledu, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média