European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 17. októbra 2014

Operácie na trhu

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami a program nákupu krytých dlhopisov

ECB dňa 2. októbra 2014 oznámila podrobnosti o realizácii programu nákupu cenných papierov krytých aktívami a programu nákupu krytých dlhopisov, ktoré v ten deň schválila Rada guvernérov. Programy budú trvať minimálne dva roky, pričom ich cieľom je podporiť transmisiu menovej politiky a poskytovanie úverov hospodárskym subjektom v eurozóne. Na nákupy aktív, ktoré sa začnú v poslednom štvrťroku 2014 počínajúc krytými dlhopismi v druhej polovici októbra, sa budú vzťahovať zásady akceptovateľnosti stanovené v kolaterálovom rámci Eurosystému. Súvisiaca tlačová správa, spolu s dvomi technickými prílohami s podrobnými informáciami o jednotlivých programoch, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vykazovanie údajov o menovopolitických portfóliách

S cieľom zaviesť komplexný prístup k zverejňovaniu údajov o portfóliách cenných papierov držaných na účely menovej politiky a zohľadniť rôzne postupy vyrovnania emisií na primárnom trhu Rada guvernérov dňa 15. októbra 2014 rozhodla o zverejňovaní hodnoty všetkých menovopolitických portfólií v držbe Eurosystému s týždennou periodicitou. Stránka ECB s údajmi o operáciách na voľnom trhu (Open market operations) aj týždenné finančné výkazy tak budú uvádzať agregovanú hodnotu a pohyby v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, ako aj členenie jednotlivých portfólií. Denné údaje o predchádzajúcich programoch nákupu krytých dlhopisov sa už nebudú zverejňovať. Nový spôsob vykazovania údajov sa začne uplatňovať 21. októbra 2014.

Rozhodnutie ECB o treťom programe nákupu krytých dlhopisov

Rada guvernérov dňa 15. októbra 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/40 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov. Rozhodnutie stanovuje kritériá akceptovateľnosti a postupy týkajúce sa nákupov, ktoré sa budú v rámci tohto programu uskutočňovať od októbra 2014. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Ad hoc hodnotenie systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi a jeho prepojenia na základe štandardov používania týchto systémov v rámci úverových operácií Eurosystému

Rada guvernérov dňa 9. októbra 2014 schválila vyhodnotenie litovského systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CSDL) a jeho priameho prepojenia na Clearstream Banking S.A. ako akceptovateľného v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam akceptovateľných systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k oddeleniu a regulácii bankových činností vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/70 dňa 19. septembra 2014 na žiadosť francúzskeho ministra financií a verejných účtov.

Stanovisko ECB k uverejneniu ročnej percentuálnej miery nákladov na zmluvy o spotrebiteľských úveroch v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/71 dňa 2. októbra 2014 na žiadosť estónskeho ministerstva spravodlivosti.

Stanovisko ECB k ďalším pravidlám týkajúcim sa niektorých zmlúv o spotrebiteľskom úvere v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/72 dňa 10. októbra 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k pravidlám upravujúcim konflikt záujmov členov riadiacich a výkonných orgánov Banca d’Italia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/73 dňa 13. októbra 2014 na žiadosť talianskej ministerky zodpovednej za zefektívnenie verejnej správy.

Stanovisko ECB k finančnej transparentnosti, platobným službám a elektronickým peniazom v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/74 dňa 14. októbra 2014 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Medzinárodná a európska spolupráca

Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa strednodobého preskúmania stratégie Európa 2020

Dňa 6. októbra 2014 Rada guvernérov schválila príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa strednodobého preskúmania stratégie Európa 2020. Eurosystém vo svojom príspevku poukazuje na potrebu väčšieho dôrazu na ambiciózne štrukturálne reformy zamerané na zvýšenie potenciálneho rastu a zabezpečenie vysokej úrovne zamestnanosti, a opakovane zdôrazňuje svoje stanovisko, podľa ktorého má pre menovú úniu mimoriadny význam potreba zabezpečiť fungujúci trh práce a trh tovarov a služieb, udržateľnú rozpočtovú politiku a zdravý finančný systém. Príspevok Eurosystému bude čoskoro zverejnený na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov dňa 17. septembra 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/39, ktorým sa vykonáva zásada oddelenia funkcie menovej politiky od funkcie dohľadu Európskej centrálnej banky. Oddelenie funkcií vyžaduje článok 25 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013, podľa ktorého musí ECB plniť svoje úlohy dohľadu bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od nich. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá