Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч. централноевропейско време на 18 юли 2014 г.

Икономически, парични и финансови условия

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 2 юли 2014 г. Управителният съвет одобри доклада за 2013 г. в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него, и на свързаните с тях регламенти. Допълнителна информация по този въпрос е представена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2013 г., публикуван на 7 април 2014 г. на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Допълнителни подробности по поредицата целеви операции по дългосрочно рефинансиране, оповестени на 5 юни 2014 г.

На 3 юли 2014 г. Управителният съвет взе решение по допълнителни технически параметри на поредицата целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР), оповестени на 5 юни 2014 г. ЦОДР имат за цел да подобрят функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика, като подпомогнат отпускането на кредити за реалната икономика. Прессъобщението по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Включване на краткосрочни дългови инструменти в рамката за допълнителни вземания по кредити

На 9 юли 2014 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9.

Те преработват Насоки ЕЦБ/2013/4 с цел повече яснота и дават възможност в рамката за допълнителни вземания по кредити да се включат, при условие че отговарят на редица конкретни критерии, определени краткосрочни дългови инструменти, емитирани от нефинансови предприятия, които не биха изпълнили критериите на Евросистемата за допустимост за търгуеми активи. Във връзка с това Управителният съвет потвърди, че рамките за допълнителни вземания по кредити, прилагани от националните централни банки, могат да бъдат изменени така, че да включват отговарящите изцяло на условията инструменти. Насоки ЕЦБ/2014/31 отразяват също приключването в Португалия на програмата на ЕС/МВФ на 30 юни 2014 г. С оглед на преработването на Насоки ЕЦБ/2013/4 Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/32 за отмяна на решения ЕЦБ/2013/22 и ЕЦБ/2013/36, които се прилагаха заедно с Насоки ЕЦБ/2013/4. Тези правни актове ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Периоди на поддържане през 2015 г.

На 16 юли 2014 г. Управителният съвет одобри указателния календар на периодите на поддържане на резервите през 2015 г., както и изменение в календара на периодите на поддържане на резервите през 2014 г., одобрен от Управителния съвет на 16 май 2013 г. Подробности са предоставени в прессъобщение по темата, което е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ в Австрия

На 23 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/43 по искане на министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за отговорно кредитиране в Унгария

На 23 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/44 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители в България

На 24 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/45 по искане на Българска народна банка.

Становище за ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа

На 24 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/49 по искане на Европейския парламент и на Съвета. Становището ще бъде публикувано скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно комитет за системен риск в Люксембург

На 26 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/46 по искане на министерството на финансите на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията в Полша

На 27 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/47 по искане на министъра на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно обработката, разпространението и защитата срещу фалшифициране на банкноти и монети в Унгария

На 27 юни 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/48 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва

На 8 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/50 по искане на Съвета на Европейския съюз. Становището ще бъде публикувано скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно възрастовата граница и срока на мандата на управителя и заместник-управителя на Banque de France

На 8 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/51 по искане на министерството на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно правната рамка за кредитни институции в Полша

На 9 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/52 по искане на министъра на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно одобряване на платежни системи в Малта

На 10 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/53 по искане на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta.

Становище на ЕЦБ относно правилата, уреждащи консултирането с Европейската централна банка, в Словакия

На 10 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/54 по искане на член на парламента на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно възпроизвеждането на евро и форинт банкноти и монети в Унгария

На 11 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/55 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно компетентността за сечене на монети в Кипър

На 16 юли 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/56 по искане на министъра на финансите на Република Кипър.

Статистика

Регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34)

На 8 юли 2014 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2014/30 за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2013/34). Регламентът синхронизира обхвата на предоговорените кредити по Регламент (ЕС) № 1072/2013 с Насоки ЕЦБ/2014/15. Регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Промяна в честотата на заседанията по паричната политика, преработен график на заседанията на Управителния съвет през 2015 г. и ангажимент за публикуване на редовни съобщения за разискванията по паричната политика

На 3 юли 2014 г. Управителният съвет реши да промени честотата на своите заседания по паричната политика, като тя ще следва шестседмичен цикъл считано от 1 януари 2015 г. Периодите на поддържане на резервите ще бъдат удължени на шест седмици, за да съответстват на новия график. Освен това Управителният съвет възнамерява от януари 2015 г. да публикува редовни съобщения за заседанията по паричната политика. Прессъобщението по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. На 16 юли 2014 г. Управителният съвет одобри преработен график на заседанията за календарната 2015 г. Повече информация е налична в прессъобщение по темата, което е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решение на ЕЦБ относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи

На 2 юли 2014 г. Управителният съвет прие Решение EЦБ/2014/29 относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията. Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Образци за цялостната оценка

На 16 юли 2014 г. Управителният съвет одобри образците, които ще бъдат използвани за оповестяване на резултатите от цялостната оценка банка по банка. Тези образци и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 17 юли 2014 г.

Данни за контакт за медиите