European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 18. júla 2014

Hospodárska, menová a finančná situácia

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 2. júla 2014 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2013. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2013, ktorá bola zverejnená 7. apríla 2014 na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Bližšie informácie o sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií oznámených 5. júna 2014

Dňa 3. júla 2014 Rada guvernérov rozhodla o ďalších technických podrobnostiach série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO), ktorá bola oznámená 5. júna 2014. Cieľom TLTRO je zlepšiť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky podporou poskytovania bankových úverov reálnej ekonomike. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zahrnutie krátkodobých dlhových nástrojov do rámca dodatočných úverových pohľadávok

Dňa 9. júla 2014 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9. Toto usmernenie je spresneným prepracovaným znením usmernenia ECB/2013/4 a umožňuje, aby do rámca dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) mohli byť zahrnuté určité krátkodobé dlhové nástroje vydané nefinančnými spoločnosťami spĺňajúce podmienky akceptovateľnosti obchodovateľných aktív stanovené Eurosystémom a viacero ďalších špecifických kritérií. Rada guvernérov v tejto súvislosti potvrdila možnosť prispôsobenia rámcov ACC národných centrálnych bánk na zahrnutie takýchto emisií, ktoré spĺňajú všetky podmienky. Usmernenie ECB/2014/31 tiež zohľadňuje vystúpenie Portugalska z programu EÚ/MMF 30. júna 2014. Vzhľadom na prepracovanie usmernenia ECB/2013/4 Rada guvernérov tiež prijala rozhodnutie ECB/2014/32, ktorý sa rušia rozhodnutia ECB/2013/22 a ECB/2013/36, ktoré sa uplatňovali spolu s usmernením ECB/2013/4. Tieto právne predpisy budú zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Udržiavacie obdobia v roku 2015

Dňa 16. júla 2014 Rada guvernérov schválila indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2015 spolu so zmenami kalendára udržiavacích období na rok 2014, ktorý Rada guvernérov schválila 16. mája 2013. Podrobné informácie sú uvedené v tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/43 dňa 23. júna 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/44 dňa 23. júna 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k nebankovým finančným inštitúciám, ktoré poskytujú úvery spotrebiteľom v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/45 dňa 24. júna 2014 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/49 dňa 24. júna 2014 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady. Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k výboru pre systémové riziká v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/46 dňa 26. júna 2014 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/47 dňa 27. júna 2014 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí v Maďarsku a k ich ochrane pred falšovaním

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/48 dňa 27. júna 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Litve a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Litvu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/50 dňa 8. júla 2014 na žiadosť Rady Európskej únie. Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k vekovému obmedzeniu pre výkon funkcie a k funkčnému obdobiu guvernéra a viceguvernéra Banque de France  

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/51 dňa 8. júla 2014 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/52 dňa 9. júla 2014 na žiadosť poľského ministra financií.

Stanovisko ECB k schvaľovaniu platobných systémov na Malte

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/53 dňa 10. júla 2014 na žiadosť Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k pravidlám týkajúcim sa konzultácií s Európskou centrálnou bankou na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/54 dňa 10. júla 2014 na žiadosť poslanca slovenského parlamentu.

Stanovisko k reprodukcii eurobankoviek a euromincí a bankoviek a mincí forintu v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/55 dňa 11. júla 2014 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k právomoci vydávať mince na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/56 dňa 16. júla 2014 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Štatistika

Nariadenie ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34)

Dňa 8. júla 2014 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2014/30, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1072/2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34). Nariadenie zosúlaďuje okruh novoprerokovaných úverov v nariadení (EÚ) č. 1072/2013 s usmernením ECB/2014/15. Nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Zmena frekvencie zasadaní venovaných menovej politike, upravený harmonogram zasadaní Rady guvernérov v roku 2015 a záväzok zverejňovať pravidelné správy z rokovaní o menovej politike

Dňa 3. júla 2014 Rada guvernérov rozhodla o zmene frekvencie svojich zasadení venovaných menovej politike na šesťtýždňový cyklus od 1. januára 2015. V súlade s novým plánom zasadaní sa na šesť týždňov upraví aj dĺžka udržiavacích období povinných minimálnych rezerv. Rada guvernérov od januára 2015 tiež plánuje zverejňovať pravidelné správy zo zasadaní venovaných menovej politike. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Dňa 16. júla 2014 Rada guvernérov schválila upravený plán svojich zasadaní na kalendárny rok 2015. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutie ECB o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom Európskej centrálnej banke

Dňa 2. júla 2014 Rada guvernérov prijala Rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Vzory výkazov z komplexného hodnotenia

Dňa 16. júla 2014 Rada guvernérov schválila vzory výkazov, ktorá budú použité na zverejnenie výsledkov komplexného hodnotenia jednotlivých bánk. Vzory výkazov boli spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené 17. júla 2014 na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá