Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada jūlijs

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 18. jūlijam 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ekonomiskā, monetārā un finanšu situācija

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2014. gada 2. jūlijā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību, kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro šā līguma 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja attiecīgo pārskatu par 2013. gadu. Sīkāka informācija par to sniegta 2014. gada 7. aprīlī ECB interneta vietnē publicētā ECB 2013. gada pārskata atsevišķā sadaļā.

Tirgus operācijas

Sīkāka informācija par vairākām ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām, ko izziņoja 2014. gada 5. jūnijā

Padome 2014. gada 3. jūlijā pieņēma lēmumu par turpmākām tehniskām detaļām attiecībā uz vairākām ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām (ITRMO), ko izziņoja 2014. gada 5. jūnijā. ITRMO mērķis ir uzlabot monetārās politikas transmisijas mehānisma darbību, veicinot banku veikto reālās tautsaimniecības kreditēšanu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Īstermiņa parāda instrumentu iekļaušana papildu kredītprasību regulējumā

Padome 2014. gada 9. jūlijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9. Šī ir Pamatnostādnes ECB/2013/4 pārstrādātā versija. Pārstrādāšana veikta skaidrības labad, ļaujot papildu kredītprasību regulējumā iekļaut atsevišķus nefinanšu sabiedrību emitētus īstermiņa parāda vērtspapīrus, kas neatbilst Eurosistēmas atbilstības kritērijiem attiecībā uz tirgojamiem aktīviem, ar nosacījumu, ka tie atbilst vairākiem konkrētiem kritērijiem. Šajā sakarā Padome apstiprināja, ka valstu centrālo banku papildu kredītprasību regulējumu iespējams grozīt, lai ietvertu tās emisijas, kuras pilnībā atbilst kritērijiem. Pamatnostādne ECB/2014/31 arī atspoguļo to, ka Portugāle 2014. gada 30. jūnijā pabeidza īstenot ES/SVF programmu. Ņemot vērā Pamatnostādnes ECB/2013/4 pārstrādāšanu, Padome pieņēma Lēmumu ECB/2014/32, ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/22 un Lēmumu ECB/2013/36, kurus piemēroja kopā ar Pamatnostādni ECB/2013/4. Šie tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Rezervju prasību izpildes periodi 2015. gadā

Padome 2014. gada 16. jūlijā apstiprināja rezervju prasību izpildes periodu 2015. gada indikatīvo grafiku, kā arī grozījumu 2014. gada rezervju prasību izpildes periodu grafikā, kuru Padome apstiprināja 2013. gada 16. maijā. Sīkāka informācija sniegta attiecīgajā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par pasākumiem saistībā ar VUM regulu Austrijā

Padome 2014. gada 23. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/43 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par prasībām atbildīgai kreditēšanai Ungārijā

Padome 2014. gada 23. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/44 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par nebanku finanšu iestādēm, kuras sniedz kredītus patērētājiem Bulgārijā

Padome 2014. gada 24. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/45 pēc Bulgārijas Nacionālās bankas lūguma.

ECB atzinums CON/2014/49 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību

Padome 2014. gada 24. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/49 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lūguma. Atzinums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB atzinums par sistēmiskā riska komiteju Luksemburgā

Padome 2014. gada 26. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/46 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu statistikas jomā Polijā

Padome 2014. gada 27. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/47 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par banknošu un monētu apstrādi, laišanu apgrozībā un aizsardzību pret viltošanu Ungārijā

Padome 2014. gada 27. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2014/48 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai

Padome 2014. gada 8. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/50 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma. Atzinums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB Atzinums par Banque de France prezidentam un prezidenta vietniekam piemērojamo vecuma ierobežojumu un amata pilnvaru laiku

Padome 2014. gada 8. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/51 pēc Francijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu tiesisko regulējumu Polijā

Padome 2014. gada 9. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/52 pēc Polijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par maksājumu sistēmu apstiprināšanu Maltā

Padome 2014. gada 10. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/53 pēc Central Bank of Malta lūguma.

ECB atzinums par noteikumiem, kuri nosaka apspriešanos ar Eiropas Centrālo banku Slovākijā

Padome 2014. gada 10. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/54 pēc Slovākijas Parlamenta deputāta lūguma.

ECB atzinums par euro un forinta banknošu un monētu atveidošanu Ungārijā

Padome 2014. gada 11. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/55 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par kompetenci attiecībā uz monētu emisiju Kiprā

Padome 2014. gada 16. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2014/56 pēc Kipras Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

ECB regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34)

Padome 2014. gada 8. jūlijā pieņēma Regulu ECB/2014/30, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (ECB/2013/34). Regula saskaņo pārskatīto kredītu jēdzienu Regulā (ES) Nr. 1072/2013 ar Pamatnostādni ECB/2014/15. Regula tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Pārmaiņas monetārās politikas jautājumiem veltīto sanāksmju ciklā, Padomes sanāksmju pārstrādātais grafiks 2015. gadam un apņemšanās regulāri publicēt pārskatus par monetārās politikas diskusijām

Padome 2014. gada 3. jūlijā nolēma mainīt tās monetārās politikas jautājumiem veltīto sanāksmju norises ciklu. Ar 2015. gada 1. janvāri tās notiks reizi sešās nedēļās. Rezervju prasību izpildes periodi tiks pagarināti līdz sešām nedēļām atbilstoši jaunajam grafikam. Turklāt Padome plāno ar 2015. gada janvāri regulāri publicēt pārskatus par monetārās politikas sanāksmēm. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē. Padome 2014. gada 16. jūlijā apstiprināja mainītu sanāksmju grafiku 2015. kalendāra gadam. Turpmāka informācija atrodama attiecīgajā paziņojumā presei, kurš pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB lēmums par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm

Padome 2014. gada 2. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2014/29 par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Visaptverošā novērtējuma veidnes

Padome 2014. gada 16. jūlijā apstiprināja veidnes, kuras tiks izmantotas visaptverošā novērtējuma rezultātu atklāšanai attiecībā uz atsevišķām bankām. Šīs veidnes kopā ar attiecīgo paziņojumu presei 2014. gada 17. jūlijā tika publicētas ECB interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei