Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 18.7.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Talous, rahatalous ja rahoitusmarkkinat

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.7.2014 vuotta 2013 koskevan raportin. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta on käsitelty EKP:n vuoden 2013 vuosikertomuksessa, joka julkaistiin 7.4.2014.

Markkinaoperaatiot

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden tekninen toteutus

EKP:n neuvosto teki 3.7.2014 päätöksiä, jotka koskevat kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden teknistä toteutusta. Operaatioista ilmoitettiin 5.6.2014. Kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla parannetaan rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa tukemalla pankkien lainanantoa reaalitaloudelle. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Lyhytaikaisten velkainstrumenttien sisällyttäminen tilapäisesti vakuudeksi hyväksyttäviin lainasaamisiin

EKP:n neuvosto antoi 9.7.2014 suuntaviivat EKP/2014/31 (joiden myötä uudelleenlaadittiin suuntaviivat EKP/2013/4) eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta. Tietyt kelpoisuusvaatimukset täyttävät yritysten lyhytaikaiset velkainstrumentit voidaan lukea tilapäisesti vakuudeksi hyväksyttäviin lainasaamisiin, vaikka ne eivät täytä eurojärjestelmän asettamia jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien vakuuskelpoisuusvaatimuksia. EKP:n neuvosto myös vahvisti, että kansalliset keskuspankit voivat muuttaa lainasaamisten vakuushallintajärjestelyjään tietyt vaatimukset täyttävien velkapaperien hyväksymistä varten. Suuntaviivoissa EKP/2014/31 on otettu huomioon Portugalin irtautuminen EU:n ja IMF:n ohjelmasta 30.6.2014. Suuntaviivojen EKP/2013/4 uudelleenlaatimisen seurauksena EKP:n neuvosto antoi päätöksen EKP/2014/32, jolla kumottiin suuntaviivojen EKP/2013/4 kanssa yhdessä sovelletut päätökset EKP/2013/22 ja EKP/2013/36. Molemmat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pitoajanjaksot vuonna 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.7.2014 vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2015 sekä muutoksen 16.5.2013 hyväksymäänsä aikatauluun vuodelle 2014. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto YVM-asetukseen liittyvistä toimista Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 23.6.2014 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/43.

EKP:n lausunto vastuullista lainanantoa koskevista vaatimuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 23.6.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/44.

EKP:n lausunto lainoja kuluttajille Bulgariassa tarjoavista rahoituslaitoksista, jotka eivät ole pankkeja

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2014 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/45.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2014/49. Lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto systeemiriskikomiteasta Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 26.6.2014 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/46.

EKP:n lausunto maksuliiketilastoihin liittyvistä raportointivaatimuksista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 27.6.2014 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/47.

EKP:n lausunto setelien ja metallirahojen käsittelystä, jakelusta ja niiden suojelemisesta väärentämiseltä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 27.6.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/48.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi sekä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa koskevan euron muuntokurssin vuoksi

EKP:n neuvosto antoi 8.7.2014 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2014/50. Lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Banque de Francen pääjohtajaan ja varapääjohtajaan sovellettavasta ikärajasta ja toimikaudesta

EKP:n neuvosto antoi 8.7.2014 Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/51.

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevasta lainsäädännöstä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.7.2014 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/52.

EKP:n lausunto maksujärjestelmien hyväksymisestä Maltassa

EKP:n neuvosto antoi 10.7.2014 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/53.

EKP:n lausunto Euroopan keskuspankin kuulemista koskevista säännöistä Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 10.7.2014 Slovakian parlamentin jäsenen pyynnöstä lausunnon CON/2014/54.

EKP:n lausunto eurosetelien ja forinttisetelien seteliaiheen sekä eurometallirahojen ja forinttimetallirahojen jäljentämisestä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2014 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/55.

EKP:n lausunto toimivallasta laskea liikkeeseen metallirahoja Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 16.7.2014 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/56.

Tilastot

EKP:n asetus rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 8.7.2014 asetuksen EKP/2014/30 rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) muuttamisesta. Asetuksella mukautetaan uudelleen neuvoteltujen lainojen käsite asetuksessa (EU) N:o 1072/2013 suuntaviivojen EKP/2014/15 mukaiseksi. Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Rahapolitiikkaa käsittelevien kokouksien järjestämistiheys, EKP:n neuvoston uudistettu kokousaikataulu vuodelle 2015 ja sitoumus julkaista säännöllisesti selonteko rahapolitiikkaa koskevista keskusteluista

EKP:n neuvosto päätti 3.7.2014, että rahapolitiikkaa käsitteleviä kokouksia järjestetään 1.1.2015 jälkeen kuuden viikon välein. Uuden kokousaikataulun myötä pitoajanjaksot pitenevät kuusiviikkoisiksi. Lisäksi EKP:n neuvosto aikoo julkaista säännöllisesti selonteon rahapolitiikkaa käsittelevissä kokouksissa käymistään keskusteluista. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.7.2014 uudistetun kokousaikataulun vuodelle 2015. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Pankkivalvonta

EKP:n päätös kansallisille valvontaviranomaisille ilmoitettujen valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle

EKP:n neuvosto antoi 2.7.2014 päätöksen EKP/2014/29 valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 nojalla. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Mallit kattavan arvioinnin julkaisua varten

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.7.2014 mallit, joilla esitetään yksittäisten pankkien tulokset kattavassa arvioinnissa. Mallit ja aihetta koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 17.7.2014.

Yhteyshenkilöt