Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 18 lipca 2014 r.

Sytuacja gospodarcza, pieniężna i finansowa

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

2 lipca 2014 r. Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nakłada na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu oraz we właściwych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2013. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części Raportu Rocznego EBC za 2013 r., opublikowanego w serwisie internetowym EBC 7 kwietnia 2014 r.

Operacje rynkowe

Dalsze informacje dotyczące serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących zapowiedzianych 5 czerwca 2014 r.

3 lipca 2014 r. Rada Prezesów uzgodniła kwestie techniczne dotyczące serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO), które zostały ogłoszone 5 czerwca 2014 r. Operacje te mają poprawić działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej przez wspieranie akcji kredytowej dla gospodarki realnej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Włączenie krótkoterminowych instrumentów dłużnych do zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych

9 lipca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9. Przyjęty akt – przekształcający, dla zapewnienia większej jasności, wytyczne EBC/2013/4 – zezwala, by do zasad ramowych dotyczących dodatkowych należności kredytowych włączyć niektóre krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, niespełniające kryteriów kwalifikacji przyjętych przez Eurosystem dla aktywów rynkowych, pod warunkiem że instrumenty te odpowiadają określonym wymogom. Jednocześnie Rada Prezesów potwierdziła, że zasady ramowe krajowych banków centralnych dotyczące dodatkowych należności kredytowych mogą zostać zmienione, tak aby uwzględnić instrumenty, które spełniają wszystkie wymogi. Ponadto w wytycznych EBC/2014/31 uwzględniono zakończenie realizacji programu UE-MFW w Portugalii, które nastąpiło 30 czerwca 2014 r. Z uwagi na przekształcenie wytycznych EBC/2013/4 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/32 uchylającą decyzje EBC/2013/22 i EBC/2013/36, które były stosowane w związku z tymi wytycznymi. Powyższe akty prawne zostaną opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Okresy utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2015 r.

16 lipca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2015 r., a także zmianę kalendarza obowiązującego w 2014 r., zatwierdzonego przez Radę Prezesów 16 maja 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie prasowym w tej sprawie, który jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/43 w dniu 23 czerwca 2014 r. na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wymogów odpowiedzialnego udzielania kredytów na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/44 w dniu 23 czerwca 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie niebankowych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumentom w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/45 w dniu 24 czerwca 2014 r. na wniosek Българска народна банка (Narodowego banku bułgarskiego).

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/49 w dniu 24 czerwca 2014 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady. Opinia zostanie wkrótce opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie komitetu ryzyka systemowego w Luksemburgu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/46 w dniu 26 czerwca 2014 r. na wniosek luksemburskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/47 w dniu 27 czerwca 2014 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie przetwarzania, dystrybucji i ochrony przed fałszowaniem banknotów i monet na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/48 w dniu 27 czerwca 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Litwy

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/50 w dniu 8 lipca 2014 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej. Opinia zostanie wkrótce opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń wiekowych oraz kadencji prezesa i zastępców prezesa Banque de France

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/51 w dniu 8 lipca 2014 r. na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/52 w dniu 9 lipca 2014 r. na wniosek polskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie zatwierdzania systemów płatności na Malcie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/53 w dniu 10 lipca 2014 r. na wniosek Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Opinia EBC w sprawie zasad zasięgania opinii Europejskiego Banku Centralnego na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/54 w dniu 10 lipca 2014 r. na wniosek posła do parlamentu słowackiego.

Opinia EBC w sprawie reprodukcji banknotów i monet wyrażonych w euro i w forintach na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/55 w dniu 11 lipca 2014 r. na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie właściwości do emisji monet na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/56 w dniu 16 lipca 2014 r. na wniosek ministra finansów Republiki Cypryjskiej.

Statystyka

Rozporządzenie EBC zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe

8 lipca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2014/30 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34). Przyjęte rozporządzenie dostosowuje zakres renegocjowanych umów o kredyty i pożyczki, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1072/2013, do wytycznych EBC/2014/15. Rozporządzenie zostanie opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Zmiana częstotliwości posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej, zmieniony harmonogram posiedzeń Rady Prezesów na 2015 r. oraz zobowiązanie do publikacji regularnych relacji z dyskusji o polityce pieniężnej

3 lipca 2014 r. Rada Prezesów postanowiła zmienić częstotliwość swoich posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej – od 1 stycznia 2015 r. będą się one odbywać w rytmie sześciotygodniowym. Okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej zostanie wydłużony do sześciu tygodni, zgodnie z nowym harmonogramem posiedzeń. Oprócz tego Rada Prezesów zamierza regularnie publikować relacje z posiedzeń poświęconych polityce pieniężnej, począwszy od stycznia 2015 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

16 lipca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła zmieniony harmonogram posiedzeń na rok kalendarzowy 2015. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym w tej sprawie, który jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Decyzja EBC w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym

2 lipca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/29 w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014. Decyzja zostanie opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Wzory dokumentów na potrzeby wszechstronnej oceny

16 lipca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła wzory dokumentów, za pomocą których zostaną podane wyniki wszechstronnej oceny dla poszczególnych banków. Wzory te, wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie, zostały zamieszczone w serwisie internetowym EBC 17 lipca 2014 r.

Kontakt z mediami