Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 18 juli 2014

Ekonomisk, monetär och finansiell situation

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar, godkände ECB-rådet den 2 juli 2014 en rapport om detta för år 2013. Ytterligare information i denna fråga gavs i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2013, som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 7 april 2014.

Marknadsoperationer

Närmare villkor för de riktade långfristiga refinansieringsoperationer som aviserades den 5 juni 2014

Den 3 juli 2014 fattade ECB-rådet beslut om närmare tekniska villkor för de riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) som aviserades den 5 juni 2014. De riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna ska förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismens funktion genom att stötta utlåningen till den reala ekonomin. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats.

Införande av kortfristiga skuldinstrument i ramverket för ytterligare lånefordringar

Den 9 juli 2014 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9. Denna riktlinje är en omarbetning av riktlinje ECB/2013/4 som ökar tydligheten och gör det möjligt att även låta ramverket för ytterligare låneförbindelser omfatta vissa kortfristiga skuldinstrument som emitterats av icke-finansiella företag och som inte skulle tillgodose Eurosystemets godtagbarhetskriterier för omsättbara tillgångar. Detta under förutsättning att de uppfyller ett antal särskilda kriterier. I det avseendet bekräftade ECB-rådet att nationella centralbankers ramverk för ytterligare lånefordringar kan ändras till att omfatta sådana instrument som helt uppfyller kriterierna. Riktlinje ECB/2014/31 återspeglar dessutom att Portugal avslutade sitt EU/IMF-program den 30 juni 2014. Med tanke på omarbetningen av riktlinje ECB/2013/4 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/32 som upphäver besluten ECB/2013/22 och ECB/2013/36, vilka var tillämpliga i förening med riktlinje ECB/2013/4. Dessa rättsakter kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Uppfyllandeperioder 2015

Den 16 juli 2014 godkände ECB-rådet den preliminära tidsplanen för uppfyllandeperioderna 2015 och en ändring av den tidsplan för uppfyllandeperioderna 2014 som godkändes av ECB-rådet den 16 maj 2013. Närmare information om detta lämnas i ett pressmeddelande som finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om åtgärder i samband med SSM-förordningen i Österrike

Den 23 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/43 på begäran av finansministeriet i Österrike.

ECB-yttrande om ansvarsfull långivning i Ungern

Den 23 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/44 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om andra finansiella institut än banker med långivning till konsumenter i Bulgarien

Den 24 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/45 på begäran av Bulgarian National Bank.

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och öppenhet om och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering

Den 24 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/49 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Yttrandet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en systemriskkommitté i Luxemburg

Den 26 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/46 på begäran av finansministeriet i Luxemburg.

ECB-yttrande om krav på rapportering av betalningsstatistik i Polen

Den 27 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/47 på begäran av Polens finansminister.

ECB-yttrande om hantering, distribution och förfalskningsskydd av sedlar och mynt i Ungern

Den 27 juni 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/48 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen

Den 8 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/50 på begäran av Europeiska unionens råd. Yttrandet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om begränsningar avseende anställningstid och ålder för centralbankschefen och dennes ställföreträdare i Banque de France

Den 8 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/51 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB-yttrande om regelverket för kreditinstitut i Polen

Den 9 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/52 på begäran av Polens finansminister.

ECB-yttrande om godkännande av betalningssystem i Malta

Den 10 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/53 på begäran av Central Bank of Malta.

ECB-yttrande om reglerna för samråd med Europeiska centralbanken i Slovakien

Den 10 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/54 på begäran av en ledamot av det slovakiska parlamentet.

ECB-yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern

Den 11 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/55 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB-yttrande om behörigheten att ge ut mynt i Cypern

Den 16 juli 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/56 på begäran av Republiken Cyperns finansministerium.

Statistik

ECB-förordning om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34)

Den 8 juli 2014 antog ECB-rådet förordning ECB/2014/30 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) Genom förordningen anpassas räckvidden för omförhandlade lån i förordning (EU) nr 1072/2013 i enlighet med riktlinje ECB/2014/15. Förordningen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ändring av mötesfrekvensen för penningpolitiska sammanträden, omarbetat program för ECB-rådets sammanträden 2015 och åtagande att publicera regelbundna redogörelser för penningpolitiska diskussioner

Den 3 juli 2014 beslutade ECB-rådet att ändra mötesfrekvensen för sina penningpolitiska sammanträden till en sexveckorscykel från och med den 1 januari 2015. Uppfyllandeperioderna förlängs till sex veckor för att matcha den nya tidsplanen. Dessutom har ECB-rådet för avsikt att publicera regelbundna redogörelser för de penningpolitiska sammanträdena från och med januari 2015. Pressmeddelandet om detta finns på ECB:s webbplats. Den 16 juli 2014 godkände ECB-rådet ett reviderat sammanträdesprogram för kalenderåret 2015. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB-beslut om hur uppgifter som rapporterats till de nationella behöriga myndigheterna ska tillhandahållas ECB

Den 2 juli 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/29 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas Europeiska centralbanken. Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Mallar för den samlade bedömningen

Den 16 juli 2014 godkände ECB-rådet de mallar som kommer att användas för att redovisa resultaten av den samlade bedömningen per enskild bank. Dessa mallar publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 17 juli 2014.

Kontakt för media