Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 18. juli 2014 kl. 15.00 CET

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 2. juli 2014 godkendte Styrelsesrådet årsberetningen for 2013, som er udarbejdet i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbankerne i EU overholder forbuddene i traktatens artikel 123 og 124 samt dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger herom findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2013, som blev offentliggjort på ECB's websted 7. april 2014.

Markedsoperationer

Yderligere detaljer om den række af TLTRO, som blev annonceret 5. juni 2014

Den 3. juli 2014 besluttede Styrelsesrådet yderligere tekniske detaljer i forbindelse med den række af målrettede langfristede markedsoperationer, TLTRO, som blev annonceret 5. juni 2014. TLTRO er udformet med henblik på at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanisme ved at understøtte långivningen til realøkonomien. En pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Udvidelse af rammerne for yderligere gældsfordringer til at omfatte kortfristede gældsinstrumenter

Den 9. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9.Retningslinjen er en omarbejdning af retningslinje ECB/2013/4, som er foretaget for at skabe klarhed og give mulighed for at udvide rammerne for yderligere gældsfordringer til at omfatte visse kortfristede gældsinstrumenter udstedt af ikke-finansielle selskaber, som ikke opfylder Eurosystemets belånbarhedskriterier for omsættelige aktiver, forudsat de opfylder en række specifikke kriterier. Styrelsesrådet bekræftede i denne sammenhæng, at de nationale centralbankers rammer for yderligere gældsfordringer kan udvides til at omfatte gældsinstrumenter, som opfylder kriterierne fuldt ud. Retningslinje ECB/2014/31 afspejler også, at Portugal fra og med 30. juni 2014 ikke længere er omfattet af et EU/IMF-program. I lyset af omarbejdningen af retningslinje ECB/2013/4 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/32, som ophæver afgørelse ECB/2013/22 og ECB/2013/36, der var blevet anvendt sammen med retningslinje ECB/2013/4. Retsakterne bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Reservekravsperioder i 2015

Den 16. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet den vejledende kalender over Eurosystemets reservekravsperioder i 2015 samt en ændring af kalenderen over reservekravsperioderne i 2014, som blev vedtaget af Styrelsesrådet 16. maj 2013. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om foranstaltninger i forlængelse af SSM-forordningen i Østrig

Den 23. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/43 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om krav til ansvarlig långivning i Ungarn

Den 23. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/44 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om finansielle institutioner, undtagen banker, der yder lån til forbrugere i Bulgarien

Den 24. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/45 på anmodning af Bulgariens Nationalbank.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed

Den 24. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/49 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet. Udtalelsen bliver offentliggjort inden længe i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

ECB's udtalelse om en systemisk risikokomité i Luxembourg

Den 26. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/46 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

ECB's udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik i Polen

Den 27. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/47 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

ECB's udtalelse om behandling og distribution af sedler og mønter samt beskyttelse af disse mod falskmøntneri i Ungarn

Den 27. juni 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/48 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen og om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 vedrørende omregningskursen til euroen i Litauen

Den 8. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/50 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union. Udtalelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's udtalelse om aldersgrænsen og embedsperioden for formænd og viceformænd i Banque de France

Den 8. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/51 på anmodning af det franske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om de retlige rammer for kreditinstitutter i Polen

Den 9. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/52 på anmodning af den polske finansminister.

ECB's udtalelse om godkendelse af betalingssystemer i Malta

Den 10. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/53 på anmodning af Central Bank of Malta.

ECB's udtalelse om regler for høring af Den Europæiske Centralbank i Slovakiet

Den 10. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/54 på anmodning af et medlem af det slovakiske parlament.

ECB's udtalelse om gengivelse af euro- og forintsedler og -mønter i Ungarn

Den 11. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/55 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om kompetencen til at udstede mønter i Cypern

Den 16. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/56 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

Statistik

ECB's forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2013/34)

Den 8. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2014/30 om ændring af forordning (EU) nr. 1072/2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser (ECB/2013/34). Forordningen bringer mulighederne for at genforhandle lån i forordning (EU) nr. 1072/2013 på linje med retningslinje ECB/2014/15. Forordningen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

Ændring af den hyppighed, med hvilken de pengepolitiske møder afholdes, ændring af Styrelsesrådets mødekalender i 2015 samt offentliggørelse af regelmæssige sammendrag af de pengepolitiske drøftelser

Den 3. juli 2014 besluttede Styrelsesrådet at ændre mødefrekvensen, for så vidt angår de pengepolitiske møder, således at de fra 1. januar 2015 afholdes hver sjette uge. Reservekravsperioderne bliver forlænget til seks uger, så de matcher den nye mødekalender. Styrelsesrådet planlægger endvidere at offentliggøre regelmæssige sammendrag af de pengepolitiske drøftelser fra og med januar 2015. En pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Den 16. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet en revideret mødekalender for kalenderåret 2015. Yderligere information findes i en pressemeddelelse, der er offentliggjort på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's afgørelse om fremsendelsen til ECB af tilsynsdata indberettet til de kompetente nationale myndigheder

Den 2. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/29 om fremsendelsen til Den Europæiske Centralbank af tilsynsdata, som indberettes til de kompetente nationale myndigheder af enhederne under tilsyn i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Forordningen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formularer til den omfattende vurdering

Den 16. juli 2014 vedtog Styrelsesrådet de formularer, som vil blive anvendt til offentliggørelsen af de enkelte bankers resultater i forbindelse med den omfattende vurdering. Formularerne blev sammen med en pressemeddelelse herom offentliggjort på ECB's websted den 17. juli 2014.

Medie- og pressehenvendelser