Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 18. juulil 2014

Majandus-, rahandus- ja finantsolukord

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

2. juulil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2013. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2013. aasta aruandest, mis avaldati EKP veebilehel 7. aprillil 2014.

Turuoperatsioonid

Lisateave 5. juunil 2014 välja kuulutatud sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kohta

3. juulil 2014 otsustas EKP nõukogu 5. juunil välja kuulutatud sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tehnilised üksikasjad. Sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide eesmärk on parandada rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist, toetades laenuandmist reaalmajandusele. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Lühiajaliste võlainstrumentide kaasamine täiendavate krediidinõuete raamistikku

9. juulil 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9.

See suunis sõnastab selguse huvides uuesti suunise EKP/2013/4 ja võimaldab lisada täiendavate krediidinõuete raamistikku mõningaid mittefinantsettevõtete emiteeritud lühiajalisi võlainstrumente, mis ei vasta turustatavate varade suhtes kohaldatavatele eurosüsteemi kõlblikkuskriteeriumitele, tingimusel, et need vastavad teatud erikriteeriumitele. Sellega seoses kinnitas EKP nõukogu, et riikide keskpankade täiendavate krediidinõuete raamistikke võib muuta, et võtta arvesse täielikult nõuetele vastavaid emissioone. Suunis EKP/2014/31 kajastab ka Portugali väljumist ELi ja IMFi ühisprogrammist 30. juunil 2014. Arvestades uuesti sõnastatud suunist EKP/2013/4, võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/32, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2013/22 ja EKP/2013/36, mis kehtisid seoses suunisega EKP/2013/4. Kõnealused õigusaktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Hoidmisperioodid 2015. aastal

16. juulil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2015. aastaks ning muudatuse kohustuslike reservide hoidmisperioodide 2014. aasta ajakavas, mille EKP nõukogu kinnitas 16. mail 2013. Täpsemat teavet üksikasjade kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Õigusaktid

EKP arvamus ühtse järelevalvemehhanismi määrusega kaasnevate meetmete kohta Austrias

23. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/43.

EKP arvamus vastutustundliku laenamise nõuete kohta Ungaris

23. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/44.

EKP arvamus tarbijatele laenu andvate mittepankadest finantseerimisasutuste kohta Bulgaarias

24. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/45.

EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute aruandlust ja läbipaistvust

24. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2014/49. Arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus süsteemsete riskide komitee kohta Luksemburgis

26. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/46.

EKP arvamus statistikaaruandluse nõuete kohta maksete statistika valdkonnas Poolas

27. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/47.

EKP arvamus pangatähtede ja müntide käitlemise, jaotamise ja nende kaitse kohta võltsimise vastu Ungaris

27. juunil 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/48.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Leedus ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Leedus

8. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2014/50. Arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus Banque de France presidendi ja asepresidentide suhtes kohaldatava vanusepiiri ja ametiaja kohta

8. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2014/51.

EKP arvamus krediidiasutuste õigusraamistiku kohta Poolas

9. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/52.

EKP arvamus maksesüsteemide heakskiitmise kohta Maltal

10. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/53.

EKP arvamus Euroopa Keskpangaga konsulteerimise eeskirjade kohta Slovakkias

10. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Slovakkia parlamendiliikme taotlusel vastu arvamuse CON/2014/54.

EKP arvamus euro ja forinti pangatähtede ja müntide reprodutseerimise kohta Ungaris

11. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/55.

EKP arvamus müntide emiteerimise pädevuse kohta, Küpros

16. juulil 2014 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2014/56.

Statistika

EKP määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34)

8. juulil 2014 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2014/30, millega muudetakse määrust (EL) nr 1072/2013 rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2013/34). Määrusega viiakse määruses (EL) nr 1072/2013 sätestatud muudetud tingimustega laenude määratlus vastavusse suunisega EKP/2014/15. Määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Muutub rahapoliitikat käsitlevate istungite sagedus, ja EKP nõukogu 2015. aasta istungite ajakava. Eesmärgiks on võetud korrapäraste ülevaadete avaldamine rahapoliitikat käsitlevate arutelude kohta

3. juulil 2014 otsustas EKP nõukogu, et rahapoliitikat käsitlevate istungite sagedus muutub ja alates 1. jaanuarist 2015 hakkavad need toimuma iga kuue nädala tagant. Kooskõlas uue ajakavaga pikendatakse kohustuslike reservide hoidmisperioode kuuele nädalale. Lisaks kavatseb EKP nõukogu alates 2015. aasta jaanuarist avaldada korrapäraseid ülevaateid rahapoliitikat käsitlevate arutelude kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. 16. juulil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks istungite uue ajakava 2015. aastaks. Lisateavet leiate pressiteatest, mis on avaldatud EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP otsus riiklikele pädevatele asutustele esitatud järelevalvealaste andmete edastamise kohta EKP-le.

2. juulil 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/29 komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 alusel järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt riiklikele pädevatele asutustele esitatud andmete edastamise kohta Euroopa Keskpangale. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

[Põhjaliku hindamise andmevormid

16. juulil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks andmevormid, millel avaldatakse põhjaliku hindamise tulemused pankade kaupa. Andmevormid koos asjakohase pressiteatega avaldati EKP veebilehel 17. juulil 2014.]

Kontaktandmed