Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 18. julija 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Spoštovanje prepovedi denarnega financiranja in privilegiranega dostopa s strani centralnih bank

Svet ECB je 2. julija 2014 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, po kateri mora ECB spremljati, ali centralne banke spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 ter z njimi povezanih uredb, odobril poročilo za leto 2013. Podrobneje je to vprašanje obravnavano v posebnem razdelku letnega poročila ECB za leto 2013, ki je bilo objavljeno 7. aprila 2014 na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Nadaljnje podrobnosti o seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, napovedanih 5. junija 2014

Svet ECB je 3. julija 2014 potrdil nadaljnje tehnične podrobnosti o seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki so bile napovedane 5. junija 2014. Cilj teh operacij je izboljšati delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike s tem, da podprejo bančno kreditiranje realnega gospodarstva. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Vključitev kratkoročnih dolžniških instrumentov v okvir dodatnih bančnih posojil

Svet ECB je 9. julija 2014 sprejel Smernico ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9. Smernica zaradi večje jasnosti prenavlja Smernico ECB/2013/4 in omogoča, da se v okvir dodatnih bančnih posojil vključijo nekateri kratkoročni dolžniški instrumenti, ki so jih izdale nefinančne družbe in ki sicer ne bi izpolnili Eurosistemovih meril primernosti za tržne instrumente, pod pogojem da ti instrumenti izpolnijo več specifičnih meril. V zvezi s tem je Svet ECB potrdil, da nacionalne centralne banke svoj okvir dodatnih bančnih posojil lahko prilagodijo tako, da vključijo tiste instrumente, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Smernica ECB/2014/31 upošteva tudi izstop Portugalske iz programa EU/MDS 30. junija letos. Zaradi prenovitve Smernice ECB/2013/4 je Svet ECB sprejel Sklep ECB/2014/32 o razveljavitvi sklepov ECB/2013/22 in ECB/2013/36, ki sta veljala v povezavi s Smernico ECB/2013/4. Oba novosprejeta pravna akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2015

Svet ECB je 16. julija 2014 odobril okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2015 ter spremembo koledarja obdobij izpolnjevanja v letu 2014, ki ga je Svet ECB odobril 16. maja 2013. Podrobnosti so predstavljene v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ukrepih v zvezi z uredbo o EMN v Avstriji

Svet ECB je 23. junija 2014 mnenje CON/2014/43 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevah za odgovorno dajanje posojil na Madžarskem

Svet ECB je 23. junija 2014 mnenje CON/2014/44 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o nebančnih finančnih institucijah, ki dajejo posojila potrošnikom v Bolgariji

Svet ECB je 24. junija 2014 mnenje CON/2014/45 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti

Svet ECB je 24. junija 2014 mnenje CON/2014/49 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o odboru za sistemska tveganja v Luksemburgu

Svet ECB je 26. junija 2014 mnenje CON/2014/46 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevah za statistično poročanje na področju statistike plačil na Poljskem

Svet ECB je 27. junija 2014 mnenje CON/2014/47 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Mnenje ECB o obdelavi in distribuciji bankovcev in kovancev na Madžarskem ter njihovi zaščiti pred ponarejanjem

Svet ECB je 27. junija 2014 mnenje CON/2014/48 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 zaradi uvedbe eura v Litvi in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Litvo

Svet ECB je 8. julija 2014 mnenje CON/2014/50 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije. Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o starostni meji in mandatu guvernerja ter namestnikov guvernerja centralne banke Banque de France

Svet ECB je 8. julija 2014 mnenje CON/2014/51 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za finance in gospodarske zadeve.

Mnenje ECB o pravnem okviru za kreditne institucije na Poljskem

Svet ECB je 9. julija 2014 mnenje CON/2014/52 sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance.

Mnenje ECB o dovoljenju za plačilne sisteme na Malti

Svet ECB je 10. julija 2014 mnenje CON/2014/53 sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Mnenje ECB o pravilih, ki urejajo posvetovanje z Evropsko centralno banko na Slovaškem

Svet ECB je 10. julija 2014 mnenje CON/2014/54 sprejel na zahtevo člana slovaškega parlamenta.

Mnenje ECB o reprodukciji eurskih in forintskih bankovcev in kovancev na Madžarskem

Svet ECB je 11. julija 2014 mnenje CON/2014/55 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o pristojnosti za izdajanje kovancev na Cipru

Svet ECB je 16. julija 2014 mnenje CON/2014/56 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Statistika

Uredba ECB o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2013/34)

Svet ECB je 8. julija 2014 sprejel Uredbo ECB/2014/30 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2013/34). Uredba usklajuje obseg na novo izpogajanih posojil v Uredbi (EU) št. 1072/2013 s Smernico ECB/2014/15. Objavljena bo v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Sprememba pogostosti sej o denarni politiki, novi koledar sej Sveta ECB za leto 2015 in zaveza za objavljanje rednih povzetkov razprav o denarni politiki

Svet ECB je 3. julija 2014 sklenil spremeniti pogostost sej, na katerih razpravlja o denarni politiki, ki bodo tako od 1. januarja 2015 dalje potekale vsakih šest tednov. Za uskladitev z novim koledarjem sej se bodo na šest tednov podaljšala tudi obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv. Svet ECB namerava poleg tega od januarja 2015 dalje objavljati redne povzetke sej o denarni politiki. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB. Svet ECB je 16. julija 2014 odobril spremenjeni koledar sej za koledarsko leto 2015. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Sklep ECB o zagotavljanju nadzorniških podatkov, poročanih pristojnim nacionalnim organom, Evropski centralni banki

Svet ECB je 2. julija 2014 sprejel Sklep ECB/2014/29 o zagotavljanju nadzorniških podatkov, ki jih nadzorovani subjekti poročajo pristojnim nacionalnim organom na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, Evropski centralni banki. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Predloge za celovito oceno

Svet ECB je 16. julija 2014 odobril predloge, ki se bodo uporabljale za razkrivanje rezultatov celovite ocene za vsako posamezno banko. Predloge so bile skupaj s sporočilom za javnost 17. julija 2014 objavljene na spletni strani ECB.

Stiki za medije