Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2014

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 18. července 2014

Hospodářská, měnová a finanční situace

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této Smlouvy a v souvisejících nařízeních centrálními bankami EU, schválila Rada guvernérů 2. července 2014 zprávu za rok 2013. Další informace k tomuto tématu uvádí také zvláštní část Výroční zprávy ECB za rok 2013, která byla zveřejněna na internetových stránkách ECB 7. dubna 2014.

Tržní operace

Další podrobnosti o sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací, které byly oznámeny 5. června 2014

Rada guvernérů rozhodla 3. července 2014 o dalších technických podrobnostech týkajících se série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO), které byly oznámeny 5. června 2014 Účelem TLTRO je zlepšit fungování transmisního mechanismu měnové politiky podporou poskytování úvěrů reálné ekonomice. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zahrnutí krátkodobých dluhových nástrojů do rámce dodatečných úvěrových pohledávek

Rada guvernérů přijala 9. července 2014 obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9. Obsahují v zájmu jasnosti přepracované znění obecných zásad ECB/2013/4 a umožňují do rámce dodatečných úvěrových pohledávek zahrnout určité krátkodobé dluhové nástroje vydané nefinančními podniky, které by nesplňovaly kritéria způsobilosti, jež Eurosystém uplatňuje na obchodovatelná aktiva, za předpokladu, že splňují řadu specifických kritérií. V tomto ohledu Rada guvernérů potvrdila, že rámce národních centrálních bank pro dodatečné úvěrové pohledávky lze upravit tak, aby byly uzpůsobeny emisím, jež jsou s kritérii pně v souladu. Obecné zásady ECB/2014/31 také zohledňují vystoupení Portugalska z programu EU a MMF 30. června 2014. Vzhledem k přepracovanému znění obecných zásad ECB/2013/4 přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2014/32 , kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36, která se uplatňovala ve spojitosti s obecnými zásadami ECB/2013/4. Tyto právní akty budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Udržovací období v roce 2015

Rada guvernérů schválila 16. července 2014 indikativní kalendář udržovacích období v roce 2015 a také změnu kalendáře udržovacích období v roce 2014, který Rada guvernérů schválila 16. května 2013. Podrobnosti jsou uvedeny v tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu v Rakousku

Rada guvernérů přijala 23. června 2014 stanovisko CON/2014/43 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k požadavkům týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 23. června 2014 stanovisko CON/2014/44 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k nebankovním finančním institucím, které poskytují úvěry spotřebitelům v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 24. června 2014 stanovisko CON/2014/45 na žádost Bulharské národní banky.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování

Rada guvernérů přijala 24. června 2014 stanovisko CON/2014/49 na žádost Evropského parlamentu a Rady. Stanovisko bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k výboru pro systémová rizika v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 26. června 2014 stanovisko CON/2014/46 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky plateb v Polsku

Rada guvernérů přijala 27. června 2014 stanovisko CON/2014/47 na žádost polského ministra financí.

Stanovisko ECB k zpracovávání a distribuci bankovek a mincí a jejich ochraně před paděláním v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 27. června 2014 stanovisko CON/2014/48 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítávací koeficient eura pro Litvu

Rada guvernérů přijala 8. července 2014 stanovisko CON/2014/50 na žádost Rady Evropské unie. Stanovisko bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k věkovému limitu pro výkon funkce guvernéra a viceguvernérů Banque de France a k jejich funkčnímu období

Rada guvernérů přijala 8. července 2014 stanovisko CON/2014/51 na žádost francouzského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k právnímu rámci pro úvěrové instituce v Polsku

Rada guvernérů přijala 9. července 2014 stanovisko CON/2014/52 na žádost polského ministra financí.

Stanovisko ECB k povolení provozování platebních systémů na Maltě

Rada guvernérů přijala 10. července 2014 stanovisko CON/2014/53 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k pravidlům pro konzultace s Evropskou centrální bankou na Slovensku

Rada guvernérů přijala 10. července 2014 stanovisko CON/2014/54 na žádost poslance slovenského parlamentu.

Stanovisko ECB k reprodukci eurobankovek a euromincí a forintových bankovek a mincí v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 11. července 2014 stanovisko CON/2014/55 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k pravomoci vydávat mince na Kypru

Rada guvernérů přijala 16. července 2014 stanovisko CON/2014/56 na žádost Ministerstva financí Kyperské republiky.

Statistika

Nařízení ECB, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34)

Rada guvernérů přijala 8. července 2014 nařízení ECB/2014/30, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34). Nařízení dává do souladu okruh opětovně sjednaných úvěrů v nařízení (EU) č. 1072/2013 s obecnými zásadami ECB/2014/15. Nařízení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Změna četnosti měnověpolitických zasedání, upravený harmonogram zasedání Rady guvernérů v roce 2015 a závazek pravidelně zveřejňovat záznamy z měnověpolitických jednání

Rada guvernérů rozhodla 3. července 2014, že počínaje 1. lednem 2015 budou její měnověpolitická zasedání pořádána každých šest týdnů. Udržovací období pro povinné minimální rezervy budou prodloužena na šest týdnů, aby se shodovala s novým harmonogramem. Dále má Rada guvernérů v úmyslu pravidelně zveřejňovat záznamy z měnověpolických zasedání, a to počínaje lednem 2015. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů schválila 16. července 2014 upravený harmonogram zasedání v kalendářním roce 2015. Další informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě, kterou naleznete na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí ECB o poskytování údajů z oblasti dohledu, které jsou vykazovány vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance

Rada guvernérů přijala 2. července 2014 rozhodnutí ECB/2014/29 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance. Rozhodnutí bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Vzory pro komplexní hodnocení

Rada guvernérů schválila 16. července 2014 vzory, které budou používány ke zpřístupnění výsledků komplexního hodnocení v členění podle jednotlivých bank. Tyto vzory společně se související tiskovou zprávou byly 17. července 2014 zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média