Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. liepos mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. liepos 18 d., 15.00 val. (CET)

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2014 m. liepos 2 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, kuria ECB priskirta užduotis stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, nustatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose ir susijusiuose Reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino atitinkamą 2013 m. ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta ECB 2013 metų ataskaitos, kuri ECB interneto svetainėje paskelbta 2014 m. balandžio 7 d., specialiame skyriuje.

Rinkos operacijos

Daugiau informacijos apie tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas paskelbta 2014 m. birželio 5 d.

2014 m. liepos 3 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl 2014 m. birželio 5 d. paskelbtų tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (TITRO) techninių aspektų patikslinimo. TITRO skirtos pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo veikimui pagerinti skatinant bankus skolinti realiajai ekonomikai. Šiuo klausimu ECB interneto svetainėje paskelbtas pranešimas spaudai.

Trumpalaikių skolos priemonių įtraukimas į papildomų kredito reikalavimų sistemą

2014 m. liepos 9 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9. Šiomis gairėmis aiškumo sumetimais naujai išdėstomos Gairės ECB/2013/4 ir leidžiama į papildomų kredito reikalavimų sistemą įtraukti tam tikras Eurosistemos antrinę rinką turinčio turto tinkamumo kriterijų neatitinkančias ne finansų bendrovių išleistas trumpalaikes skolos priemones su sąlyga, kad jos atitinka tam tikrus konkrečius kriterijus. Šiuo požiūriu Valdančioji taryba patvirtino, kad nacionalinių centrinių bankų papildomų kredito reikalavimų sistemos galėtų būti iš dalies keičiamos įtraukiant visiškai reikalavimus atitinkančias skolos priemones. Gairėse ECB/2014/31 atsižvelgiama ir į tai, kad nuo 2014 m. birželio 30 d. Portugalija pasitraukia iš ES ir TVF pagalbos programos. Priėmusi naują Gairių ECB/2013/4 redakciją, Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/32, kuriuo panaikinami sprendimai ECB/2013/22 ir ECB/2013/36, kurie buvo taikomi kartu su Gairėmis ECB/2013/4. Šie teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Atsargų laikymo laikotarpiai 2015 m.

2014 m. birželio 16 d. Valdančioji taryba patvirtino informacinį 2015 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorių ir pakoregavo 2014 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorių, kurį Valdančioji taryba buvo patvirtinusi 2013 m. gegužės 16 d. Daugiau informacijos pateikta pranešime spaudai, kuris paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl priemonių pagal BPM reglamentą Austrijoje

2014 m. birželio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/43 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl atsakingo skolinimo reikalavimų Vengrijoje

2014 m. birželio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/44 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl paskolas vartotojams teikiančių nebankinių finansų įstaigų Bulgarijoje

2014 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/45 Bulgarijos nacionalinio banko prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo

2014 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/49 Europos Parlamento ir Tarybos prašymu. Nuomonė bus netrukus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto Liuksemburge

2014 m. birželio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/46 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje Lenkijoje

2014 m. birželio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/47 Lenkijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo, platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje

2014 m. birželio 27 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/48 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98

2014 m. liepos 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/50 Europos Sąjungos Tarybos prašymu. Nuomonė bus netrukus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Nuomonė dėl Banque de France valdytojo ir valdytojo pavaduotojų kadencijos trukmės ir jiems taikomos amžiaus ribos

2014 m. liepos 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/51 Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų teisinės sistemos Lenkijoje

2014 m. liepos 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/52 Lenkijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo sistemų patvirtinimo Maltoje

2014 m. liepos 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/53 Bank Čentrali ta' Malta / Central Bank of Malta prašymu.

ECB nuomonė dėl konsultavimąsi su Europos Centriniu Banku reglamentuojančių taisyklių Slovakijoje

2014 m. liepos 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/54 Slovakijos parlamento nario prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų ir forintų banknotų ir monetų atkūrimo Vengrijoje

2014 m. liepos 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/55 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas Kipre

2014 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/56 Kipro Respublikos finansų ministro prašymu.

Statistika

ECB reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34)

2014 m. liepos 8 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2014/30, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34). Reglamentu suderinama Reglamente (ES) Nr. 1072/2013 nustatyta paskolų, kurių sąlygos buvo pakeistos, aprėptis su Gairėmis ECB/2014/15. Reglamentas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

Posėdžių pinigų politikos klausimais dažnumo pakeitimas, pakoreguotas Valdančiosios tarybos posėdžių 2015 m. tvarkaraštis ir įsipareigojimas skelbti reguliarius pranešimus apie diskusijas pinigų politikos klausimais

2014 m. liepos 3 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą pakeisti posėdžių pinigų politikos klausimais dažnumą – nuo 2015 m. sausio 1 d. jie bus rengiami kas šešias savaites. Atsargų laikymo laikotarpiai taip pat bus pratęsti iki šešių savaičių, kad atitiktų naująjį posėdžių tvarkaraštį. Be to, Valdančioji taryba planuoja nuo 2015 m. sausio mėn. reguliariai viešinti posėdžiuose pinigų politikos klausimais vykusias diskusijas. Šiuo klausimu ECB interneto svetainėje paskelbtas pranešimas spaudai. 2014 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba patvirtino pakoreguotą posėdžių 2015 kalendoriniais metais tvarkaraštį. Daugiau informacijos apie tai – ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai šiuo klausimu.

Bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų, teikiamų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui

2014 m. liepos 2 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 prižiūrimi subjektai teikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Išsamaus vertinimo rezultatų suvestinių formos

2014 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba patvirtino formas, kurios bus naudojamos kiekvieno banko išsamaus vertinimo rezultatams atskleisti. Šios formos ir pranešimas spaudai šiuo klausimu 2014 m. liepos 17 d. paskelbti ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai