Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2014 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 17 април 2014 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Доклад „Картовите плащания в Европа – възобновен акцент върху картовите плащания в SEPA“

На 4 април 2014 г. Управителният съвет одобри доклад относно картовите плащания в Европа, изготвен от Комитета за платежни и сетълмент системи, и разреши той да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ. Докладът предоставя изчерпателен преглед на извършването на картови плащания в Европа. Докладът и прессъобщение ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно правилата за конфликт на интереси за висши служители на Banco de España

На 20 март 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/22 по искане на Banco de España.

Становище на ЕЦБ относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи в Австрия

На 27 март 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/23 по искане на Oesterreichische Nationalbank.

Становище на ЕЦБ относно управление на кризи в Литва

На 2 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/24 по искане на Правителствената служба на Литва.

Становище на ЕЦБ относно независимостта на Banka Slovenije

На 11 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/25 по искане на председателя на словенския парламент.

Становище на ЕЦБ относно операции, свързани с държавни ценни книжа в Румъния

На 14 април 2014 г. Управителният съвет прие Становище CON/2014/26 по искане на Banca Naţională a României.

Статистика

Решение на ЕЦБ и препоръка на ЕЦБ относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки

На 24 февруари 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки и Препоръка EЦБ/2014/7 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки. Тези правни актове са свързани с подготвителните мерки, необходими за поетапното създаване на дългосрочна рамка за събиране на подробни данни за кредити, т.е. за кредитните експозиции на кредитни институции или други финансови институции, предоставящи заеми, спрямо кредитополучатели, предоставяни на база кредитополучател по кредитополучател или на база кредит по кредит, въз основа на хармонизирани изисквания за статистическа отчетност на ЕЦБ. Двата правни акта ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Доклади за качеството на статистиката 2013 г.

На 20 март 2014 г. Управителният съвет одобри годишната оценка на достъпността и качеството на различните видове статистика, които се съставят от Евросистемата въз основа на правен акт на ЕЦБ. Той също така одобри публикуването на докладите за 2013 г. за качеството на статистиката на платежния баланс и статистиката на международната инвестиционна позиция на еврозоната и за тримесечните финансови сметки на еврозоната. Докладите, съставени в съответствие с Рамката на ЕЦБ за качеството на статистиката, ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка

На 21 март 2014 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2014/13 до Съвета на Европейския съюз за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка. Препоръката отразява необходимостта от използването на статистическа информация, за да изпълнява ЕЦБ надзорните си функции. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от Европейската централна банка, подпомагана от националните централни банки

На 27 март 2014 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2014/14 относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от Европейската централна банка, подпомагана от националните централни банки (НЦБ). Препоръката отразява по-голямата нужда от обмяна на поверителна статистическа информация в рамките на цялата Европейска система на централните банки (ЕСЦБ). Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки на ЕЦБ относно паричната и финансовата статистика (преработен текст)

На 4 април 2014 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика, отменящи Насоки ЕЦБ/2007/9. Целта на този правен акт е да синхронизира рамката за отчитане с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз, както и със съответни неотдавна изменени статистически регламенти на ЕЦБ. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Корпоративно управление

Председател на Правния комитет

На 16 април 2014 г. Управителният съвет назначи г-жа Киара Цилиоли, генерален директор на генерална дирекция „Правни услуги“ на ЕЦБ, за председател на Правния комитет, с незабавно действие и до 31 декември 2016 г.

Изменения в рамката на ЕЦБ за санкции

На 16 април 2014 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2014/19 за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции и Регламент ЕЦБ/2014/18 за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/99 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции. Целта на поправките е да се приспособи рамката на ЕЦБ за санкции с оглед на създаването на единния надзорен механизъм – препоръката цели да приведе в съответствие съдържащите се в Регламент 2532/98 и Регламент (ЕС) № 1024/2013 процесуални правила и по-конкретно, във връзка с горните граници за глоби и периодични парични санкции, процедурата за вземане на решения относно налагането на санкции и давността. Измененията на Регламент (ЕО) № 2157/99 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) поясняват, че тази рамка не се отнася за налагани от ЕЦБ санкции във връзка с изпълнението на надзорните ѝ задачи, включени в Рамковия регламент за ЕНМ. Двата правни акта ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Рамков регламент на ЕЦБ за ЕНМ

На 16 април 2014 г. Управителният съвет одобри Регламент ЕЦБ/2014/17 за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между ЕЦБ и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ), който описва практическата уредба за осъществяване на сътрудничество в рамките на ЕНМ. Регламентът, както и изявление с обобщение на коментарите в отговор на публичната консултация ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 25 април 2014 г. и след това в Официален вестник на Европейския съюз.

Решение на ЕЦБ относно създаването на Административния съвет за преглед и установяването на оперативните му правила

На 14 април 2014 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административния съвет за преглед и установяването на оперативните му правила. Административният съвет за преглед ще извършва вътрешен административен преглед на взетите от ЕЦБ решения при упражняването на възложените ѝ от Регламент (ЕС) № 1024/2013 правомощия по искане на всяко юридическо или физическо лице, към което са адресирани подобни решения или което е засегнато пряко и лично от тях. Решението ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ и след това в Официален вестник на Европейския съюз.

Данни за контакт за медиите