Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2014

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 17 april 2014

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Rapport om kortbetalningar i Europa (Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards)

Den 4 april 2014 godkände ECB-rådet en rapport om kortbetalningar, som utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, och godkände att rapporten publiceras på ECB:s webbplats. Rapporten ger en omfattande överblick över kortbetalningar i Europa. Rapporten och ett pressmeddelande kommer att publiceras på ECB:s webbplats inom kort.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om regler för ledande tjänstemän hos Banco de España avseende intressekonflikter

Den 20 mars 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/22 på begäran av Banco de España.

ECB-yttrande om hur man mäter olika bankgruppers kredit- och landrisker i Österrike

Den 27 mars 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/23 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

ECB-yttrande om krishantering i Litauen

Den 2 april 2014 antog ECB-rådet yttrande CON/2014/24 på begäran av den litauiska regeringen.

ECB-yttrande om Banka Slovenijes oberoende

Den 11 april antog ECB-rådet yttrande CON/2014/25 på begäran av slovenska parlamentets ordförande.

ECB-yttrande om transaktioner rörande statspapper i Rumänien

Den 14 april antog ECB-rådet yttrande CON/2014/26 på begäran av Banca Naţională a României.

Statistik

ECB-beslut och ECB-rekommendation om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter

Den 24 februari 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/6 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter samt rekommendation ECB/2014/7 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter. Dessa rättsakter är relaterade till de förberedande åtgärder som behövs för att stegvis upprätta ett långsiktigt ramverk för insamling av detaljerad kreditdata, dvs. om kreditinstituts eller andra långivande finansinstituts exponering vis-à-vis låntagare baserat på varje låntagare eller varje lån. Detta ska vara baserat på ECB:s harmoniserade krav på statistikrapportering. Båda rättsakterna kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

2013-års rapporter om statistikkvalitet

Den 20 mars 2014 godkände ECB-rådet den årliga bedömningen av tillgänglighet till och kvalitet på olika typer av statistik sammanställda av Eurosystemet i enlighet med ECB-rättsakter. ECB-rådet godkände även publiceringen av rapporterna för 2013 om kvaliteten på statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen och över kvartalsvisa finansräkenskaper för euroområdet. Rapporterna har tagits fram i enlighet med ”ECB Statistics Quality Framework” och kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation för rådets förordning som ändrar förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

Den 21 mars 2014 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2014/13 till Europeiska unionens råd om rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter. Rekommendationen tar hänsyn till behovet av att använda statistikinformation i ECB:s tillsynsfunktion. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda statistiska uppgifter som samlats in av Europeiska centralbanken med hjälp av de nationella centralbankerna

Den 27 mars 2014 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2014/14 om gemensamma regler och miniminormer för att insynsskydda statistiska uppgifter som samlats in av Europeiska centralbanken med hjälp av de nationella centralbankerna. Rekommendationen tillgodoser det ökade behovet av utbyte av sekretesskyddad statistik inom hela det Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

ECB:s riktlinje om monetär och finansiell statistik (omarbetning)

Den 4 april 2014 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2014/15 om monetär och finansiell statistik, som upphäver riktlinje ECB/2007/9. Syftet med denna rättsakt är att anpassa rapporteringssystemet till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 och det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen samt till relevanta och nyligen ändrade ECB-förordningar om statistik. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförande för rättskommittén

Den 16 april 2014 utnämnde ECB-rådet Chiara Zilioli, generaldirektör för rättsfrågor på ECB, till ordförande för rättskommittén. Förordnandet tillträds direkt och löper fram t.o.m. den 31 december 2016.

Ändringar till ECB:s ramverk om sanktioner

Den 16 april 2014 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2014/19 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner och förordning ECB/2014/18 om ändring av förordning (EG) nr 2157/99 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner. Skälet till ändringarna är att anpassa ECB:s ramverk om sanktioner med hänsyn till upprättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen. Rekommendationens mål är att anpassa förfarandereglerna i förordning 2532/98 och de i rådets förordning (EU) nr 1024/2013, särskilt vad gäller de övre gränserna för viten och sanktionsavgifter, beslutsförfarandet för föreläggande av en sanktion och tidsbegränsningarna. Ändringarna till förordning (EG) nr 2157/99 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) klargör att detta ramverk inte gäller sanktioner som ECB förelagt vid sina tillsynsuppgifter. Dessa täcks av ramförordningen om SSM. Båda rättsakterna kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s ramförordning om SSM

Den 16 april 2014 antog ECB-rådet förordning ECB/2014/17 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)). I ramförordningen anges hur de praktiska förberedelserna för samarbetet inom SSM ska organiseras. Förordningen, tillsammans med ett meddelande som presenterar ett sammandrag av de kommentarer som inkommit som svar på det offentliga samrådet under samrådsperioden, offentliggörs på ECB:s webbplats den 25 april 2014 och därefter i Europeiska unionens tidning.

ECB-beslut om den administrativa omprövningsnämndens inrättande och arbetsordning

Den 14 april 2014 antog ECB-rådet beslut ECB/2014/16 om den administrativa omprövningsnämndens inrättande och arbetsordning. Den administrativa omprövningsnämnden ska genomföra den interna administrativa översynen av beslut som tas av ECB vid utövandet av de befogenheter som tilldelats ECB genom rådets förordning nr 1024/2013, på begäran av någon fysisk eller juridisk person till den sådana beslut riktas, eller till dem som berörs av dem. Beslutet kommer att publiceras på ECB:s webbplats och därefter i Europeiska unionens officiella tidning.

Kontakt för media