European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 17. apríla 2014

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa „Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards”

Rada guvernérov 4. apríla 2014 schválila správu o kartových platbách v Európe, ktorú vypracoval Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania, a schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa obsahuje komplexný prehľad používania kartových platieb v Európe. Správa bude spolu s tlačovou správou čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k pravidlám o konflikte záujmov pre riadiacich pracovníkov Banco de España

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/22 dňa 20. marca 2014 na žiadosť Banco de España.

Stanovisko ECB k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/23 dňa 27. marca 2014 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB ku krízovému riadeniu v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/24 dňa 2. apríla 2014 na žiadosť úradu litovskej vlády.

Stanovisko ECB k nezávislosti Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/25 dňa 11. apríla 2014 na žiadosť predsedu slovinského parlamentu.

Stanovisko ECB k operáciám týkajúcim sa štátnych cenných papierov v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/26 dňa 14. apríla 2014 na žiadosť Banca Naţională a României.

Štatistika

Rozhodnutie ECB a odporúčanie ECB o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk

Rada guvernérov 24. februára 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/6 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk a odporúčanie ECB/2014/7 o organizácii prípravných opatrení pre zber podrobných údajov o úveroch Európskym systémom centrálnych bánk. Tieto právne predpisy sa týkajú prípravných opatrení, ktoré sú potrebné na postupné zavádzanie dlhodobého rámca pre zber podrobných údajov o úveroch, t. j. údajov o úverových expozíciách úverových inštitúcií alebo ďalších finančných inštitúcií poskytujúcich úvery voči dlžníkom, a to na úrovni jednotlivých dlžníkov a jednotlivých úverov, na základe harmonizovaných požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie. Obidva právne predpisy budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o kvalite štatistiky za rok 2013

Rada guvernérov 20. marca 2014 schválila ročné hodnotenie dostupnosti a kvality rôznych druhov štatistických údajov, ktoré na základe právneho predpisu ECB zostavuje Eurosystém. Zároveň schválila zverejnenie správy o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny za rok 2013 a štvrťročných finančných výkazov eurozóny. Správy, ktoré boli vypracované v súlade s rámcom ECB pre kvalitu štatistiky, budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB na prijatie nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou.

Rada guvernérov 21. marca 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/13 adresované Rade Európskej únie na prijatie nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou. Odporúčanie rieši potrebu používať štatistické informácie pri plnení funkcií dohľadu zo strany ECB. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB o jednotných pravidlách a minimálnych štandardoch ochrany dôvernosti štatistických údajov zhromažďovaných Európskou centrálnou bankou v spolupráci s národnými centrálnymi bankami

Rada guvernérov 27. marca 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/14 o jednotných pravidlách a minimálnych štandardoch ochrany dôvernosti štatistických údajov zhromažďovaných Európskou centrálnou bankou v spolupráci s národnými centrálnymi bankami. Odporúčanie rieši rastúcu potrebu výmeny dôverných štatistických údajov v rámci celého Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie ECB o menovej a finančnej štatistike (prepracované znenie)

Rada guvernérov 4. apríla 2014 prijala usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike, ktorým sa ruší usmernenie ECB/2007/9. Účelom tohto právneho predpisu je zosúladiť rámec vykazovania s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii, ako aj s príslušnými štatistickými nariadeniami ECB, ktoré boli nedávno zmenené. Usmernenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Predsedníčka právneho výboru

Rada guvernérov 16. apríla 2014 vymenovala Chiaru Zilioliovú, generálnu riaditeľku generálneho riaditeľstva ECB pre právne služby, za predsedníčku Právneho výboru, a to s okamžitou platnosťou do 31. decembra 2016.

Zmeny rámca ECB o sankciách

Rada guvernérov 16. apríla 2014 prijala odporúčanie ECB/2014/19 na zmenu nariadenia Rady (ES) č. 2532/98 týkajúceho sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie a nariadenie ECB/2014/18 zmien je upraviť rámec ECB o sankciách vzhľadom na zriadenie jednotného mechanizmu dohľadu. Cieľom odporúčania je zosúladenie procedurálnych pravidiel uvedených v nariadení č. 2532/98 a pravidiel stanovených v nariadení Rady (EÚ) č. 1024/2013, najmä pokiaľ ide o hornú hranicu pokút a pravidelných sankčných platieb, postup rozhodovania o udeľovaní sankcií a premlčacie lehoty. Zmeny nariadenia (ES) č. 2157/99 o práve ECB ukladať sankcie (ECB/1999/4) upresňujú, že tento rámec sa nevzťahuje na sankcie, ktoré ECB ukladá v rámci vykonávania svojich úloh v oblasti dohľadu, ktoré sú upravené podľa nariadenia o rámci JMD. Obidva právne predpisy budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Nariadenie ECB o rámci JMD

Rada guvernérov 16. apríla 2014 prijala nariadenie ECB/2014/17 o rámci spolupráce ECB s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (nariadenie o rámci JMD), v ktorom sa určujú praktické postupy spolupráce v rámci JMD. Nariadenie bude spolu so súhrnným prehľadom pripomienok vznesených v rámci verejnej konzultácie zverejnené 25. apríla 2014 na internetovej stránke ECB a následne v  Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie ECB o zriadení Administratívneho revízneho výboru a pravidlách jeho činnosti

Rada guvernérov 14. apríla 2014 prijala rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho správneho výboru a pravidlách jeho činnosti. Administratívny správny výbor bude vykonávať interné správne preskúmania rozhodnutí ECB prijatých pri plnení právomocí, ktorými bola poverená nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013, na základe žiadosti ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sú tieto rozhodnutia určené alebo ktorej sa priamo a jednotlivo týkajú. Rozhodnutie bude zverejnené na internetovej stránke ECB a následne v Úradnom vestníku Európskej únie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá