Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 17.4.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Raportti korttimaksamisesta Euroopassa

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.4.2014 julkaistavaksi maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatiman raportin ”Card payments in Europa – a renewed focus on SEPA for cards”, jossa tarkastellaan kattavasti korttimaksamista Euroopassa. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Banco de Españan ylempiä virkamiehiä koskevista intressiristiriitasäännöistä

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2014 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/22.

EKP:n lausunto pankkiryhmittymien luotto- ja maariskien mittaamisesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2014 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/23.

EKP:n lausunto kriisinhallinnasta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 2.4.2014 Liettuan hallituksen kanslian pyynnöstä lausunnon CON/2014/24.

EKP:n lausunto Banka Slovenijen riippumattomuudesta

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2014 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2014/25.

EKP:n lausunto valtion liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin liittyvistä toimista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 14.4.2014 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2014/26.

Tilastot

EKP:n päätös ja suositus valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

EKP:n neuvosto antoi 24.2.2014 päätöksen EKP/2014/6 ja suosituksen EKP/2014/7, jotka koskevat valmistelevien toimien järjestämistä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä. Valmistelevat toimet ovat välttämättömiä, jotta yksityiskohtaisten luottotietojen keruuta varten pystytään vaiheittain luomaan pitkäaikaisjärjestelyt. EKP:n yhdenmukaistettujen raportointivaatimusten mukaan luottolaitosten ja muiden lainoja myöntävien rahoituslaitosten on ilmoitettava tiedot luottosaamisistaan laina- tai lainansaajakohtaisesti. Molemmat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne ovat jo luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Vuoden 2013 raportit tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2014 vuosittaisen arvion eurojärjestelmän EKP:n säädösten perusteella kokoamien tilastojen saatavuudesta ja laadusta. Samalla se hyväksyi julkaistaviksi vuoden 2013 laaturaportit euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevista tilastoista sekä euroalueen neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta. EKP:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukainen raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.3.2014 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2014/13. Suosituksen taustalla on tarve käyttää tilastotietoja EKP:n valvontatehtävissä. Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus yhteisistä säännöistä ja vähimmäisvaatimuksista EKP:n kansallisten keskuspankkien avustuksella keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2014 suosituksen EKP/2014/4. Suosituksen taustalla on kasvanut tarve vaihtaa luottamuksellisia tilastotietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmän sisällä. Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suuntaviivat raha- ja finanssitilastoista (uudelleenlaadittu)

EKP:n neuvosto antoi 4.4.2014 suuntaviivat EKP/2014/15, joilla kumotaan suuntaviivat EKP/2007/9. Uusien suuntaviivojen myötä raportointijärjestelyissä otetaan huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21.5.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013 ja EKP:n tilastolainsäädännön viimeaikaiset muutokset. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Lakiasiain komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 16.4.2014 lakiasiain komitean puheenjohtajaksi EKP:n oikeudellisen pääosaston johtajan Chiara Ziliolin. Toimikausi komitean puheenjohtajana alkoi välittömästi ja päättyy 31.12.2016.

Muutoksia seuraamuksia koskevaan lainsäädäntöön

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2014 suosituksen EKP/2014/19, jossa suositetaan valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamista, sekä asetuksen EKP/2014/18, jolla muutetaan EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia annettua asetusta (EY) N:o 2157/99 (EKP/1999/4). Seuraamuksia koskevaa EKP:n lainsäädäntöä muutetaan yhteisen valvontamekanismin perustamisen vuoksi. Suosituksella pyritään siihen, että asetuksen (EY) N:o 2532/98 menettelysäännöt yhdenmukaistetaan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 sääntöjen kanssa. Etenkin sakkojen ja uhkasakkojen enimmäismääriä, päätöksentekomenettelyä ja vanhentumisaikoja koskevia sääntöjä on tarpeen yhdenmukaistaa. Asetukseen (EY) N:o 2157/99 tehdyillä muutoksilla täsmennetään, että sen säännökset eivät koske seuraamusten määräämistä EKP:n valvontatehtävien yhteydessä vaan näistä seuraamuksista säädetään YVM-kehysasetuksessa. Molemmat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n YVM-kehysasetus

EKP:n neuvosto antoi 16.4.2014 asetuksen EKP/2014/17 kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus). Asetuksessa määritetään pankkivalvontayhteistyön käytännön järjestelyt. Asetus sekä palautekooste, joka sisältää yhteenvedon asetusluonnoksesta esitettyyn julkiseen kannanottopyyntöön saaduista vastauksista, julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 25.4.2014 ja myöhemmin myös EU:n virallisessa lehdessä.

EKP:n päätös oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä

EKP:n neuvosto antoi 14.4.2014 päätöksen EKP/2014/16 oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä. Oikaisulautakunta ottaa pyynnöstä uudelleenkäsittelyyn päätöksiä, joita EKP tekee neuvoston asetukseen (EU) N:o 1024/2013 perustuvien valtuuksiensa nojalla. Pyynnön voi esittää luonnollinen tai oikeushenkilö, jolle päätös on osoitettu tai jota se koskee suoraan ja erikseen. Päätös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla ja myöhemmin myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Yhteyshenkilöt