Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2014

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 17. aprillil 2014

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Aruanne „Kaardimaksed Euroopas – uus vaatenurk SEPA kaardimaksetele”

4. aprillil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks makse- ja arveldussüsteemide komitee aruande kaardimaksete kohta Euroopas ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne sisaldab põhjalikku ülevaadet kaardimaksete olukorra kohta Euroopas. Aruanne koos pressiteatega avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Banco de España kõrgema astme ametnike huvide konflikti eeskirja kohta

20. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/22.

EKP arvamus pangagruppide krediidi- ja riigiriski mõõtmise kohta Austrias

27. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/23.

EKP arvamus kriisijuhtimise kohta Leedus

2. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Leedu valitsuse kantselei taotlusel vastu arvamuse CON/2014/24.

EKP arvamus Banka Slovenije sõltumatuse kohta

11. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Sloveenia parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2014/25.

EKP arvamus valitsuse väärtpaberitega seotud tehingute kohta Rumeenias

14. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2014/26.

Statistika

EKP otsus ja EKP soovitus Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta

24. veebruaril 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/6 ja soovituse EKP/2014/7 Euroopa Keskpankade Süsteemi granulaarsete krediidiandmete kogumise ettevalmistavate meetmete korralduse kohta. Need õigusaktid on seotud ettevalmistavate meetmetega, mis on vajalikud granulaarsete krediidiandmete kogumise pikaajalise raamistiku järkjärgulise loomise jaoks. Andmed käsitlevad krediidiasutuste ja teiste laenu andvate finantseerimisasutuste krediidiriski positsioone laenuvõtjate suhtes, esitatuna laenuvõtjate või laenude kaupa kooskõlas EKP ühtsete statistikaaruandluse nõuetega. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2013. aasta aruanded statistika kvaliteedi kohta

20. märtsil 2014 kiitis EKP nõukogu heaks iga-aastase hinnangu eurosüsteemi poolt EKP õigusakti alusel koostatava eri liiki statistika kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta. Lisaks andis nõukogu loa avaldada 2013. aasta aruanne euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning euroala kvartaalsete finantskontode kvaliteedi kohta. Aruanded, mis on koostatud kooskõlas EKP statistika kvaliteedipõhimõtetega, avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EKP soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

21. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2014/13 võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt. Soovituses käsitletakse vajadust kasutada statistilist teavet EKP järelevalveülesannete täitmiseks. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP soovitus ühtsete reeglite ja miinimumstandardite kohta riikide keskpankade (RKPd) abiga Euroopa Keskpanga poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks

27. märtsil 2014 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2014/14 ühtsete reeglite ja miinimumstandardite kohta riikide keskpankade (RKPd) abiga Euroopa Keskpanga poolt kogutud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitseks. Soovituses käsitletakse suurenenud vajadust vahetada konfidentsiaalseid statistilisi andmeid kogu Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKPS). Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuestisõnastamine)

4. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2014/15 (rahandus- ja finantsstatistika kohta), millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2007/9. Õigusakti eesmärk on viia aruandluse raamistik kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrusega (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta ning asjaomaste EKP statistikamäärustega, mida on hiljuti muudetud. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Õiguskomitee esimees

16. aprillil 2014 nimetas EKP nõukogu EKP õigusteenuste peadirektoraadi peadirektori Chiara Zilioli ametisse õiguskomitee esimehena. Otsus jõustus kohe ja esimehe ametiaeg kestab 31. detsembrini 2016.

Sanktsioone käsitleva EKP raamistiku muudatused

16. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2014/19 muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 2532/98 sanktsioonide rakendamise volituste kohta ning määruse EKP/2014/18, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2157/99 Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks. Muudatuste eesmärk on kohandada EKP sanktsioone käsitlevat raamistikku seoses ühtse järelevalvemehhanismi loomisega. Soovituse eesmärk on viia kooskõlla määruses 2532/98 ja nõukogu määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud menetluskord, eelkõige seoses trahvide ja perioodiliste karistusmaksete ülempiiridega, sanktsioonide rakendamise otsustuskorraga ja piirangute tähtaegadega. Määruse (EÜ) nr 2157/99 (Euroopa Keskpanga volituste kohta sanktsioonide rakendamiseks (EKP/1999/4)) muudatustega selgitatakse, et seda raamistikku ei kohaldata sanktsioonide suhtes, mida EKP rakendab, täites ühtse järelevalvemehhanismi raammäärusega hõlmatud järelevalveülesandeid. Mõlemad õigusaktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

16. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2014/17, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus). Määrus ja tagasiside aruanne, milles esitatakse avaliku konsultatsiooni käigus vastustena saadud märkuste kokkuvõte, avaldatakse EKP veebilehel 25. aprillil 2014 ja seejärel Euroopa Liidu Teatajas.

EKP otsus vaidlustusnõukogu asutamise ja töökorra kohta

14. aprillil 2014 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja töökorra kohta. Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP-le nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 antud volituste alusel tehtud otsuseid selliste füüsiliste või juriidiliste isikute taotlusel, kellele otsus on adresseeritud või keda see otseselt või isiklikult puudutab. Otsus avaldatakse EKP veebilehel ja seejärel Euroopa Liidu Teatajas.

Kontaktandmed