Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2014

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 17. aprila 2014 do 15.00 po srednjeevropskem času

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Poročilo “Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards”

Svet ECB je 4. aprila 2014 odobril poročilo o kartičnih plačilih v Evropi, ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, ter odobril njegovo objavo na spletni strani ECB. Poročilo vsebuje celovit pregled stanja kartičnih plačil v Evropi. Poročilo bo skupaj s sporočilom za javnost kmalu objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pravilih glede navzkrižja interesov za visoke uradnike centralne banke Banco de España

Svet ECB je 20. marca 2014 mnenje CON/2014/22 sprejel na zahtevo španske centralne banke Banco de España.

Mnenje ECB o merjenju kreditnega in deželnega tveganja bančnih skupin v Avstriji

Svet ECB je 27. marca 2014 mnenje CON/2014/23 sprejel na zahtevo avstrijske centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o kriznem upravljanju v Litvi

Svet ECB je 2. aprila 2014 mnenje CON/2014/24 sprejel na zahtevo litovske vlade.

Mnenje ECB o neodvisnosti Banke Slovenije

Svet ECB je 11. aprila 2014 mnenje CON/2014/25 sprejel na zahtevo predsednika slovenskega parlamenta.

Svet ECB je 14. aprila 2014 mnenje CON/2014/26 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Statistika

Sklep in priporočilo ECB o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank

Svet ECB je 24. februarja 2014 sprejel Sklep ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank in Priporočilo ECB/2014/7 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank. Ta pravna akta se nanašata na pripravljalne ukrepe, ki so potrebni, da se postopno vzpostavi dolgoročni okvir za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih, tj. podatkov o kreditni izpostavljenosti kreditnih institucij ali drugih posojilnih finančnih institucij v razmerju do posojilojemalcev, ki se zbirajo po posameznih posojilojemalcih ali posameznih posojilih na osnovi usklajenih zahtev za statistično poročanje ECB . Oba pravna akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in sta na voljo na spletni strani ECB.

Poročila o kakovosti statističnih podatkov v letu 2013

Svet ECB je 20. marca 2014 odobril redno letno oceno razpoložljivosti in kakovosti različnih vrst statistik, ki jih zbira Eurosistem na osnovi pravnega akta ECB. Odobril je tudi objavo poročila o kakovosti statistike plačilne bilance euroobmočja in statistike stanja mednarodnih naložb v letu 2013 ter poročila o kakovosti četrtletnih finančnih računov euroobmočja v letu 2013. Poročila, pripravljena v skladu z okvirom ECB za kakovost statističnih podatkov ( ECB Statistics Quality Framework), bodo kmalu objavljena na spletni strani ECB.

Priporočilo ECB za uredbo Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke.

Svet ECB je 21. marca 2014 sprejel Priporočilo ECB/2014/13 Svetu Evropske unije za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke. Priporočilo izpolnjuje potrebe ECB po uporabi statističnih podatkov za izvajanje nadzornih funkcij. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Priporočilo ECB o skupnih pravilih in minimalnih standardih za zaščito zaupnosti statističnih podatkov, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank

Svet ECB je 27. marca 2014 sprejel Priporočilo ECB/2014/14 o skupnih pravilih in minimalnih standardih za zaščito zaupnosti statističnih podatkov, ki jih zbira Evropska centralna banka ob pomoči nacionalnih centralnih bank (NCB). Priporočilo izpolnjuje vedno večje potrebe po izmenjavi zaupnih statističnih podatkov znotraj celotnega Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na razpolago na spletni strani ECB.

Smernica ECB o denarni in finančni statistiki (prenovitev)

Svet ECB je 4. aprila 2014 sprejel Smernico ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki, ki razveljavlja smernico ECB/2007/9. Namen tega pravnega akta je ta, da uskladi okvir za poročanje z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji ter z ustreznimi statističnimi uredbami ECB, ki so bile pred kratkim spremenjene. Smernica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB

Predsednik Odbora za pravne zadeve

Svet ECB je 16. aprila 2014 imenoval Chiaro Zilioli, vodjo generalnega direktorata Pravna služba, kot predsednico Odbora za pravne zadeve. Imenovanje je začelo veljati takoj in se izteče 31. decembra 2016.

Spremembe okvirja o sankcijah ECB

Svet ECB je 16. aprila 2014 sprejel Priporočilo ECB/2014/19 za spremembo Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij, in Uredbo ECB/2014/18 o spremembah Uredbe (ES) št. 2157/99 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij. Namen teh sprememb je prilagoditev okvirja o sankcijah ECB ob vzpostavitvi enotnega mehanizma nadzora:  namen priporočila je usklajevanje postopkovnih pravil, ki jih vsebuje Uredba 2532/98 in so opredeljena v Uredbi Sveta (EU) št. 1024/2013, predvsem glede najvišjih zneskov za globe in periodične denarne kazni ter glede postopka odločanja za nalaganje sankcij in zastaralnih rokov. Spremembe Uredbe (ES) št. 2157/99 o pooblastilih ECB za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) pojasnjuje, da se ta okvir ne uporablja za sankcije, ki jih naloži ECB pri izvajanju svojih nadzornih nalog, ki so obravnavane v okvirni uredbi o EMN. Oba pravna akta bosta objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Nadzor bančnega poslovanja

Okvirna uredba ECB o EMN

Svet ECB je 16. aprila 2014 sprejel Uredbo ECB/2014/17 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN), ki določa, kako bo organizirano sodelovanje v okviru enotnega mehanizma nadzora. Uredba in povratno poročilo, ki vsebuje povzetek pripomb k javnemu posvetovanju, bosta 25. aprila 2014 objavljena na spletni strani ECB, nato pa še v Uradnem listu Evropske unije.

Sklep ECB o vzpostavitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi pravil za njegovo delovanje

Svet ECB je 14. aprila 2014 sprejel Sklep ECB/2014/16 o vzpostavitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi pravil za njegovo delovanje. Upravni odbor za pregled bo izvajal notranji upravni pregled odločitev, ki jih sprejme ECB pri izvajanju pooblastil na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013. Pregled se bo izvajal na zahtevo fizične ali pravne osebe, na katero je odločitev naslovljena ali na katero se neposredno in posamično nanaša. Sklep bo objavljen na spletni strani ECB in nato v Uradnem listu Evropske unije.

Stiki za medije