Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2014

Platební systémy a tržní infrastruktura

Zpráva o „Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for card“

Rada guvernérů schválila 4. dubna 2014 zprávu o kartových platbách v Evropě, kterou připravil Výbor ECB pro platební styk a zúčtování, a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva obsahuje ucelený přehled o stavu kartových plateb v Evropě. Zpráva bude v nejbližší době zveřejněna společně s tiskovou zprávou na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k pravidlům o střetu zájmů vedoucích pracovníků Banco de España

Rada guvernérů přijala 20. března 2014 stanovisko CON/2014/22 na žádost Banco de España.

Stanovisko ECB k měření úvěrového rizika a rizika země v případě bankovních skupin v Rakousku

Rada guvernérů přijala 27. března 2014 stanovisko CON/2014/23 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB ke krizovému řízení v Litvě

Rada guvernérů přijala 2. dubna 2014 stanovisko CON/2014/24 na žádost úřadu litevské vlády.

Stanovisko ECB k nezávislosti Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 11. dubna 2014 stanovisko CON/2014/25 na žádost předsedy slovinského parlamentu.

Stanovisko ECB k operacím se státními cennými papíry v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 14. dubna 2014 stanovisko CON/2014/26 na žádost Banca Naţională a României.

Statistika

Rozhodnutí ECB a doporučení ECB o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank

Rada guvernérů přijala 24. února 2014 rozhodnutí ECB/2014/6 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank a doporučení ECB/2014/7 o organizaci přípravných opatření pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech Evropským systémem centrálních bank. Tyto právní akty se týkají přípravných opatření, která jsou nezbytná pro postupné zavádění dlouhodobého rámce pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech, tj. údajů o úvěrových expozicích úvěrových institucí nebo dalších finančních institucích poskytujících úvěry vůči vypůjčovatelům. Jedná se o údaje poskytované v členění podle jednotlivých vypůjčovatelů nebo podle jednotlivých úvěrů, a to na základě harmonizovaných zpravodajských povinností stanovených Evropskou centrální bankou. Oba tyto právní akty budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zprávy o statistické kvalitě za rok 2013

Rada guvernérů schválila 20. března 2014 roční hodnocení dostupnosti a kvality jednotlivých druhů statistiky, jež Eurosystém shromažďuje na základě některého z právních aktů ECB. Rada guvernérů také schválila zveřejnění zpráv o kvalitě statistiky platební bilance eurozóny a investiční pozice vůči zahraničí za rok 2013 a o čtvrtletních finančních účtech eurozóny. Zprávy, které byly připraveny v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik, budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Rada guvernérů přijala 21. března 2014 doporučení ECB/1014/13 Radě Evropské unie k nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou. Doporučení se zabývá potřebou používat statistické informace k plnění funkcí dohledu ECB. Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB o obecných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními centrálními bankami

Rada guvernérů přijala 27. března 2014 doporučení ECB/2014/14 o obecných pravidlech a minimálních standardech ochrany důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropskou centrální bankou ve spolupráci s národními centrálními bankami. Doporučení se zabývá zvýšenou potřebou výměny důvěrných statistických informací v rámci celého Evropského systému centrálních bank (ESCB). Doporučení bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady ECB o měnové a finanční statistice (přepracované znění)

Rada guvernérů přijala 4. dubna 2014 obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice, kterými se ruší obecné zásady ECB/2007/9. Účelem tohoto právního aktu je sladit rámec vykazování s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii a s příslušnými nařízeními ECB v oblasti statistiky, které byly v nedávné době změněny. Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB

Správa a řízení

Předsedkyně Právního výboru

Dne 16. dubna 2014 Rada guvernérů jmenovala s okamžitou účinností Chiaru Zilioliovou, generální ředitelku generálního ředitelství ECB pro právní služby, do funkce předsedkyně Právního výboru do 31. prosince 2016.

Dodatky k rámci ECB o sankcích

Rada guvernérů přijala 16. dubna 2014 doporučení ECB/2014/19 ke změně nařízení Rady (ES) č. 2532/98 o pravomoci uvalovat sankce a nařízení ECB/2014/18, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/99 o pravomoci ECB uvalovat sankce. Účelem těchto změn je upravit rámec ECB o sankcích s ohledem na zřízení jednotného mechanismu dohledu. Doporučení se zaměřuje na sladění procedurálních pravidel obsažených v nařízení 2532/98 a pravidel stanovených v nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, zejména pokud jde o horní hranice pokut a pravidelných sankčních plateb, postup při rozhodování o uvalování sankcí a promlčecích lhůt. Změny nařízení (ES) č. 2157/99 o pravomoci ECB uvalovat sankce (ECB/1999/4) upřesňují, že tento rámec se nevztahuje na sankce uvalené ze strany ECB při plnění jejích úkolů dohledu, které jsou upraveny nařízením o rámci SSM. Oba tyto právní akty budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Nařízení ECB o rámci SSM

Rada guvernérů přijala 16. dubna 2014 nařízení ECB/2014/17, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu). Návrh nařízení specifikuje praktické postupy spolupráce v rámci jednotného mechanismu dohledu. Nařízení bude společně s odpovědí obsahující souhrn připomínek uplatněných v rámci veřejné konzultace zveřejněno na internetových stránkách ECB 25. dubna 2014 a následně v  Úředním věstníku Evropské unie.

Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování

Rada guvernérů přijala 14. dubna 2014 rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování. Správní revizní komise bude provádět vnitřní správní posuzování rozhodnutí přijatých ECB při plnění pravomocí, které jí byly svěřeny nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, na žádost kterékoli fyzické či právnické osoby, které jsou tato rozhodnutí určena nebo které se jí přímo a jednotlivě týkají. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ECB a následně v  Úředním věstníku Evropské unie.

Kontakty pro média