Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. balandžio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. balandžio 17 d., 15.00 val. (CET)

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Ataskaita „Mokėjimai kortele Europoje: vėl dėmesys SEPA principų pritaikymui kortelėms“ 2014 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba pritarė Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto parengtai ataskaitai apie mokėjimus kortele Europoje ir suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje išsamiai apžvelgiama mokėjimų kortele padėtis Europoje. Ataskaita ir pranešimas spaudai bus netrukus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Banco de España vyresniųjų pareigūnų interesų konflikto taisyklių

2014 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/22 Banco de España prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų grupių Austrijoje kredito ir šalies rizikos vertinimo

2014 m. kovo 27 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/23 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl krizių valdymo Lietuvoje

2014 m. balandžio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/24 Lietuvos Vyriausybės kanceliarijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije nepriklausomumo

2014 m. balandžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/25 Slovėnijos Parlamento Pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl operacijų, susijusių su vyriausybės vertybiniais popieriais, Rumunijoje

2014 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2014/26 Banca Naţională a României prašymu.

Statistika

ECB sprendimas ir ECB rekomendacija dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo 

2014 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo ir Rekomendaciją ECB/2014/7 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo. Šie teisės aktai susiję su parengiamosiomis priemonėmis, kurios būtinos siekiant nuosekliai sukurti ilgalaikę neapibendrintų kredito duomenų, t. y. duomenų apie kredito įstaigų arba kitų paskolas teikiančių finansų įstaigų kredito riziką skolininkų atžvilgiu, teikiamų apie kiekvieną skolininką arba kiekvieną paskolą pagal suderintus ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, rinkimo sistemą. Abu teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Juos galima rasti ir ECB interneto svetainėje.

2013 m. statistikos kokybės ataskaitos

2014 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba patvirtino kasmet atliekamą įvairių statistinių duomenų, kuriuos Eurosistema renka pagal ECB teisės aktą, prieinamumo ir kokybės vertinimą. Ji taip pat suteikė leidimą paskelbti 2013 m. ataskaitą apie euro zonos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos kokybę bei euro zonos ketvirtinių finansinių sąskaitų ataskaitą. Pagal ECB statistikos kokybės sistemą parengtos ataskaitos netrukus bus paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos

2014 m. kovo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2014/13, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Tarybos Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos. Rekomendacijos nuostatos įtvirtina galimybę naudoti statistinę informaciją ECB priskirtų priežiūros funkcijų vykdymui. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų

2014 m. kovo 27 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2014/14 dėl Europos Centrinio Banko, padedant nacionaliniams centriniams bankams, surinktos statistinės informacijos konfidencialumo apsaugos bendrųjų taisyklių ir minimalių standartų Rekomendacijos nuostatose atsižvelgta į didėjantį poreikį keistis konfidencialia statistine informacija visoje Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS). Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ją taip pat galima rasti ECB interneto svetainėje.

ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (nauja redakcija)

2014 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos, kuriomis atšaukiamos Gairės ECB/2007/9. Šio teisės akto tikslas – suderinti statistinės atskaitomybės sistemą reglamentuojančias nuostatas su 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatomis ir neseniai iš dalies pakeistų susijusių ECB statistikos reglamentų nuostatomis. Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Teisės komiteto pirmininkas

2014 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba paskyrė p. Chiara Zilioli, ECB teisinių paslaugų generalinio direktorato generalinę direktorę, eiti Teisės komiteto pirmininko pareigas iki 2016 m. gruodžio 31 d., sprendimui įsigaliojant nedelsiant.

ECB sankcijų sistemos daliniai pakeitimai

2014 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2014/17 iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl teisių taikyti sankcijas ir Reglamentą ECB/2014/xx, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2157/99 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas. Šie daliniai pakeitimai atlikti siekiant pakoreguoti ECB sankcijų sistemą atsižvelgiant į Bendro priežiūros mechanizmo sukūrimą; rekomendacijos nuostatomis siekiama suderinti Reglamente 2532/98 ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytas procedūrines taisykles, ypač dėl baudų ir periodiškai mokamų baudų viršutinių ribų, sprendimų priėmimo tvarkos skiriant sankciją ir senaties terminų. Reglamento (EB) Nr. 2157/99 dėl ECB teisių taikyti sankcijas () dalinių pakeitimų nuostatose išaiškinama, kad ši sistema negalioja sankcijoms, kurias ECB skiria vykdydamas priežiūros funkciją. Šias sankcijas apima BPM pagrindų reglamentas. Abu teisės aktai bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB Pagrindų reglamentas dėl BPM

2014 m. balandžio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2014/17. Šiuo reglamentu nustatoma ECB bei nacionalinių kompetentingų institucijų ir paskirtų nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimo BPM srityje sistema (BPM pagrindų reglamentas). Reglamento projekte nustatytos bendradarbiavimo BPM srityje praktinės priemonės. Reglamentas ir pareiškimas, apibendrinantis viešų konsultacijų metu pateiktas pastabas dėl šio teisės akto, 2014 m. balandžio 25 d. bus paskelbtas ECB interneto svetainėje, o vėliau ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ECB sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių

2014 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių. Administracinės peržiūros valdyba vidine administravimo tvarka peržiūrės sprendimus, kuriuos ECB priims vykdydamas jam Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 suteiktus įgaliojimus, fizinių ar juridinių asmenų, kuriems yra skirti šie sprendimai, arba kurie yra tiesiogiai ir konkrečiai su jais susiję, prašymu. Sprendimas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje, o vėliau ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kontaktai žiniasklaidai