Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2014. gada aprīlis

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2014. gada 17. aprīlim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Ziņojums "Karšu maksājumi Eiropā – SEPA kartēm atkal uzmanības centrā"

Padome 2014. gada 4. aprīlī apstiprināja Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas sagatavoto ziņojumu par karšu maksājumiem Eiropā un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Ziņojumā sniegts visaptverošs pārskats par situāciju karšu maksājumu jomā Eiropā. Ziņojums kopā ar paziņojumu presei drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par interešu konflikta novēršanas noteikumiem Banco de España augstākajām amatpersonām

Padome 2014. gada 20. martā pieņēma Atzinumu CON/2014/22 pēc Banco de España lūguma.

ECB atzinums par banku grupu kredītriska un valsts riska mērījumiem Austrijā

Padome 2014. gada 27. martā pieņēma Atzinumu CON/2014/23 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par krīzes pārvaldību Lietuvā

Padome 2014. gada 2. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/24 pēc Lietuvas Valdības kancelejas lūguma.

ECB atzinums par Banka Slovenije neatkarību

Padome 2014. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/25 pēc Slovēnijas parlamenta prezidenta lūguma.

ECB atzinums par operācijām, kas saistītas ar valdības vērtspapīriem Rumānijā

Padome 2014. gada 14. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2014/26 pēc Banca Naţională a României lūguma.

Statistika

ECB lēmums un ECB ieteikums par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma

Padome 2014. gada 24. februārī pieņēma Lēmumu ECB/2014/6 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma, un Ieteikumu ECB/2014/7 par sagatavošanās pasākumu organizēšanu kredītu mikrodatu vākšanai, ko veic Eiropas Centrālo banku sistēma. Šie tiesību akti attiecas uz sagatavošanās pasākumiem, kas nepieciešami, lai pakāpeniski izveidotu ilgtermiņa sistēmu kredītu mikrodatu, t.i. datu par kredītiestāžu vai citu finanšu institūciju, kas izsniedz aizdevumus, kredītriska darījumiem ar kredītņēmējiem, vākšanai. Šie dati tiek sniegti vai nu atsevišķu kredītņēmēju, vai atsevišķu aizdevumu dalījumā, pamatojoties uz saskaņotām ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām. Abi tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejami ECB interneta vietnē.

2013. gada ziņojumi par statistikas kvalitāti

Padome 2014. gada 20. martā apstiprināja gada novērtējumu par to, cik pieejama un kvalitatīva ir dažāda veida statistika, ko Eurosistēma apkopo, pamatojoties uz ECB tiesību aktiem. Tā arī deva atļauju publicēt 2013. gada kvalitātes ziņojumus par euro zonas maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un par euro zonas ceturkšņa finanšu kontiem. Ziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar ECB statistikas kvalitātes sistēmu, drīzumā tiks publicēti ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

Padome 2014. gada 21. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2014/13 Eiropas Savienības Padomei Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka. Ieteikumā risināti jautājumi saistībā ar ECB uzraudzības funkciju izpildei nepieciešamās statistikas informācijas izmantošanu. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums par vienotiem noteikumiem un minimālajiem standartiem, lai aizsargātu tās individuālās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar valstu centrālo banku palīdzību

Padome 2014. gada 27. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2014/14 par vienotiem noteikumiem un minimālajiem standartiem, lai aizsargātu tās individuālās statistiskās informācijas konfidencialitāti, kuru Eiropas Centrālā banka vāc ar valstu centrālo banku palīdzību. Ieteikums risina jautājumus saistībā ar pieaugošo nepieciešamību pēc konfidenciālas statistiskās informācijas apmaiņas visā Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS). Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

ECB pamatnostādne par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija)

Padome 2014. gada 4. aprīlī pieņēma Pamatnostādni ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku, kura atceļ Pamatnostādni ECB/2007/9. Šā tiesību akta mērķis ir saskaņot pārskatu sniegšanas regulējumu ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un atbilstošajām ECB statistikas regulām, kurās nesen veikti grozījumi. Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Juridiskās komitejas priekšsēdētājs

Padome 2014. gada 16. aprīlī iecēla ECB Juridiskā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Kjaru Ciljoli (Chiara Zilioli) par Juridiskās komitejas priekšsēdētāju uz termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Grozījumi ECB sankciju regulējumā

Padome 2014. gada 16. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2014/19 veikt grozījumus Padomes Regulā (EK) Nr. 2532/98 par pilnvarām piemērot sankcijas un Regulu ECB/2014/18, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2157/99 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas. Šo grozījumu mērķis ir pieņemt ECB sankciju regulējumu saistībā ar vienotā uzraudzības mehānisma izveidi – ieteikums vērsts uz Regulā 2532/98 ietverto procesuālo normu saskaņošanu ar Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013 noteiktajām procesuālajām normām, īpaši attiecībā uz soda naudu un periodisko soda maksājumu maksimālo apmēru, lēmumu par sankciju noteikšanu pieņemšanas procedūru un noilguma termiņiem. Regulas (EK) Nr. 2157/99 par ECB pilnvarām piemērot sankcijas (ECB/1999/4) grozījumos precizēts, ka šis regulējums neattiecas uz ECB uzraudzības uzdevumu izpildes ietvaros piemērotajām sankcijām, kuras aptver VUM pamatregula. Abi tiesību akti tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB VUM pamatregula

Padome 2014. gada 16. aprīlī pieņēma Regulu ECB/2014/17, ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula), kurā noteikta praktiskā kārtība sadarbības īstenošanai VUM ietvaros. Regula kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm, kurā apkopoti sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtie komentāri, 2014. gada 25. aprīlī tiks publicēta ECB interneta vietnē un pēc tam "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem

Padome 2014. gada 14. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem. Administratīvā pārskatīšanas padome veiks to lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, ko pieņēmusi ECB, īstenojot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013, pēc jebkuras fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai adresēti šie lēmumi vai kuru tie tieši un individuāli skar. Lēmums tiks publicēts ECB interneta vietnē un pēc tam "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Kontaktinformācija presei