Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 17. april 2014 kl. 15.00 centraleuropæisk tid

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Rapporten "Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards"

Den 4. april 2014 godkendte Styrelsesrådet en rapport om kortbetalinger i Europa, som er udarbejdet af Betalingsformidlingskomiteen, og gav tilladelse til, at den offentliggøres på ECB's websted. Rapporten giver et samlet overblik over status for kortbetalinger i Europa. Rapporten offentliggøres snart på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om reglerne for interessekonflikter for Banco de Españas højtstående embedsmænd

Den 20. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/22 på anmodning af Banco de España.

ECB's udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko i Østrig

Den 27. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/23 på anmodning af Oesterreichische Nationalbank.

ECB's udtalelse om krisestyring i Litauen

Den 2. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/24 på anmodning af det litauiske statsministerium.

ECB's udtalelse om Banka Slovenijes uafhængighed

Den 11. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/25 på anmodning af formanden for det slovenske parlament.

ECB's udtalelse om operationer vedrørende statspapirer i Rumænien

Den 14. april 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/26 på anmodning af Banca Naţională a României.

Statistik

ECB's afgørelse og ECB's henstilling om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter

Den 24. februar 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/6 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter og henstilling ECB/2014/7 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære data om kreditter. Disse retsakter vedrører de nødvendige forberedende foranstaltninger til en gradvis oprettelse af de langsigtede rammer for indsamlingen af granulære data om kreditter, dvs. om kreditinstitutters eller andre långivende finansielle institutioners krediteksponeringer over for låntagere, som tilvejebringes låntager-for-låntager eller lån-for-lån på baggrund af ECB's harmoniserede statistiske rapporteringskrav. Begge retsakter vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes allerede på ECB's websted.

Rapporter om statistikkvaliteten i 2013

Den 20. marts 2014 godkendte Styrelsesrådet den årlige vurdering af tilgængeligheden og kvaliteten af de forskellige statistikker, der udarbejdes af Eurosystemet på baggrund af ECB's retsakter. Styrelsesrådet gav samtidig tilladelse til at offentliggøre rapporter om kvaliteten af euroområdets betalingsbalancestatistik, statistikkerne over opgørelsen af kapitalbalancen over for udlandet og de kvartalsvise finansielle konti for euroområdet i 2013. Rapporterne, som er udarbejdet i henhold til "ECB Statistics Quality Framework", offentliggøres snart på ECB's websted.

ECB's henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information

Den 21. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2014/13 til Rådet for Den Europæiske Union om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information. Henstillingen tager højde for behovet for statistisk information i forbindelse med udførelsen af ECB's tilsynsmæssige opgaver. Henstillingen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB's henstilling om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af statistisk information indsamlet af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de nationale centralbanker

Den 27. marts 2014 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2014/14 om fælles regler og mindstestandarder med henblik på at beskytte fortroligheden af statistisk information indsamlet af Den Europæiske Centralbank med bistand fra de nationale centralbanker. Henstillingen tager højde for det øgede behov for udveksling af fortrolig statistisk information inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Henstillingen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, men findes allerede på ECB's websted.

ECB's retningslinje om monetære og finansielle statistikker (omarbejdning)

Den 4. april 2014 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2014/15 om monetære og finansielle statistikker, som ophæver retningslinje ECB/2007/9. Formålet med denne retsakt er at bringe rapporteringsgrundlaget på linje med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union samt med relevante statistikforordninger fra ECB, som lige er blevet ændret. Retningslinjen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate Governance

Formand for Den Juridiske Komité

Den 16. april 2014 udnævnte Styrelsesrådet Chiara Zilioli, Generaldirektør for ECB’s Generaldirektorat for Juridiske Tjenester, til formand for Den Juridiske Komité med øjeblikkelig virkning og frem til den 31. december 2016.

Ændringer af ECB's rammer for sanktioner

Den 16. april 2014 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2014/19 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner og forordning ECB/2014/18 om ændring af forordning (EF) nr. 2157/99 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner. Ændringerne har til formål at tilpasse ECB's rammer for sanktioner med henblik på at etablere Den Fælles Tilsynsmekanisme. Henstillingen sigter mod at bringe procedurereglerne i forordning 2532/98 på linje med dem, der er fastlagt i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, især hvad angår de øvre grænser for bøder og tvangsbøder, beslutningsprocessen for at pålægge en sanktion og forældelsesfristerne. Det fremgår af ændringerne til forordning (EF) nr. 2157/99 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner, at rammerne ikke gælder sanktioner (ECB/1999/4), som ECB pålægger under udøvelsen af sine tilsynsopgaver. Disse er omfattet af SSM-rammeforordningen. Begge retsakter bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Banktilsyn

ECB's rammeforordning for SSM

Den 16. april 2014 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2014/17 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen), hvori de praktiske samarbejdsforanstaltninger inden for SSM fastlægges. Forordningen offentliggøres sammen med et sammendrag af de bemærkninger, som blev afgivet i forbindelse med den offentlige høring, den 25. april 2014 på ECB's websted og efterfølgende i Den Europæiske Unions Tidende.

ECB's afgørelse om nedsættelse af Det Administrative Klagenævn og forretningsordenen for dette

Den 14. april 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelse af Det Administrative Klagenævn og forretningsordenen for dette. Det Administrative Klagenævn skal udføre den administrative interne revision af afgørelser truffet af ECB under udførelsen af de beføjelser, som er fastsat i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, på anmodning af enhver fysisk eller juridisk person, som disse afgørelser er rettet til, eller som berører vedkommende umiddelbart og individuelt. Afgørelsen vil blive offentliggjort på ECB's websted og efterfølgende i Den Europæiske Unions Tidende.

Medie- og pressehenvendelser