Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 17 aprilie 2014, ora 15:00 (ora Europei Centrale)

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Raportul privind plăţile cu cardul în Europa – revenirea în atenţie a SEPA pentru carduri (Card payments in Europe – a renewed focus on SEPA for cards)

La data de 4 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat un raport privind plăţile cu cardul în Europa, elaborat de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi de decontare, şi a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul oferă o prezentare exhaustivă a situaţiei plăţilor cu cardul în Europa şi va fi publicat în scurt timp, împreună cu un comunicat de presă, pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile înalţilor funcţionari din cadrul Banco de España

La data de 20 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/22, la solicitarea Banco de España.

Avizul BCE cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare din Austria

La data de 27 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/23, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la gestionarea crizei în Lituania

La data de 2 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/24, la solicitarea Cancelariei Guvernului din Lituania.

Avizul BCE cu privire la independenţa Banka Slovenije

La data de 11 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/25, la solicitarea preşedintelui Parlamentului sloven.

Avizul BCE cu privire la operaţiuni cu titluri de stat în România

La data de 14 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/26, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Statistică

Decizia şi recomandarea BCE privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale

La data de 24 februarie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale şi Recomandarea BCE/2014/7 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale. Aceste acte juridice se referă la măsurile pregătitoare necesare pentru instituirea în mod etapizat a unui cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite, respectiv date referitoare la expunerile la riscul de credit ale instituţiilor de credit sau ale altor instituţii financiare creditoare faţă de debitori, furnizate în regim „debitor cu debitor” sau „credit cu credit”, pe baza cerinţelor armonizate de raportare statistică ale BCE. Ambele acte juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi sunt disponibile pe website-ul BCE.

Rapoarte privind calitatea datelor statistice în anul 2013

La data de 20 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea anuală privind disponibilitatea şi calitatea diferitelor tipuri de statistici compilate de Eurosistem în temeiul unui act juridic al BCE. Acesta a autorizat, de asemenea, publicarea rapoartelor de calitate 2013 privind statisticile referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţia investiţională internaţională şi privind conturile financiare trimestriale ale zonei euro. Rapoartele, elaborate conform Cadrului privind calitatea statisticilor BCE ( ECB Statistics Quality Framework), vor fi publicate în scurt timp pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

La data de 21 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/13 către Consiliul Uniunii Europene privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană. Recomandarea răspunde necesităţii de a utiliza informaţii statistice în vederea îndeplinirii funcţiilor de supraveghere de către BCE. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE privind normele comune şi standardele minime de protecţie a confidenţialităţii informaţiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu asistenţa băncilor centrale naţionale

La data de 27 martie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/14 privind normele comune şi standardele minime de protecţie a confidenţialităţii informaţiilor statistice colectate de Banca Centrală Europeană cu asistenţa băncilor centrale naţionale (BCN). Recomandarea răspunde necesităţii sporite de a face schimb de informaţii statistice confidenţiale în cadrul întregului Sistem European al Băncilor Centrale (SEBC). Aceasta va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website-ul BCE.

Orientarea BCE privind statisticile monetare şi financiare (reformare)

La data de 4 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/15 privind statisticile monetare şi financiare, care abrogă Orientarea BCE/2007/9. Scopul acestui act juridic este de a alinia cadrul de raportare cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană şi cu reglementările statistice relevante ale BCE modificate recent. Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Preşedinţia Comitetului juridic

La data de 16 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Chiara Zilioli, directoarea generală a Direcţiei Generale Servicii juridice din cadrul BCE, în funcţia de preşedintă a Comitetului juridic, cu efect imediat şi până la data de 31 decembrie 2016.

Modificări aduse cadrului BCE privind sancţiunile

La data de 16 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/19 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 al Consiliului cu privire la atribuţiile Băncii Centrale Europene în materie de sancţiuni şi Regulamentul BCE/2014/18 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/99 privind competenţa BCE de a impune sancţiuni. Scopul modificărilor este adaptarea cadrului BCE privind sancţiunile în vederea creării Mecanismului unic de supraveghere: recomandarea vizează alinierea normelor procedurale conţinute în Regulamentul nr. 2532/98 cu cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, în special cu privire la limitele superioare ale amenzilor şi penalităţilor cu titlu cominatoriu, procedura de decizie privind aplicarea unei sancţiuni şi termenele de prescripţie. Modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 2157/99 privind competenţa BCE de a impune sancţiuni (BCE/1999/4) clarifică faptul că acest cadru nu se aplică sancţiunilor impuse de BCE în exercitarea atribuţiilor de supraveghere, care fac obiectul Regulamentului-cadru privind MUS. Ambele acte juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Supravegherea bancară

Regulamentul-cadru al BCE privind MUS

La data de 16 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/17 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS), care specifică modalităţile practice de implementare a cooperării în cadrul MUS. Regulamentul, însoţit de o sinteză a reacţiilor primite în cadrul consultării publice, va fi publicat pe website-ul BCE la data de 25 aprilie 2014 şi, ulterior, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia BCE privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia

La data de 14 aprilie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control şi normele de funcţionare ale acestuia. Comitetul va efectua controlul administrativ intern al deciziilor adoptate de BCE în exercitarea atribuţiilor conferite prin Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1024/2013, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice căreia îi sunt adresate deciziile respective sau care o privesc direct şi individual. Decizia va fi publicată pe website-ul BCE şi, ulterior, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Contacte media