Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2014

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 17 kwietnia 2014 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Sprawozdanie: płatności kartowe w Europie – dalsze prace nad projektem SEPA w dziedzinie kart płatniczych

4 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie płatności kartowych w Europie, sporządzone przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, oraz wyraziła zgodę na jego publikację w serwisie internetowym EBC. W sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono sytuację dotyczącą płatności kartowych w Europie. Sprawozdanie wraz z komunikatem prasowym ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów urzędników wyższego szczebla Banco de España

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/22 w dniu 20 marca 2014 r. na wniosek Banco de España.

Opinia EBC w sprawie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka kraju ponoszonego przez grupy bankowe w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/23 w dniu 27 marca 2014 r. na wniosek Oesterreichische Nationalbank.

Opinia EBC w sprawie zarządzania kryzysowego na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/24 w dniu 2 kwietnia 2014 r. na wniosek kancelarii rządu litewskiego.

Opinia EBC w sprawie niezależności Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/25 w dniu 11 kwietnia 2014 r. na wniosek przewodniczącego parlamentu słoweńskiego.

Opinia EBC w sprawie operacji dotyczących rządowych papierów wartościowych w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2014/26 w dniu 14 kwietnia 2014 r. na wniosek Banca Naţională a României.

Statystyka

Decyzja i zalecenie EBC w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych

24 lutego 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/6 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych oraz zalecenie EBC/2014/7 w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych. Akty te dotyczą środków przygotowawczych niezbędnych do określenia, w sposób etapowy, długoterminowych ram prawnych w zakresie zbierania danych granularnych o kredytach, tj. danych o ekspozycji kredytowej instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek wobec kredytobiorców i pożyczkobiorców, przekazywanych na zasadzie „pożyczkobiorca po pożyczkobiorcy” lub „pożyczka po pożyczce”, w oparciu o zharmonizowane wymogi sprawozdawczości statystycznej EBC. Oba akty prawne ukażą się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Raporty na temat jakości statystyk za 2013 r.

20 marca 2014 r. Rada Prezesów zatwierdziła roczną ocenę dostępności i jakości różnych rodzajów statystyk opracowywanych przez Eurosystem na podstawie aktów prawnych EBC. Wyraziła także zgodę na publikację raportów na temat jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej strefy euro oraz jej kwartalnych rachunków finansowych za 2013 r. Raporty te, sporządzone zgodnie z ramowymi zasadami EBC w sprawie jakości statystyk, ukażą się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/1998 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

21 marca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2014/13 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/1998 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny. Zalecenie sporządzono w związku z koniecznością wykorzystywania informacji statystycznych do wypełniania funkcji nadzorczych przez EBC. Zalecenie ukaże się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Zalecenie EBC dotyczące wspólnych zasad i standardów minimum w zakresie ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny wspierany przez krajowe banki centralne

27 marca 2014 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2014/14 dotyczące wspólnych zasad i standardów minimum w zakresie ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny wspierany przez krajowe banki centralne (KBC). Zalecenie sporządzono w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wymianę poufnych informacji statystycznych w całym Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC). Zalecenie ukaże się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Wytyczne EBC w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (wersja przekształcona)

4 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej, uchylające wytyczne EBC/2007/9. Akt ten ma na celu dostosowanie ram sprawozdawczości do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz stosownych rozporządzeń statystycznych EBC, które niedawno zmieniono. Wytyczne ukażą się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Nominacja na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych

16 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów mianowała Chiarę Zilioli, dyrektor generalną Dyrekcji Generalnej Służb Prawnych EBC, przewodniczącą Komitetu ds. Prawnych, ze skutkiem natychmiastowym, do 31 grudnia 2016 r.

Zmiany w ramach prawnych EBC dotyczących sankcji

16 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2014/19 w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/1998 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji oraz rozporządzenie EBC/2014/18 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji. Celem zmian jest dostosowanie ram prawnych EBC dotyczących sankcji w związku z utworzeniem Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Zalecenie ma na celu dostosowanie reguł postępowania określonych w rozporządzeniu nr 2532/1998 oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1024/2013, zwłaszcza w odniesieniu do górnych limitów grzywien i okresowych kar pieniężnych, procedury podejmowania decyzji o nałożeniu sankcji oraz terminów przedawnienia. Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) służą doprecyzowaniu, że przepisy te nie mają zastosowania do sankcji nakładanych przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych, które to sankcje objęte są rozporządzeniem ramowym w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Oba akty prawne ukażą się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Rozporządzenie ramowe EBC w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

16 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2014/17 ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego), które określa praktyczne aspekty współpracy w obrębie tego mechanizmu. Rozporządzenie wraz z oświadczeniem podsumowującym uwagi i opinie zebrane w ramach konsultacji publicznych ukaże się w serwisie internetowym EBC 25 kwietnia 2014 r., a następnie w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Decyzja EBC w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego

14 kwietnia 2014 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego. Administracyjna Rada Odwoławcza będzie przeprowadzać wewnętrzny administracyjny przegląd decyzji podjętych przez EBC w ramach wykonywania uprawnień powierzonych na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013, na wniosek każdej osoby fizycznej lub prawnej, do której decyzje takie są skierowane lub której dotyczą one bezpośrednio i indywidualnie. Decyzja ukaże się w serwisie internetowym EBC, a następnie w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Kontakt z mediami