European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

февруари 2013 г.

Пазарни операции

Отговорът на Евросистемата на обществените консултации относно регулирането на финансовите референтни показатели

На 4 февруари 2013 г. Управителният съвет одобри отговорите на Евросистемата на обществената консултация на ЕОЦКП относно принципите за процесите на определяне на референтните показатели в ЕС и на консултативния доклад на МОКЦК относно финансовите референтни показатели. Отговорите на Евросистемата и прессъобщение по този повод от 8 февруари 2013 г. са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Форум SecuRe Pay – препоръки за сигурността на плащанията в интернет

На 25 януари 2013 г. Управителният съвет одобри „Препоръки за сигурността на плащанията в интернет“ и резултатите от свързаната с това обществена консултация, проведена през 2012 г., както и публикуването им на уебсайта на ЕЦБ. Той също така взе решение да започне двумесечна обществена консултация относно „Препоръките за услуги за достъп до платежни сметки“. Тези документи и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 31 януари 2013 г.

Специална оценка на LUXCSD спрямо стандартите за използването на системите за сетълмент на ценни книжа

На 4 февруари 2013 г. Управителният съвет одобри новите системи за сетълмент на ценни книжа LuxCSD като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на всички съществуващи системи за сетълмент на ценни книжа и начини за връзка, допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата, е достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно нови компетенции, предоставени на Banca Naţională a României, относно държавния дълг и суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти

На 29 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/6 по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României).

Становище на ЕЦБ операции по кредитен превод и директен дебит в Италия

На 30 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/7 по искане на централната банка на Италия ( Banca d’Italia).

Становище на ЕЦБ относно държавна гаранция на Франция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA

На 1 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/8 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Франция.

Становище на ЕЦБ относно ограничения за извършване на плащания в брой в Дания

На 1 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/9 по искане на Министерството на правосъдието на Дания.

Становище на ЕЦБ относно ограничения за плащания в брой в контекста на изплащането на заплати във Финландия

На 8 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/11 по искане на Министерството на заетостта и икономиката на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно приемане на депозити и управление на сметка за ценни книжа от хазната на Унгария

На 12 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/12 по искане на Министерството на националната икономика на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност в Белгия

На 18 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/13 по искане на Министерството на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно рамката за надзор на финансовите пазари в Полша

На 20 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/14 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно разпределянето на печалба от Bank of Greece

На 20 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/15 по искане на централната банка на Гърция ( Bank of Greece).

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus

На 4 февруари 2013 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2013/3 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus). Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 9 февруари 2013 г. и на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2012 г.

На 20 февруари 2013 г. Управителният съвет одобри одитирания Годишен отчет на ЕЦБ за финансовата 2012 година. На следващия ден са публикувани Годишният отчет и прессъобщение по темата. Доклад на ръководството за 2012 година ще бъде публикуван в Годишния доклад на ЕЦБ за 2012 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите