European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2013

Marknadsoperationer

Eurosystemets svar på offentliga samråd om reglering av finansiella riktmärken

Den 4 februari 2013 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar till Europeiska bankmyndighetens och Esmas offentliga samråd om principerna för processen att sätta riktmärken i EU och den internationella organisationen för börstillsynsmyndigheters (IOSCO) konsultation om finansiella riktmärken. Eurosystemets svar och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 8 februari 2013.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

SecuRe Pay Forum – rekommendationer för säkerhet vid internetbetalningar

Den 25 januari 2013 godkände ECB-rådet “Recommendations for the security of internet payments” och resultatet av det offentliga samrådet som lanserades 2012 och att de offentliggörs på ECB:s webbplats. ECB-rådet beslutade också att lansera ett tvåmånaders offentligt samråd om ”Recommendations for payment account access services” (rekommendationer om tjänster för tillträde till betalningskonton). Dessa handlingar och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 31 januari 2013.

Utvärdering av LuxCSD mot standarder för användning av värdepappersavvecklingssystem

Den 4 februari 2013 godkände ECB-rådet att det nya värdepappersavvecklingssystemet LuxCDS kan användas för Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan med alla aktuella värdepappersavvecklingssystem och länkar, som är godkända för användning i Eurosystemets kredittransaktioner, finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om nya behörigheter för Banca Naţională a României avseende statsobligationer och kreditswappar

Den 29 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande (CON/2013/6) på begäran av Banca Naţională a României.

ECB-yttrande om kredittransfereringar och direktdebiteringar i Italien

Den 30 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/7 på begäran av Banca d’Italia.

ECB-yttrande om en fransk statlig garanti för vissa åtaganden som ingåtts av dotterbolag till Dexia SA

Den 1 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/8 på begäran av det franska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Danmark

Den 1 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/9 på begäran av Danmarks justitieministerium.

ECB-yttrande om begränsningar för kontantbetalningar av löner i Finland

Den 8 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/11 på begäran av det finska arbets- och näringsministeriet.

ECB-yttrande om att det ungerska finansministeriet tar emot insättningar och administrerar värdepapperskonton 

Den 12 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/12 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om den ändrade beräkningen av det årliga bidraget till den finansiella stabiliteten i Belgien 

Den 18 februari 2013 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2013/13).

ECB-yttrande om det polska ramverket för tillsyn över finansmarknaden

Den 20 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/14 på begäran av det polska parlamentet.

ECB-yttrande om Bank of Greece vinstdisposition

Den 20 februari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/15 på begäran av Bank of Greece.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus

Den 4 februari 2013 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2013/3 till EU-rådet om externa revisorer för Central Bank of Cyprus. Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 9 februari 2013 och finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsredovisning 2012

Den 20 februari 2013 godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2012. Dagen efter godkände ECB-rådet den av revisorerna granskade årsredovisningen för ECB för räkenskapsåret 2012. En förvaltningsberättelse för år 2012 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport för 2012.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media