European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2013

Operacje rynkowe

Odpowiedź Eurosystemu na publiczne konsultacje dotyczące rozporządzenia w sprawie benchmarków finansowych

4 lutego 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedzi Eurosystemu na publiczną konsultację EUNB i EUNGPW w sprawie zasad dotyczących procesów wyznaczania benchmarków w UE oraz sprawozdanie z konsultacji IOSCO w sprawie benchmarków finansowych. Odpowiedzi Eurosystemu wraz z komunikatem prasowym EBC opublikowanym 8 lutego 2013 r. są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Forum SecuRe Pay – zalecenia dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych

25 stycznia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła dokument Recommendations for the security of internet payments (Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych) i wyniki związanej z nim publicznej konsultacji przeprowadzonej w 2012 r. oraz ich publikację w serwisie internetowym EBC. Rada postanowiła także przeprowadzić dwumiesięczną publiczną konsultację dotyczącą dokumentu Recommendations for payment account access services (Zalecenia dotyczące usług dostępowych w zakresie kont płatniczych). Dokumenty te wraz z odpowiednim komunikatem prasowym zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC 31 stycznia 2013 r.

Doraźna ocena LuxCSD według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych

4 lutego 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu nowy system rozrachunku papierów wartościowych LuxCSD. Pełny wykaz wszystkich systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań dopuszczonych do operacji kredytowych Eurosystemu jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nowych kompetencji przyznanych Banca Naţională a României, dotyczących długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/6 w dniu 29 stycznia 2013 r. na wniosek banku centralnego Rumunii.

Opinia EBC w sprawie przepisów dotyczących transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty we Włoszech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/7 w dniu 30 stycznia 2013 r. na wniosek banku centralnego Włoch.

Opinia EBC w sprawie gwarancji państwa francuskiego obejmującej niektóre zobowiązania jednostek zależnych spółki Dexia SA

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/8 w dniu 1 lutego 2013 r. na wniosek francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Danii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/9 w dniu 1 lutego 2013 r. na wniosek duńskiego ministerstwa sprawiedliwości.

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w kontekście wypłacania wynagrodzeń w Finlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/11 w dniu 8 lutego 2013 r. na wniosek fińskiego ministerstwa zatrudnienia i gospodarki.

Opinia EBC w sprawie przyjmowania depozytów oraz zarządzania rachunkami papierów wartościowych przez węgierski skarb państwa

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/12 w dniu 12 lutego 2013 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Opinia EBC w sprawie zmienionej metody obliczania rocznych wpłat z tytułu stabilności finansowej w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/13 w dniu 18 lutego 2013 r. na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie polskich przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/14 w dniu 20 lutego 2013 r. na wniosek Sejmu RP.

Opinia EBC w sprawie przeznaczenia zysku Bank of Greece

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/15 w dniu 20 lutego 2013 r. na wniosek banku centralnego Grecji.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus

4 lutego 2013 r. Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2013/3 skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Cypru. Zalecenie to zostało ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 lutego 2013 r. i jest dostępne w serwisie internetowym EBC.

Roczne sprawozdanie finansowe EBC za 2012 r.

20 lutego 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2012. Sprawozdanie to, wraz z komunikatem prasowym, zostało opublikowane następnego dnia. Sprawozdanie z działalności za rok 2012 zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC za ten rok.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami