European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2013

Operácie na trhu

Odpoveď Eurosystému na verejné konzultácie týkajúce sa regulácie finančných referenčných hodnôt

Dňa 4. februára 2013 Rada guvernérov schválila odpovede Eurosystému na verejnú konzultáciu EBA a ESMA týkajúcu sa zásad procesov stanovovania referenčných hodnôt v EÚ a na konzultačnú správu IOSCO týkajúcu sa finančných referenčných hodnôt. Odpovede Eurosystému sú spolu s tlačovou správou zverejnenou 8. februára 2013 k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

SecuRe Pay Forum – odporúčania týkajúce sa bezpečnosti internetových platieb

Dňa 25. januára 2013 Rada guvernérov schválila odporúčania pre bezpečnosť internetových platieb (Recommendations for the security of internet payments) a výsledok súvisiacej verejnej konzultácie, ktorá sa začala v roku 2012, ako aj ich zverejnenie na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov tiež rozhodla o začatí dvojmesačnej verejnej konzultácie týkajúcej sa odporúčaní pre služby prístupu k platobným účtom (Recommendations for payment account access services). Tieto dokumenty boli spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené 31. januára 2013 na internetovej stránke ECB.

Priebežné hodnotenie systému LuxCSD na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Dňa 4. februára 2013 Rada guvernérov schválila nový systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi LuxCSD ako akceptovateľný v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam všetkých existujúcich systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a jednotlivých prepojení akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k novým právomociam udeleným Banca Naţională a României, ktoré sa týkajú štátnych dlhopisov a swapov na kreditné zlyhanie na štátne dlhopisy

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/6 dňa 29. januára 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k úhradám a inkasám v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/7 dňa 30. januára 2013 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k francúzskej štátnej záruke za určité záväzky dcérskych spoločností Dexia SA

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/8 dňa 1. februára 2013 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/9 dňa 1. februára 2013 na žiadosť dánskeho ministerstva spravodlivosti.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v kontexte výplaty miezd vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/11 dňa 8. februára 2013 na žiadosť fínskeho ministerstva zamestnanosti a hospodárstva.

Stanovisko ECB k prijímaniu vkladov a riadeniu účtov cenných papierov zo strany maďarskej štátnej pokladnice

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/12 dňa 12. februára 2013 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zmene výpočtu ročného príspevku na účely finančnej stability v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/13 dňa 18. februára 2013 na žiadosť belgického ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poľskému rámcu pre dohľad nad finančným trhom

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/14 dňa 20. februára 2013 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k rozdeľovaniu zisku Bank of Greece

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/15 dňa 20. februára 2013 na žiadosť Bank of Greece.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus

Dňa 4. februára 2013 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2013/3 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Central Bank of Cyprus. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie dňa 9. februára 2013 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Účtovná závierka ECB za rok 2012

Dňa 20. februára 2013 Rada guvernérov schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za finančný rok 2012. Ročná účtovná závierka bola zverejnená o deň neskôr spolu so súvisiacou tlačovou správou. Správa o činnosti za rok 2012 bude zverejnená vo výročnej správe ECB za rok 2012.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá