European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2013 г.

Пазарни операции

Специален преглед на списъка от приемливи нерегулирани пазари и емитенти, които са класифицирани като агенции

На 17 януари 2013 г. Управителният съвет отчете специалния преглед на списъка от приемливи нерегулирани пазари за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата и взе решение за добавяне в списъка на Global Exchange Market (GEM). В допълнение към това Управителният съвет одобри класифицирането на Erste Abwicklungsanstalt (EAA) и European Stability Mechanism (ESM) като признати агенции. Така дълговите инструменти, емитирани от тези образувания, ще попадат в категория ликвидност ІІ на допустимите активи за кредитните операции на Евросистемата. Актуализираният списък на нерегулираните пазари, приемани от ЕЦБ, е наличен на нейния уебсайт.

Предсрочно погасяване на суми, разпределени в операциите по дългосрочно рефинансиране

На 23 януари 2013 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2013/2 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения. Насоките изясняват процедурата, която контрагентите трябва да следват, когато погасяват предсрочно разпределените им суми по тригодишните операции по дългосрочно рефинансиране, както и процедурите, които националните централни банки трябва да следват, когато контрагент не изплати сумата, която се е ангажирал да погаси на датата за предсрочно погасяване. Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Присъединяване на ЕЦБ към Хартата за регулаторен надзорен комитет на световната система за идентификационен код на правния субект (ИКПС)

ЕЦБ и другите заинтересовани централни банки, органи и регулатори са поканени от председателя на Съвета за финансова стабилност да се присъединят към Хартата за регулаторен надзорен комитет (РНК), одобрена от министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20 през ноември 2012 г. На 4 януари 2013 г. Управителният съвет одобри предложението за присъединяване на ЕЦБ към Хартата. РНК ще отговаря за управлението на световната система за ИКПС, смятана за една от инициативите за повишаване на прозрачността на финансовите пазари след глобалната финансова криза.

Финансова стабилност и надзор

Отговор на Евросистемата на консултативния документ на Европейската комисия по Доклада Лийканен

На 23 януари 2013 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на консултативния документ на Европейската комисия по публикувания на 2 октомври 2012 г. доклад на експертната група на високо равнище под председателството на Ерки Лийканен относно реформирането на структурата на банковия сектор в ЕС. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изискванията на Lietuvos bankas за минимални резерви за кредитни институции

На 21 декември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/110 по искане на централната банка на Литва ( Lietuvos bankas).

Становище на ЕЦБ относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия

На 21 декември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/111 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно рамката за надзор на финансовите пазари в Полша

На 4 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/1 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави членки, чиято парична единица не е еврото

На 7 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/2 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции в Испания.

На 9 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/3 по искане на заместник-секретаря на Министерството на икономиката и конкурентоспособността на Испания.

Становище на ЕЦБ относно предложение за Директива на ЕС относно ПКИПЦК по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите

На 11 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/4 по искане на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно кредитни съюзи в Полша

На 14 януари 2013 г. Управителният съвет прие Становище CON/2013/5 по искане на парламента на Полша.

Административно управление

Решение на ЕЦБ за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки

На 11 януари 2013 г- Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2013/1 за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Проектът ESCB-PKI, чийто разработчик, домакин и оператор ще бъде централната банка на Испания ( Banco de España), има за цел да подпомогне изпълнението на задачите на Евросистемата/ЕСЦБ въз основа на съвременни услуги за информационна сигурност, например за надеждна идентификация, електронни подписи и криптиране посредством електронни сертификати. Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите