European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2013. gada janvāris

Tirgus operācijas

Pieņemamo neregulēto tirgu un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras, saraksta ad hoc pārskatīšana

Padome 2013. gada 17. janvārī, ņemot vērā pieņemamo neregulēto tirgu un emitentu, kas klasificēti kā aģentūras, saraksta ad hoc pārskatīšanu, nolēma sarakstam pievienot Global Exchange Market (GEM). Padome papildus apstiprināja lēmumu klasificēt Erste Abwicklungsanstalt (EAA) un Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM) kā atzītas aģentūras. Tādējādi šo iestāžu emitētie parāda instrumenti tiks iekļauti Eurosistēmas kredītoperācijām atbilstošo aktīvu likviditātes II kategorijā. Aktualizētais ECB pieņemto neregulēto tirgu saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirto līdzekļu pirmstermiņa atmaksa

Padome 2013. gada 23. janvārī pieņēma Pamatnostādni ECB/2013/2, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību. Pamatnostādnē skaidrāk noteikta procedūra, kura jāievēro darījuma partneriem, ja tie vēlas pirms termiņa atmaksāt līdzekļus, kas tiem piešķirti ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās ar termiņu 3 gadi, kā arī procedūras, kuras jāievēro nacionālajām centrālajām bankām, gadījumā, ja darījuma partneris pirmstermiņa atmaksas datumā neatmaksā līdzekļus, ko tas apņēmies atmaksāt. Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

ECB pievienošanās juridiskās personas identifikatora (LEI) sistēmas Regulatīvās pārraudzības komitejas hartai

Finanšu stabilitātes padomes priekšsēdētājs aicinājis ECB un citas ieinteresētās centrālās bankas, iestādes un regulatorus pievienoties Regulatīvās pārraudzības komitejas (RPK) hartai, kuru 2012. gada novembrī apstiprināja G20 valstu finanšu ministri un centrālo banku vadītāji. Padome 2013. gada 4. janvārī apstiprināja priekšlikumu par ECB pievienošanos LEI sistēmas RPK hartai. RPK uzņemsies galīgo atbildību par globālās LEI sistēmas pārvaldību. Šī sistēma ir viena no iniciatīvām, kura radās, sākoties pasaules finanšu krīzei, un kuras mērķis ir veicināt finanšu tirgu caurredzamību.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas viedoklis par Eiropas Komisijas apspriešanās dokumentu saistībā ar Līkanena ziņojumu

Padome 2013. gada 23. janvārī apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Eiropas Komisijas apspriešanās dokumentu saistībā ar 2012. gada 2. oktobrī publicēto Erki Līkanena (Erkki Liikanen) vadītās Augsta līmeņa ekspertu grupas ziņojumu par ES banku sektora struktūras reformām. Eurosistēmas viedoklis pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Lietuvos bankas rezervju prasībām kredītiestādēm

Padome 2012. gada 21. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/110 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par jauniem kredītu reģistra pasākumiem Īrijā

Padome 2012. gada 21. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/111 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Polijas finanšu tirgus uzraudzības regulējumu

Padome 2013. gada 4. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/1 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro

Padome 2013. gada 7. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/2 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par agrīnu iejaukšanos, sanāciju un kredītiestāžu noregulējumu Spānijā

Padome 2013. gada 9. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/3 pēc Spānijas Ekonomikas un konkurētspējas ministrijas sekretāra vietnieka lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu ES direktīvai saistībā ar PVKIU depozitārija funkciju, atalgojuma politiku un sankcijām

Padome 2013. gada 11. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/4 pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par krājaizdevu sabiedrībām Polijā

Padome 2013. gada 14. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2013/5 pēc Polijas parlamenta lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB lēmums, ar ko nosaka regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūrai

Padome 2013. gada 11. janvārī pieņēma Lēmumu ECB/2013/1, ar ko nosaka regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) publiskās atslēgas infrastruktūrai (PAI). ECBS-PAI projekta, kura izstrādātāja un operatore būs Banco de España, kur atradīsies arī projekta birojs, mērķis ir nodrošināt atbalstu Eurosistēmas/ECBS uzdevumu izpildē, kam pamatā būs moderni informācijas drošības pakalpojumi, piemēram, stingra autentifikācija, elektroniskais paraksts un šifrēšana, izmantojot elektroniskos sertifikātus. Lēmums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem