European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Leden 2013

Tržní operace

Ad hoc revize seznamu způsobilých neregulovaných trhů a emitentů klasifikovaných jako agentury

Rada guvernérů vzala 17. ledna 2013 na vědomí ad hoc revizi seznamu neregulovaných trhů způsobilých pro operace měnové politiky Eurosystému a rozhodla, že bude na tento seznam zařazen trh Global Exchange Market (GEM). Rada guvernérů dále schválila klasifikaci Erste Abwicklungsanstalt (EAA) a Evropského mechanismu stability jako uznaných agentur. Dluhové cenné papíry emitované těmito subjekty budou tedy zařazeny do kategorie likvidity II způsobilých aktiv pro úvěrové operace Eurosystému. Aktualizovaný seznam neregulovaných trhů schválených ECB je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Předčasné splacení částek přidělených v rámci dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů přijala 23. ledna 2013 obecné zásady ECB/2013/2, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění. Tyto obecné zásady vyjasňují postup, který mají protistrany dodržet, chtějí-li předčasně splatit částku jim přidělenou v rámci tříletých dlouhodobějších refinančních operací, jakož i postupy, které mají dodržet národní centrální banky v případě, že protistrana nevypořádá částku, kterou se zavázala vypořádat ke dni předčasného splacení. Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Schválení zakládací listiny celosvětového systému identifikátoru právnických osob (LEI) Výboru pro regulační dohled Evropskou centrální bankou

ECB a další zainteresované centrální banky, orgány a regulátory vyzval předseda Rady pro finanční stabilitu, aby vyjádřily souhlas se zakládací listinou celosvětového systému identifikátoru právnických osob (LEI) Výboru pro regulační dohled, kterou podpořili ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí skupiny G20 v listopadu 2012. Rada guvernérů schválila 4. ledna 2013 návrh, aby ECB s uvedenou zakládací listinou systému LEI vyjádřila souhlas. Výbor pro regulační dohled bude mít konečnou zodpovědnost za řízení celosvětového systému LEI, který byl identifikován jakožto jedna z iniciativ ke zvýšení transparentnosti na finančním trhu v návaznosti na celosvětovou finanční krizi.

Finanční stabilita a dohled

Příspěvek Eurosystému ke konzultačnímu materiálu Evropské komise k Liikanenově zprávě

Dne 23. ledna 2013 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na konzultační materiál Evropské komise ke zprávě skupiny odborníků na vysoké úrovni o reformě struktury bankovního sektoru EU, které předsedal Erkki Liikanen. Tato zpráva byla zveřejněna 2. října 2012. Příspěvek Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k povinnosti minimálních rezerv úvěrových institucí stanovené Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 21. prosince 2012 stanovisko CON/2012/110 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k opatřením týkajícím se nového registru úvěrů v Irsku

Rada guvernérů přijala 21. prosince 2012 stanovisko CON/2012/111 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k polskému rámci dohledu nad finančním trhem

Rada guvernérů přijala 4. ledna 2013 stanovisko CON/2013/1 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro

Rada guvernérů přijala 7. ledna 2013 stanovisko CON/2012/2 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k rané intervenci, restrukturalizaci a řešení problémů úvěrových institucí ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 9. ledna 2013 stanovisko CON/2013/3 na žádost podtajemníka španělského ministerstva pro hospodářské záležitosti a konkurenceschopnost.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice EU týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce

Rada guvernérů přijala 11. ledna 2013 stanovisko CON/2013/4 na žádost Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k úvěrním družstvům v Polsku

Rada guvernérů přijala 14. ledna 2013 stanovisko CON/2013/5 na žádost polského parlamentu.

Správa a řízení

Rozhodnutí ECB, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů pro Evropský systém centrálních bank

Rada guvernérů přijala 11. ledna 2013 rozhodnutí ECB/2013/1, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů pro Evropský systém centrálních bank (ESCB). Projekt ESCB v oblasti infrastruktury veřejných klíčů, který vyvine a bude provozovat Banco de España, v jejíž prostorách bude systém umístěn, má za cíl podpořit výkon úkolů Eurosystému/ESCB na základě vyspělých služeb bezpečnosti informací, jako je důkladné ověřování totožnosti, elektronický podpis a kódování za použití elektronických certifikátů. Rozhodnutí bude zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média