European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2013

Turuoperatsioonid

Vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu ja avaliku sektori finantseerimisasutuseks liigitatud emitentide loetelu sihtotstarbeline läbivaatamine

17. jaanuaril 2013 tutvus EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide jaoks vastuvõetavate reguleerimata turgude loetelu sihtotstarbelise läbivaatuse tulemustega ning otsustas, et loetelule lisatakse Global Exchange Market (GEM). Lisaks kiitis EKP nõukogu heaks otsuse liigitada Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ja Euroopa stabiilsusmehhanism avaliku sektori tunnustatud finantseerimisasutuseks. Nende üksuste emiteeritud võlainstrumendid kuuluvad seega eurosüsteemi laenuoperatsioonide kõlblike tagatisvarade II likviidsusklassi. EKP poolt aktsepteeritud reguleerimata turgude ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud summade ennetähtaegsed tagasimaksed

23. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2013/2, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega. Suunises täpsustatakse menetlust, mida vastaspooled peavad järgima kolmeaastase tähtajaga pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide käigus saadud summade ennetähtaegsel tagasimaksmisel. Samuti täpsustatakse, kuidas riikide keskpangad peavad toimima juhul, kui vastaspool ei suuda kokkulepitud ajal tagasi maksta summat, mille ta on kohustunud enne tähtaega tagasi maksma. Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

EKP kiidab heaks juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse (LEI) süsteemi regulatiivse järelevalvekomitee põhikirja

Finantsstabiilsuse nõukogu esimees on taotlenud EKP ning teiste huvitatud keskpankade, ametiasutuste ja reguleerimisasutuste heakskiitu regulatiivse järelevalvekomitee põhikirjale, mille G20 riikide rahandusministrid ja keskpankade presidendid kinnitasid 2012. aasta novembris. 4. jaanuaril 2013 andis EKP nõukogu põhikirjale oma heakskiidu. Regulatiivne järelevalvekomitee kannab lõplikku vastutust LEI süsteemi juhtimise eest. Süsteem on üks algatustest, mille eesmärk on suurendada finantsturgude läbipaistvust üleilmse finantskriisi keskkonnas.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi osalus Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendis Liikaneni aruande kohta

23. jaanuaril 2013 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Komisjoni konsultatsioonidokumendile 2. oktoobril 2012 avaldatud aruande kohta. Aruande koostas ELi pangandussektori struktuurireformi kõrgetasemeline eksperdirühm, mille esimees on Erkki Liikanen. Eurosüsteemi vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Leedu keskpanga sätestatud krediidiasutuste reservinõuete kohta

21. detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2012/110.

EKP arvamus uute laenuregistri meetmete kohta Iirimaal

21. detsembril 2012 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2012/111.

EKP arvamus finantsturgude järelevalve raamistiku kohta Poolas

4. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/1.

EKP arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro

7. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2013/2.

EKP arvamus varase sekkumise, krediidiasutuste restruktureerimise ja kriisilahenduse kohta Hispaanias

9. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja konkurentsiküsimuste ministeeriumi asekantsleri taotlusel vastu arvamuse CON/2013/3.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb ELi eurofondide direktiivi seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega

11. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/4.

EKP arvamus krediidiühistute kohta Poolas

14. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2013/5.

Üldjuhtimine

EKP otsus, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks.

11. jaanuaril 2013 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2013/1, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) jaoks. EKPSi avaliku võtme infrastruktuuri projekti koostab ning seda hakkab käigus hoidma ja juhtima Hispaania keskpank. Projekti eesmärk on toetada eurosüsteemi/EKPSi ülesannete täitmist kõrgetasemeliste infotehnoloogiateenuste abil, mis hõlmavad turvalist autentimist, elektroonilisi allkirju ning krüpteerimist elektrooniliste sertifikaatide abil. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid