European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2013

Markttransacties

Ad hoc-herziening van de lijst van goedgekeurde niet-gereguleerde markten en als agentschappen geclassificeerde emittenten

Op 17 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van een ad hoc-herziening van de lijst van goedgekeurde niet-gereguleerde markten voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem, en besloten dat de Global Exchange Market (GEM) aan de lijst zou worden toegevoegd. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de classificatie van Erste Abwicklungsanstalt (EAA) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) als erkende agentschappen. De door deze entiteiten uitgegeven schuldbewijzen zullen derhalve vallen onder liquiditeitscategorie II van beleenbare activa voor krediettransacties van het Eurosysteem. De geactualiseerde lijst van niet-gereguleerde markten die zijn goedgekeurd door de ECB is beschikbaar op de website van de ECB.

Vervroegde terugbetaling van in het kader van langerlopende herfinancieringstransacties toegewezen bedragen

Op 23 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2013/2 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen. Het Richtsnoer verduidelijkt de procedure die door tegenpartijen dient te worden gevolgd wanneer zij voornemens zijn het in het kader van de driejaars langerlopende herfinancieringstransacties aan hen toegewezen bedrag vervroegd terug te betalen, alsook de procedures die door de nationale centrale banken dienen te worden gevolgd wanneer een tegenpartij het bedrag dat zij had toegezegd terug te betalen op de vervroegde terugbetalingsdatum niet voldoet. Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Instemming van de ECB met de Charter of the Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier (LEI) System

De ECB en overige belanghebbende centrale banken, autoriteiten en regelgevende instanties is door de Voorzitter van de Raad voor Financiële Stabiliteit gevraagd in te stemmen met de Regulatory Oversight Committee (ROC) Charter zoals die in november 2012 is aangenomen door de Ministers van Financiën en de Presidenten van de centrale banken van de G20. Op 4 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel dat de ECB met de Charter of the Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier (LEI) System zou instemmen. De Regulatory Oversight Committee heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestuur van het Global LEI System, dat gezien wordt als een van de initiatieven ter vergroting van de transparantie op de financiële markten in de nasleep van de mondiale financiële crisis.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Bijdrage van het Eurosysteem aan het raadplegingsdocument van de Europese Commissie over het Rapport-Liikanen

Op 23 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op het raadplegingsdocument van de Europese Commissie over het op 2 oktober 2012 gepubliceerde rapport van de High Level Expert Group betreffende hervorming van de structuur van de bankensector in de EU, die werd voorgezeten door Erkki Liikanen. De bijdrage van het Eurosysteem is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de reservevereisten van Lietuvos bankas voor kredietinstellingen

Op 21 december 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/110.

ECB-Advies inzake nieuwe maatregelen betreffende kredietregisters in Ierland

Op 21 december 2012 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2012/111.

ECB-Advies inzake het toezichtkader financiële markten in Polen

Op 4 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/1.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning voor lidstaten die de euro niet als munt hebben

Op 7 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/2.

ECB-Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen in Spanje

Op 9 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ondersecretaris van het Spaanse Ministerie van Economische Zaken en Concurrentievermogen, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/3.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een EU-richtlijn inzake icbe’s wat betreft de bewaardertaken, bezoldigingsbeleid en sancties

Op 11 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/4.

ECB-Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) in Polen

Op 14 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2013/5.

Corporate governance

ECB-Besluit tot vaststelling van het kader voor een public key-infrastructuur van het Europees Stelsel van Centrale Banken

Op 11 januari 2013 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2013/1 tot vaststelling van het kader voor een public key-infrastructuur (PKI) van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het ESCB-PKI project, dat zal worden ontwikkeld, plaats geboden en beheerd door Banco de España, beoogt steun te geven aan de uitvoering door het Eurosysteem/ESCB van zijn taken op basis van geavanceerde informatiebeschermingsdiensten, zoals strenge identificatie, elektronische handtekeningen en encryptie door het gebruik van elektronische certificaten. Het Besluit zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media