European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2013

Operacje rynkowe

Doraźny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i emitentów zaklasyfikowanych jako agencje

17 stycznia 2013 r. Rada Prezesów zapoznała się z wynikami doraźnego przeglądu listy rynków nieregulowanych akceptowanych na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu i postanowiła dodać do tej listy Global Exchange Market (GEM). Rada zatwierdziła także zaklasyfikowanie Erste Abwicklungsanstalt (EAA) i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) jako oficjalnie uznanych agencji. Tym samym instrumenty dłużne emitowane przez te podmioty będą na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu zaliczane do aktywów kwalifikowanych drugiej kategorii płynności. Aktualna lista rynków nieregulowanych akceptowanych przez EBC jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Przedterminowa spłata kwot przyznanych w dłuższych operacjach refinansujących

23 stycznia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2013/2 zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń. W wytycznych tych opisano procedurę, jaką powinni stosować kontrahenci, którzy zamierzają przedterminowo spłacić kwotę przyznaną im w trzyletnich dłuższych operacjach refinansujących, oraz procedury, jakie powinny być stosowane przez krajowe banki centralne, jeśli kontrahent nie ureguluje kwoty, którą zobowiązał się przekazać w dacie wcześniejszej spłaty. Wytyczne zostaną ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Przystąpienie EBC do Karty Komitetu Nadzoru Regulacyjnego nad Systemem Globalnych Identyfikatorów Podmiotów Prawnych

Przewodniczący Rady Stabilności Finansowej zwrócił się do EBC i innych zainteresowanych banków centralnych, władz i organów regulacyjnych o przystąpienie do Karty Komitetu Nadzoru Regulacyjnego (Regulatory Oversight Committee, ROC) zatwierdzonej przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G-20 w listopadzie 2012 r. W dniu 4 stycznia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła propozycję przystąpienia EBC do Karty. Na ROC będzie spoczywać ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie Systemem Globalnych Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (Legal Entity Identifier, LEI), który wskazano jako jedną z inicjatyw na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków finansowych w dobie globalnego kryzysu finansowego.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Odpowiedź Eurosystemu na dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej w sprawie raportu Liikanena

23 stycznia 2013 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej, który dotyczy opublikowanego 2 października 2012 r. raportu grupy ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem Erkki Liikanena w sprawie reformy strukturalnej sektora bankowego UE. Odpowiedź Eurosystemu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie rezerw obowiązkowych litewskich instytucji kredytowych w Lietuvos bankas

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/110 w dniu 21 grudnia 2012 r. na wniosek banku centralnego Litwy.

Opinia EBC w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/111 w dniu 21 grudnia 2012 r. na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie polskich przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/1 w dniu 4 stycznia 2013 r. na wniosek Sejmu RP.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/2 w dniu 7 stycznia 2013 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wczesnej interwencji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych w Hiszpanii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/3 w dniu 9 stycznia 2013 r. na wniosek podsekretarza hiszpańskiego ministerstwa gospodarki i konkurencyjności.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy UE dotyczącej UCITS w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/4 w dniu 11 stycznia 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2013/5 w dniu 14 stycznia 2013 r. na wniosek Sejmu RP.

Kwestie wewnętrzne

Decyzja EBC określająca ramy infrastruktury klucza publicznego dla Europejskiego Systemu Banków Centralnych

11 stycznia 2013 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2013/1 określającą ramy infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Projekt PKI dla ESBC, którego wykonawcą, gospodarzem i operatorem będzie bank centralny Hiszpanii, ma na celu wsparcie realizacji zadań Eurosystemu/ESBC poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji, takich jak silne uwierzytelnianie, podpisy elektroniczne i szyfrowanie za pomocą certyfikatów elektronicznych. Decyzja zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami