European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2013

Marknadsoperationer

Särskild granskning av listan över godtagbara icke reglerade marknader och emittenter som klassificeras som agenturer

Den 17 januari 2013 tog ECB-rådet del av en granskning av listan över godkända icke-reglerade marknader för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner och beslöt att Global Exchange Market (GEM) skulle läggas till listan. Dessutom godkände ECB-rådet att Erste Abwicklungsanstalt (EAA) och Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) klassificeras som godkända agenturer. De skuldebrev som emitteras av dessa enheter kommer således att hamna i likviditetskategori II för tillgångar som godtas i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterad listan över icke reglerade marknader som godkänns av ECB finns på ECB:s webbplats.

Tidiga återbetalningar av belopp tilldelade under långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 23 januari 2013 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2013/2 om ändring av riktlinje ECB/2012/18 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas. Riktlinjen klargör vilken procedur som ska följas under de treåriga långfristiga refinansieringstransaktionerna, liksom vilka procedurer som nationella centralbanker ska följa om en motpart inte återbetalar det belopp den ska på den tidiga förfallodagen. Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

ECB samtycker till Charter of the Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier (LEI) System

Ordföranden för rådet för finansiell stabilitet uppmanade ECB och andra berörda centralbanker, myndigheter och marknadsreglerare att samtycka till Regulatory Oversight Committee (ROC) Charter, som undertecknades av G20:s finansministrar och centralbankschefer i november 2012. Den 4 januari 2013 godkände ECB-rådet förslaget att ECB ska samtycka till stadgan om LEI ROC. ROC kommer att ha det övergripande ansvaret för driften av Global LEI-systemet som ses som ett av de initiativ som ska öka insynen i finansmarknaden efter den globala finanskrisen.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens samrådsdokument om Liikanen-rapporten

Den 23 januari 2013 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens samrådsdokument om rapporten om en strukturreform av EU:s banksektor. Rapporten publicerades den 2 oktober 2012 av en expertgrupp som letts av Erkki Liikanen. Eurosystemets bidrag finns på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om Lietuvos bankas kassakrav för kreditinstitut

Den 21 december 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/110 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om nya åtgärder avseende kreditregistret i Irland

Den 21 december 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/111 på begäran av den irländska finansministern.

ECB-yttrande om det polska ramverket för tillsyn över finansmarknaden

Den 4 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/1 på begäran av det polska parlamentet.

ECB-yttrande om ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett system för ekonomiskt stöd till de medlemsstater som inte har infört euron som valuta

Den 7 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/2 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om tidiga åtgärder, omstrukturering samt avveckling av kreditinstitut i Spanien

Den 9 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/3 på begäran av statssekreteraren vid det spanska ministeriet för ekonomi och konkurrens.

ECB-yttrande om ett EU-direktiv avseende UCITS när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner

Den 11 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/4 på begäran av Europaparlamentet.

ECB-yttrande om kreditföreningar i Polen

Den 14 januari 2013 antog ECB-rådet yttrande CON/2013/5 på begäran av det polska parlamentet.

Organisationsstyrning

ECB-beslut om ramverket för en offentlig infrastruktur för Europeiska centralbankssystemet

Den 11 januari 2013 antog ECB-rådet beslut ECB/2013/1 om ramverket för infrastrukturtjänsten för publika nycklar för Europeiska centralbankssystemet (ECBS). ECBS-PKI-projektet, som kommer att utvecklas, ledas och drivas av Banco de España, ska stödja utförandet av sina uppgifter av Eurosystemet/ECBS baserat på avancerade säkerhetsinformationstjänster såsom säker verifiering, elektroniska underskrifter och kryptering med hjälp av elektroniska certifikat. Beslutet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media