European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2013

Operácie na trhu

Ad hoc prehodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a emitentov klasifikovaných ako agentúry

Dňa 17. januára 2013 Rada guvernérov vzala na vedomie ad hoc prehodnotenie zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov pre operácie menovej politiky Eurosystému a rozhodla o pridaní trhu Global Exchange Market (GEM) do zoznamu. Rada guvernérov tiež schválila zaradenie Erste Abwicklungsanstalt (EAA) Európskeho mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) medzi uznané agentúry. Dlhové nástroje vydané týmito subjektmi tak budú v rámci aktív akceptovateľných v úverových operáciách Eurosystému zaradené do kategórie likvidity II. Aktualizovaný zoznam neregulovaných trhov, ktoré ECB akceptuje, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predčasné splácanie prostriedkov pridelených v rámci dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 23. januára 2013 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2013/2, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky. Usmernenie objasňuje postup, akým zmluvné strany môžu predčasne splatiť prostriedky, ktoré im boli pridelené v rámci trojročných dlhodobejších refinančných operácií, ako aj postup národných centrálnych bánk v prípade, ak zmluvná strana nesplatí sumu, ktorú sa zaviazala splatiť ku dňu predčasného splatenia. Usmernenie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

ECB schvaľuje stanovy Výboru pre regulačný dohľad povereného riadením globálneho systému identifikácie právnických osôb (Global Legal Entity Identifier (LEI) System)

Predseda Rady pre finančnú stabilitu (Financial Stability Board – FSB) vyzval ECB a ďalšie zainteresované centrálne banky, orgány dohľadu a ďalšie orgány, aby schválili stanovy Výboru pre regulačný dohľad (Regulatory Oversight Committee – ROC), ktoré v novembri 2012 odsúhlasili ministri financií a guvernéri centrálnych bánk krajín G20. Rada guvernérov dňa 4. januára 2013 vyjadrila súhlas s návrhom na schválenie stanov výboru. Výbor pre regulačný dohľad bude mať konečnú zodpovednosť za riadenie globálneho systému LEI, ktorý je jednou z iniciatív zameraných na zvýšenie transparentnosti na finančnom trhu v súvislosti so svetovou finančnou krízou.

Finančná stabilita a dohľad

Príspevok Eurosystému ku konzultačnému dokumentu Európskej komisie týkajúcemu sa Liikanenovej správy

Dňa 23. januára 2013 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na konzultačný dokument Európskej komisie týkajúci sa správy (zverejnenej 2. októbra 2012) skupiny odborníkov na vysokej úrovni pod vedením Erkkiho Liikanena o reforme štruktúry bankového sektora EÚ. Príspevok Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stavisko ECB k požiadavkám Lietuvos bankas na povinné minimálne rezervy úverových inštitúcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/110 dňa 21. decembra 2012 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/111 dňa 21. decembra 2012 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k poľskému rámcu pre dohľad nad finančným trhom

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/1 dňa 4. januára 2013 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/2 dňa 7. januára 2013 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k včasným zásahom, k reštrukturalizácii a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/3 dňa 9. januára 2013 na žiadosť podtajomníka španielskeho ministerstva hospodárstva a konkurencieschopnosti.

Stanovisko ECB k návrhu smernice EÚ týkajúcej sa PKIPCP, pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/4 dňa 11. januára 2013 na žiadosť Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k úverovým družstvám v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/5 dňa 14. januára 2013 na žiadosť poľského parlamentu.

Riadenie organizácie

Rozhodnutie ECB, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejného kľúča Európskeho systému centrálnych bánk

Dňa 11. januára 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/1, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejného kľúča (public key infrastructure – PKI) Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Cieľom projektu ESCB-PKI, ktorého vývoj, hosťovanie a prevádzku zabezpečí Banco de España, je prispieť k plneniu úloh Eurosystému/ESCB prostredníctvom vyspelých služieb bezpečnosti informácií, ako je účinné overovanie totožnosti, elektronický podpis a šifrovanie na základe elektronických certifikátov. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá