European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2013

Markkinaoperaatiot

Hyväksytyt ei-säännellyt markkinat ja valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat

EKP:n neuvosto tutustui 17.1.2013 ajankohtaisarvioon eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden kannalta hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista ja päätti, että hyväksyttävien markkinoiden listalle lisätään Global Exchange Market. Se myös hyväksyi Erste Abwicklungsanstaltin ja Euroopan vakausmekanismin valtiosidonnaisiksi laitoksiksi. Niiden liikkeeseen laskemat velkainstrumentit kuuluvat siis eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuuskelpoisten omaisuuserien likvidiysluokkaan II. Ajantasainen lista EKP:n hyväksymistä ei-säännellyistä markkinoista on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetun rahoituksen ennenaikainen takaisinmaksu

EKP:n neuvosto antoi 23.1.2013 suuntaviivat EKP/2013/2, joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2012/18. Uusilla suuntaviivoilla selkeytetään menettelyjä, joita vastapuolten tulee noudattaa maksaessaan kolmen vuoden pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa saamaansa rahoitusta ennenaikaisesti takaisin. Samoin täsmennetään, miten kansallisten keskuspankkien tulee menetellä, jos vastapuoli ei suorita ennenaikaista takaisinmaksua sovittuna ajankohtana sitoumuksensa mukaisesti. Suuntaviivat julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Yleisen oikeushenkilötunnistejärjestelmän valvontaelimen peruskirja

EKP:n neuvosto vahvisti 4.1.2013 omasta puolestaan yleisen oikeushenkilötunnistejärjestelmän valvontaelimen peruskirjan. Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän puheenjohtaja oli pyytänyt EKP:tä sekä muita keskuspankkeja, viranomaisia ja sääntelyelimiä vahvistamaan peruskirjan, jonka G20-ryhmän valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat hyväksyivät marraskuussa 2012. Valvontaelin kantaa lopullisen vastuun yleisen oikeushenkilötunnistejärjestelmän hallinnasta. Järjestelmä on yksi kansainvälisen finanssikriisin vuoksi käynnistetyistä hankkeista, joilla pyritään parantamaan rahoitusmarkkinoiden avoimutta.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Vastaus Euroopan komission järjestämään kuulemiseen Liikasen asiantuntijaryhmän raportista

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.1.2013 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission järjestämään kuulemiseen EU:n pankkialan rakenneuudistusta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän raportista. Erkki Liikasen johtama asiantuntijaryhmä antoi raporttinsa 2.10.2012. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Liettuan keskuspankin asettamista luottolaitosten varantovelvoitteista

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2012 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/110.

EKP:n lausunto uusista luottorekisterijärjestelyistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2012 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/111.

EKP:n lausunto finanssimarkkinoiden valvontakehyksestä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 4.1.2013 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/1.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi järjestelystä rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2013 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2013/2.

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevasta varhaisesta väliintulosta, uudelleenjärjestelystä ja kriisinratkaisusta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 9.1.2013 Espanjan talous- ja kilpailukykyministeriön valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2013/3.

EKP:n lausunto ehdotuksesta EU-direktiiviksi yhteissijoitusyrityksiä koskevista säilytystoiminnoista, palkka- ja palkkiopolitiikasta sekä seuraamuksista

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2013 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/4.

EKP:n lausunto luotto-osuuskunnista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 14.1.2013 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2013/5.

Hallinto ja valvonta

EKPJ:ssä käytettävä julkisen avaimen infrastruktuuri

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2013 päätöksen Euroopan keskuspankkijärjestelmässä käytettävää julkisen avaimen infrastruktuuria koskevien periaatteiden vahvistamisesta (EKP/2013/1). Hanketta kehittää ja pyörittää Espanjan keskuspankki, ja sen tarkoituksena on tuottaa kehittyneitä tietoturvapalveluja kuten sähköisiin varmenteisiin perustuvia vahvoja todentamis- ja salausmenetelmiä sekä sähköisiä allekirjoitusratkaisuja ja siten tukea eurojärjestelmää ja EKPJ:tä niiden tehtävien hoitamisessa. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle