Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Април 2011 г.

Икономическа, парична и финансова ситуация

Реакция на съобщенията на ирландските власти относно банковата система

На 31 март 2011 г. Управителният съвет приветства мерките, обявени от ирландските власти, за укрепване на ирландската банкова система. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Пазарни операции

Съгласувана интервенция на Г-7 на валутните пазари

На 18 март 2011 г. Управителният съвет одобри участието на Евросистемата в съгласувана интервенция на Г-7 на валутните пазари, осъществена по искане на японските власти с цел да се ограничи колебливостта на обменния курс на йената. Съвместното изявление по този повод на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-7, публикувано на същата дата, е достъпно на уебсайта на ЕЦБ.

Инициатива за информация на равнище кредит при обезпечените с активи ценни книжа

След като през декември 2010 г. прие решение да въведе изискване за информация за всеки отделен кредит при обезпечените с активи ценни книжа (ОАЦК), приемани като обезпечение в кредитните операции на Евросистемата („инициатива за информация на равнище кредит при ОАЦК“), в писмо за намеренията, достъпно на уебсайта на ЕЦБ, Управителният съвет изрази намерението на Евросистемата да използва хранилището за данни, което предстои да бъде създадено, за обработка, проверка и изпращане на данните на равнище кредит при ОАЦК. Целта на инициативата за информация на равнище кредит при ОАЦК е да се даде тласък на европейския пазар на обезпечени с активи ценни книжа, като се засили прозрачността и се улесни оценката на риска на ОАЦК, използвани от контрагенти на Евросистемата като обезпечение в операциите по паричната политика, и по този начин да възстанови доверието на инвеститорите към пазарите на ОАЦК.

Промяна в допустимостта на дългови инструменти, емитирани или гарантирани от правителството на Ирландия

На 31 март 2011 г. Управителният съвет взе решение да преустанови до второ нареждане прилагането на прага за минимален кредитен рейтинг в изискванията за допустимост на обезпечения за целите на кредитните операции на Евросистемата по отношение на всички непогасени и нови търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство. На уебсайта на ЕЦБ е достъпно прессъобщението по този повод. На същата дата Управителният съвет прие в тази връзка Решение на Европейската централна банка относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (ЕЦБ/2011/4). Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Рамка на Евросистемата за обезпеченията (единен списък): праг за минимален размер на вземанията по кредити

На 7 април 2011 г. Управителният съвет потвърди своето решение от февруари 2005 г. (вж. „Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ – февруари 2005 г.“) общият праг за минимален размер на вземанията по кредити да бъде определен на 500 000 евро, но реши въвеждането на този праг да бъде обвързано с прилагането на Системата за управление на обезпеченията между централните банки (ССВМ2), предвидено да се извърши през 2013 г. ССВМ2 е новата система за управление на обезпечения, която ще позволи на Евросистемата да управлява обезпеченията както за вътрешни, така и за презгранични операции.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

TARGET2-Securities

На 20 април 2011 г. Управителният съвет обсъди степента на напредък по програмата TARGET2-Securities (T2S). Повече информация ще бъде предоставена своевременно в рубриката за T2S на уебсайта на ЕЦБ.

Консултации по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предотвратяване на забавянето на плащания в Словения

На 18 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/25).

Становище на ЕЦБ относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения в Румъния

На 23 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) (CON/2011/26).

Становище на ЕЦБ относно законодателството, свързано с обезпечени облигации в Кипър

На 23 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Кипър (CON/2011/27).

Становище на ЕЦБ относно премахването на функцията на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique да действа като централен депозитар за протести на менителници

На 25 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique) от името на министерството на правосъдието на Белгия (CON/2011/28).

Становище на ЕЦБ относно специален данък върху банки и относно създаване на независим фонд за финансова стабилност в Кипър

На 4 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Кипър (CON/2011/29).

Становище на ЕЦБ относно финансирането на централен регистър на номера на банкови сметки в Белгия

На 6 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/30).

Становище на ЕЦБ относно данък върху общата стойност на баланса на банка в Словения

На 6 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Словения (CON/2011/31).

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро

На 7 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/32).

Становище на ЕЦБ относно проекта за Конституция на Унгария във връзка с Magyar Nemzeti Bank

На 12 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на публичната администрация и правосъдието и министерството на националната икономика на Унгария (CON/2011/33).

Становище на ЕЦБ относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза

На 13 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Гърция (CON/2011/34).

Становище на ЕЦБ относно процедурата за управление на риска при сетълмент за системи за нетен сетълмент в Румъния

На 13 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) (CON/2011/35).

Становище на ЕЦБ относно изменения на Устава на Bank of Greece

На 14 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Гърция (CON/2011/36).

Становище на ЕЦБ относно изменения на структурата на управление на Oesterreichische Nationalbank

На 20 април 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Австрия (CON/2011/38).

Статистика

Доклади за качеството на статистиката 2010 г.

На 18 март 2011 г. Управителният съвет одобри годишната оценка на достъпността и качеството на различните видове статистика, които се съставят от Евросистемата въз основа на правен акт на ЕЦБ. Той също така одобри публикуването на доклада за качеството на статистиката на платежния баланс и статистиката на международната инвестиционна позиция за 2010 г. и на доклада за паричната и финансовата статистика. И двата доклада, съставени в съответствие с Рамката на ЕЦБ за качеството на статистиката, са достъпни на уебсайта на ЕЦБ.

Корпоративно управление

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2012 г. и 2013 г.

На 31 март 2011 г. Управителният съвет одобри графика на своите заседания за календарните години 2012 и 2013. Генералният съвет също одобри графика на своите заседания за този период. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Емитиране на банкноти

Правна рамка на възлагането на поръчки за евробанкноти

На 18 март 2011 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2011/13 за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти. Насоките за изменение предвиждат единната тръжна процедура на Евросистемата да започне да действа най-късно на 1 януари 2014 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите